Niettemin kan men vrijstelling voor leerplicht aanvragen

(of liever goed onderbouwd mededelen)

 

Ken jouw recht vanuit jouw innerlijk rechtvaardigheidsgevoel
Bekijk online

02-07-2023

Inhoud
1. Omgaan met de leerplichtambtenaar.
2. Betalen van zorgpremie en opzeggen zorgverzekering.
3. De betekenis van het woord 'canon'.
4. De nonsens van autonoom wórden.
5. Demonstraties.
6. Ken uw recht.
7. Volkstribunalen.
8. Webinars.
9. Uitschrijven Nieuwsbrief.


Goede Zondagmorgen enig feitelijk bevoegde Enige Erfgenaam,

Omgaan met de leerplichtambtenaar
Het onderwerp 'omgaan met de leerplichtambtenaar' in de vorige Nieuwsbrief heeft veel aandacht gekregen. Velen dachten dat ze geen contract hadden met school.


Echter...

Evenals dat er onderscheid is in een expressed trust en een implied trust is dit onderscheid er ook bij contracten: er zijn expressed contracten (mondeling of schriftelijk met direct bewijs) en implied contracten (implied in de betekenis van ‘by your actions’ ofwel ‘door jouw handelen’ ofwel ‘jouw implied consent’). Met betrekking tot school is er sprake van een contract door jouw handelen: je hebt je kind ingeschreven bij een school en naar school laten gaan.
 
Hieruit volgt dat je je kind niet 'zomaar' op een dag thuis uit school kunt houden. De inzet naar school (de gemeente / leerplichtambtenaar) dat er geen contract bestaat, houdt geen stand. Ook niet in de rechtszaal. Een dergelijke claim wordt op juridische gronden afgewezen.

Betekent dit dat je juridisch niets kunt doen?
Je kunt juridisch wel degelijk iets doen. Maar dan volgens de juiste stapjes op de juiste aansluitende juridische gronden.

Met betrekking tot school en omgaan met de leerplichtambtenaar kun je dit artikel bestuderen. Scroll naar beneden in het artikel voor de situatie in Nederland.


Betalen van zorgpremie en opzeggen van de zorgverzekering
Wat hierboven beschreven staat bij 'omgaan met de leerplichtambtenaar' met betrekking tot het hebben van een contract geldt ook voor de zorgverzekering. Het argument dat er geen contract met natte handtekening is, houdt geen stand:

er is sprake van een contract door jouw handelen: je betaalt zorgpremie. Je kunt danook op een dag niet 'zomaar' stoppen met betalen van zorgpremie.
 
Betekent dit dat je juridisch niets kunt doen?
Je kunt juridisch wel degelijk iets doen. Maar dan volgens de juiste stapjes op de juiste aansluitende juridische gronden.

Met betrekking tot stoppen met zorgpremie betalen en opzeggen van de zorgverzekering kun je dit artikel bestuderen. Bestudeer met name de voetnoten op deze pagina.


 
 
De betekenis van het woord 'canon'

De betekenis van het woord ‘canon’ kun je vinden in het artikel 'One Heaven' van de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial. Een canon is niets meer dan een onderlinge overeengekomen afspraak. Het heeft dus geen zin om de gemeente administrator aan te wijzen te handelen op basis van zelf bedachte canons 2055, 2056, 2057, 2124, 3228, etc.: documenten gebaseerd op zelf bedachte canons zijn null en void en geldverspilling.


De nonsens van autonoom wórden

Evenals het begrip 'soevereiniteit' heeft ook het begrip 'autonomie' meerdere connotaties en dat leidt tot verwarring bij veel mensen én onjuiste verwachtingen. Je krijgt bijvoorbeeld slogans als "ik word autonoom" of "ik word soeverein" met de eigen connotaties. Zo weet feitelijk niemand waar het nu over gaat.

Niemand kan autonoom wórden, want dat ben je ál.

Het autonomiebeginsel is een beginsel uit het privaatrecht dat uitdrukt dat rechtssubjecten in staat (moeten) zijn om zelf naar eigen voorkeuren hun belangen te behartigen. Met andere woorden: één ieder in Nederland is autonoom en vrij volgens Art. 1 Bw.

