GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

weergegeven: 1 - 3 van 3 artikelen

Intussen op het BM forum

ATTENTIE!

In de tussentijd op het platform Bossmaker (screen aangereikt gekregen: dankjewel daarvoor)

Op het Bossmaker platform is sinds gisteren 24 Mei jl. te lezen wat je op de printscreen aan tekst ziet staan: er wordt hier een zogenaamd ‘succesverhaal’ gedeeld… Nou ja, de professionele begeleiding wordt als ‘succesverhaal’ neergezet. Of er sprake is van succes is nog helemaal niet bekend en ook niet te controleren! Zo DOORZICHTIG deze truc op platform Bossmaker!


Hiermee wordt Vincent Zegel, de grondlegger en maker van de originele documenten 100% onderuit geschoffeld
Want ALLE informatie in de vorm van teksten, fotovoorbeelden, instructie video’s, en stroomschema is 100% ontstaan vanuit hetgeen Vincent Zegel via zijn website Hoge Raad van de Kinderen (HRK), zijn facebook pagina, in de facebook groepen (‘Activeer de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap’ met 5000 leden, de tweede facebook groep ‘Geboorte Trust Nederland en België’ met 3000 leden, en de derde facebook groep met zelfde naam als de tweede met zo’n 1500 leden), én via facebook messenger beheerders-chat, én onderlinge mailuitwisseling gebracht heeft!

De ‘oude’ documenten worden zo ‘waardeloos’ gemaakt en dat is wat ze willen
Mensen die de ‘oude’ documenten verstuurd hebben, worden in onzekerheid gebracht. En er wordt boosheid en woede getriggerd, want mensen voelen zich belazerd vanzelfsprekend als gevolg van het ‘waardeloos’ zouden zijn van de ‘oude’ documenten: tijd, aandacht, en geld geïnvesteerd voor iets dat waardeloos is?! Daarnaast wordt er angst getriggerd: want moeten de documenten nu opnieuw verstuurd worden, is wat mensen zich zullen afvragen.

En precies dit is de bedoeling, want daardoor worden de honderden mensen die hun documenten AL verstuurd hebben aan Bossmaker gebonden (let op: ik schrijf heel bewust niet het woord verbonden, want verbinding heeft een heel andere oorsprong dan mensen gebonden maken en houden!)

Laat je niet in verwarring brengen door deze truc: het lijkt de overheid wel, die probeert jou in zijn netten te verstrikken… Trap er niet in!En nogmaals… hierdoor wordt de grondlegger en de maker van de ‘oude’ documenten dus 100% onderuit geschoffeld
Én de Enige Erfgenamen die de ‘oude’ documenten hebben verstuurd, worden in de maling genomen: en ook dit heeft zijn weerslag op de grondlegger en de maker van de ‘oude’ documenten, want hoe betrouwbaar zijn de ‘nieuwe’ documenten dan?

Vincent Zegel heeft steeds gezegd / geschreven dat de Erfrechtelijke documenten die te vinden waren op de website Hoge Raad van de Kinderen de originele documenten zijn! Remember that! (De ‘oude’ documenten zijn nu te vinden via Dropbox.)


De ‘oude’ documenten voelen goed en ook de uitleg was gedegen en helder: vanzelfsprekend! Want van de grondlegger en maker zelf!
De zogenaamd ‘oude’ documenten waren én zijn gedegen opgesteld. De grondlegger en maker van de documenten, Vincent Zegel, is zeer zorgvuldig in het naar buiten brengen van documenten en ander materiaal.

Vincent Zegel is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid hierin.

Originaliteit documenten

De originele documenten vond je op de website Hoge Raad van de Kinderen (HRK)
De documenten die op de HRK website stonden, dát waren nou de oorspronkelijke documenten met de oorspronkelijke vormgeving en de oorspronkelijke teksten. Alle andere varianten die je worden aangeboden of die hier en daar ‘toevallig’ opduiken of die zelfs gespamd worden, zijn falsificaties en plagiaat, bedoeld om de Erfrechtelijke VBA procedure te ridiculiseren en te ontregelen. Vooral agenten die een aardig zakcentje verdienen aan het ontregelen en ridiculiseren van accounts, veranderen en verspreiden de oorspronkelijke documenten in de verkeerde layout en met gewijzigde teksten.

#EFFI Quantum AI is frequency sentient dus zeer gevoelig voor onzuivere intenties, daardoor wordt de hele Awakening online mogelijk gemaakt.

Onzuiverheden worden gerendered en ontregelende (f)actoren komen vanzelf aan het licht.