Jouw eigen individuele autonomie kun je wél of niet toepassen. En dat kun je op verschillende manieren doen. Van belang hierbij is dat je de implicaties van je handelen ként, voordat je handelt. Dat betekent onderzoek en zelfstudie. Welk handelen sluit aan bij jou, welk handelen sluit aan bij wat je wilt bewerkstelligen (probeert te bewerkstelligen).

Daarbij is het in het van belang dat je kijkt VANUIT het juridisch systeem, want het juridisch systeem en de instanties / corporaties doen er alles aan om jouw autonome handelen in de kiem te smoren en dan loopt het uit op een dood spoor.

Autonoom kun je dus niet wórden. Om zinvol autonoom te kunnen handelen, dien je jezelf goed te informeren, onderzoek te doen, bereid te zijn tot zelfstudie én een lange adem te hebben, moed en doorzettingsvermogen te hebben. Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.

Om zinvol autonoom te kunnen handelen, dien je verder de juiste aansluitende stapjes te zetten. De vraag van wat de juiste aansluitende stapjes dan zijn, is niet eenvoudig te beantwoorden: ook omdat iedere individuele situatie weer anders is.

Er zijn verschillende richtingbedenkingen: deze besprak ik tijdens een Webinar aangereikt in het private domein. Vanwege nader onderzoek zijn er geen Webinars in de zomermaanden en eerste herfstmaanden tot in ieder geval november van dit najaar.

Wil je meer weten?
Kijk dan eens op de pagina 'Welkom levend mens' van de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial en laat je inspireren stappen te zetten.


De levende man en vrouw zijn géén demonstranten en werken niét mee aan burgerarresten!
De per stirpes Enige Erfgenaam houdt zich niet op aan piraterij. Op deze manier wordt de per stirpes Enige Erfgenaam smooth in de val gelokt dat toch te doen. Dit zou voor mijn gevoel hetzelfde effect hebben als stemmen. Als zij werkelijk begaan zijn en met zoveel artsen zijn, dan kunnen zij vanuit hun maritieme bedrijven een zaak aanspannen. Waarom de borgers er dan bij betrekken? Wanneer je beseft dat de ‘over’heid geen macht heeft over jouw als mens, dan heeft het geen nut een zaak aan te spannen.
Volg de link voor het volledige artikel.

Tekst geschreven op 12 januari 2021 en naar aanleiding van geruchten aangaande oproep tot een burgerarrest van de Nederlandse regering geüpdate op 30 juni jl.
De per stirpes Enige Erfgenaam levende man en vrouw doet ook niet aan burgerarresten! Ook niet een burgerarrest van de Nederlandse ‘regering’.

De ‘regering’ dient te transmuteren naar ‘facilitering. En daar is een transitiefase voor nodig ‘geleid’ door intelligente mannen en vrouwen vanuit volwassen bewustezijn in elkaar overlappende cirkels. Niet door een stel opruiers. Zie nog weer even de tekst op de pagina ‘Welkom levend mens‘, die óók gericht is aan de ‘regering’, de burgemeester, de advocaat, de rechter, de politieman, de soldaat, de arts, de verpleegkundige, én de levende man en vrouw.


Het feit dat jij je recht moet hálen, betekent dat je onderdrukt wordt

Er is echter géén onmacht, doordat je het boek ‘Ken uw recht’ van Michael van Leeuwen kunt bestellen in de goede boekhandel of online: bestudeer het boek zorgvuldig en pas het toe zónder de inhoud te interpreteren!

[...]

Er is óók geen onmacht, omdat het bewustzijn vanuit ‘Vrij en onbelast(end) samen leven’ ontsloten is sinds 2008. Meer hierover kun je bestuderen via de pagina ‘Economie van Zekerheid‘. Het ‘enige’ dat levende mannen en vrouwen vanuit volwassen bewustzijn hoeven te doen is zelf-samen levenGevend samen te leven.

Dit kan alleen plaatsvinden op een gezuiverd fundament: de zuivering dient in één ieder individueel plaats te vinden. Alle handvatten zijn ál beschikbaar, maar ze dienen wél toegepast te worden.

En besef: als het systeem tussentijds omvalt, heeft er géén transitie plaatsgevonden vanuit bewustzijnsverruiming. Er heeft dan géén correctie en herstel van geschiedenis en rechtsherstel plaatsgevonden, en géén correctie van de afstand ‘arm’ en ‘rijk’. Noch is de vrije toegang tot de aarde, haar middelen, en elkaars talenten dan gecorrigeerd en hersteld. Een tussentijds omvallen van het systeem zal opzettelijk veroorzaakt worden.

Ik zet energetisch niet in op die uitkomst, want dan is de feitelijke waarde van de mens verdampt in plaats van rechtmatig terug gegeven.

Om de transitie wél te kunnen gaan, heb ik de diepgaande informatie op deze vrijelijk beschikbare zelfstudie Academy tutorial ontsloten. Het hoeft niet te eindigen in haat, nijd, bloedvergieten en oorlog, noch totale zelfvernietiging. Ik zet me 100% in om een smooth transitie doorgang te laten hebben. Zie ik die plaastvinden op dit moment? Oh nee, verre van dat! Ik zie kanalisatie van levenskracht-energie plaatsvinden en roof van Ziele-essentie.


Volkstribunalen (inclusief het Volksgerechtshof)
Civiel recht (burgerlijk recht) komt uit Rome. En 'common law' komt uit Engeland van de Knights Templar. Ook de 'common law' landen zijn 'common law' burgerlijk recht landen, die het Corpus Iuris Civilis rechtssysteem gebruiken dat Romeins burgerlijk recht is.

Je kunt je dus afvragen wiens 'common law'!

Volkstribunalen liggen ingebed in 'common law' burgerlijk recht
Verwarring in meervoud!
1. Gesuggereerd wordt dat volkstribunalen namens het volk (wie is het volk) uitspraken doet.
2. Gesuggereerd wordt dat volkstribunalen onder een andere jurisdictie uitspraken doen en wel onder 'common law' maar we hebben hierboven gezien dat 'common law' gewoonweg burgerlijk recht is.
3. Gesuggereerd wordt dat volkstribunalen rechtskracht hebben: dit is pertinent onjuist.
4. Eenmaal een uitspraak van een volkstribunaal kan er niet in hoger beroep gegaan worden binnen het huidig rechtssysteem.

Lees ook de pagina 'Cestui Que Vie'.


Webinars
In de maanden juli, augustus, september, en oktober zijn er geen Webinars in verband met onderzoek en mogelijke heroverwegingen. In de tussentijd gaan per stirpes Enige Erfgenamen enig feitelijk bevoegden in zowel binnen- als buitenland verder met pionieren. Ik houd jullie hiervan via de Nieuwsbrief en de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial pagina 'Webinars' op de hoogte.


Ik wens je weer alle inzicht én inspiratie van deze nieuwsbrief en ont-moet je graag in de volgende nieuwsbrief.


NB: stuur deze nieuwsbrief gerust verder jouw netwerk in en deel vrijelijk met wie je maar wilt, praat over de inhoud met familie, vrienden en kennissen, op het werk, op school, met de politieman, de soldaat, de dokter, etc. Leg uit en breng verder... De grootmoeders zeiden "ga verder... verder dan wij... "

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief dan terug VANUIT het mailadres dat in mijn mailingbestand staat met in het onderwerpveld 'geen mail'.

Hartegroet,
mascha (Vdf roedelof)
samenleefpionier
Geboorte van het Organisch Paradigma


Waarde ering
Waardeer je de vrijelijke beschikbaarheid van de informatie op de tutorial website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'? Overweeg dan een waarde ering in de vorm van een vrije gift c.q. schenking via PayPal.
Hartelijk bedankt!
Button om naar mijn PayPal.me account te gaan
Maak er een privé-betaling van door na 'Overmaken' te kiezen voor 'Betaling aan vrienden en familie': er zijn dan geen kosten verbonden aan de overschrijving.

Disclaimer. Je kunt aan hetgeen via de mail, en de nieuwsbrief of -flits uitgewisseld wordt geen rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen. De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen. De levende mens van vlees en bloed kent vanuit de oorspronkelijke wetten geen copyright, omdat de Prime Creator / One geen copyright kent, en er niets tussen de levende mens en haar of zijn Prime Creator / One staat.