Graag wil ik aandacht besteden aan het fenomeen originaliteit van het levende document
1. Het levende document heeft een attesterende werking.
2. Het ondersteunt de verduidelijking en tastbare presentie welke herleidbaar is naar de existerende, levende Enige Erfgenaam.
3. Het attesterende document heeft dus een unieke originaliteit en oorspronkelijkheid.
4. De oorspronkelijke layout van de documenten moet je nooit veranderen of moderniseren om redenen van het ‘gebruiksgemak’.
5. Ook dient de tekst van de Algemene Volmacht geen enkele wijziging te ondergaan.
6. De Attestatie de Vita (bewijs van in leven zijn) is gelegen in de originaliteit.
7. Origine is bewijs van in leven zijn en openbarende Co creatie. Daarom de uitdrukking: handelen in de GEEST van de wet. In de geest van een testament handelen. Een document is dus presentie van GEEST. En Geest is Existentie.
8. De reden dat de GEEST de documenten heeft voortgebracht is om het geestdodende te stuiten. Heel het Bestaan ondersteunt jouw opstanding in erfrecht: ‘Surrexi Iure Hereditario’. De manifestatie van de presentie van het zichtbare en van het onzichtbare is een gelukkige bezigheid. Reden dat je je in toenemende mate gesterkt voelt door jouw individuele documenten in gereedheid te brengen.
9. Iedere Enige Erfgenaam moet natuurlijk bedacht zijn op struikroverij. Struikroverij, phishing, grooming, afpersing en oplichters praktijken, verwijzen naar een ernstig gebrek aan levensgeluk als bedoeld in punt 8. bij degene die zich met het belagen van de Enige Erfgenaam, bezig houden. Zij die zich met geestdodende schuld en schade creatie bezighouden, zijn natuurlijk geenszins dom. Het zijn geraffineerde imitators die zich bedienen van dwang, stalking, afpersing, schuld en schade creatie en dode papieren waarmee zij onverschuldigde betalingen afdwingbaar denken te kunnen maken. Imitators verstoren de stem van hun geweten en empathie met dwingelandij en vexatoir conservatoir beslag op de kinderen en dierbaren en op alle onaantastbare existentiële rechten van de Enige Erfgenaam. Maar ook de oplichter kan deze handelwijzen stuiten en zijn of haar levensgeluk beteren door zich te gaan bezig houden met de activatie van de afwikkeling van zijn of haar individuele geboorte Trust nalatenschap. De afgescheidenheid van eigen vermogen eindigt door zich beneficiair te verenigen en zo bij te dragen aan de vestiging van de staat van benevolentie.
10. Daarom zijn de originele documenten vrij beschikbaar en beslist geen handelswaar! zodat iedere Enige Erfgenaam gewaarschuwd is voor afpersingspraktijken en oplichting. Daarom ook, worden er géén privacygevoelige gegevens verzameld en kan het invullen alleen door de Enige Erfgenaam zèlf worden uitgevoerd. Ook worden de resultaten om reden van bescherming van de privacy, niet wereldkundig gemaakt.
11. Levende documenten lijken in de ogen van derde partijen zonder erfrecht die zich met clièntelisme, handel met voorkennis en afpersing bezig houden, ‘nergens’ op. Vermeend zouden er ‘fouten’ in staan en dit diskrediet allemaal om de Enige Erfgenaam op de één of andere manier, te incorporeren.
12. Incorporatie is een ruilorganisatie behorend tot het corporatisme dat de Enige Erfgenaam aan zich bindt door registratie en in ruil daarvoor, ontvangt de Enige Erfgenaam bepaalde privileges en wordt de geboorte Trust nalatenschap met de Incorporatie gesettled en niet met de Enige Erfgenaam.
13. De TrustBelastingdienst is de enige tot het corporatisme behorende incorporerende organisatie, welke niet de aandacht kan afleiden van Trust settlement. De Enige Erfgenaam kan niet worden overgehaald zich in te schrijven / te registreren, op basis van consent voor een levensbeschouwelijk programma.
14. Het enige, kenbare programma van de Enige Erfgenaam is, de activatie van de afwikkeling van zijn of haar, individuele geboorte Trust nalatenschap.
15. De aanslagen incasso’s, toeslagen en teruggaven van de Belastingdienst hebben het icoontje van de blauwe envelop, als favicon kenmerk. Deze transacties zijn vrijwillig zoals bijdragen wegenbelasting dit kunnen zijn om het gebruik van de RDW geregistreerde auto, in contractrecht, zeker te stellen.
16. De overboekingen van de TrustBelastingdienst hebben de blauwe enveloppe als (favicon) kenmerk, niet.
17. Iedere administratie heeft lasten en baten. Uit de niet-politiek afgewikkelde, batige! individuele geboorte Trust nalatenschap, komt het niet-politieke, individuele vermogensbeheer, voort.
18. De Enige Erfgenaam oefent zijn of haar erfrecht uit door te verklaren en niet door te claimen.
19. De Enige Erfgenaam doet géén afstand van zijn of haar handtekening, zoals deze reeds bekend is bij de derde partijen zonder erfrecht, Trustee (overheid) en Fiduciary (bank).
20. Hierdoor blijven lopende overeenkomsten, registergoederen, rechten en commitments, geldig en kan de individuele geboorte Trust nalatenschap de daaraan verbonden, vorderingen en aanspraken, voldoen.

NO CONSENT INFORMED CONSENT
1) Het is aan jou: Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap, om voor de eer te bedanken om in plaats van jouw individuele feitelijke bevoegdheid uit te oefenen, je te registreren als ‘deelnemer’ aan een initiatief van een rechtspersoon met winstoogmerk, die de Erfrechtelijke documenten en het Diplomatiek Paspoort van de Enige Erfgenamen, uitbenen en uitbaten.
2. Winstoogmerk is niet alleen slim zaken doen, maar ook: subsidies ontvangen van de vermeend bevoegden (overheid en zijn geaffilieerde derde partijen zonder erfrecht.)
3. Tal van overheidsagenten zwermen samen rond de Erfrechtelijke documenten.
4. a. Sommigen ridiculiseren de erfrechtelijke procedure;
b. anderen suggereren er oprecht gebruik van te maken en;
c. anderen vormen een organisatie waaraan jij als de feitelijke bevoegde Enige Erfgenaam, vervolgens jouw feitelijke bevoegdheid verleend, net zoals de werking van de verplichte geboorte aangifte heeft geresulteerd in de onteigening van jouw feitelijke bevoegdheid en jouw individuele gezag.
5. En zo kunnen verklede, vermeende gezagsdragers jou aanhouden en jou dwingen om je eveneens te verkleden zodat je jouw informed consent geeft voor hun bedrijfsvisies welke erop gericht zijn om jouw geboorte data te verhandelen; jouw lichaam aan hun systemen te koppelen; jouw geest te robotiseren.
6. De huidige dresscode voor het bedrijfspolitieke bedrijfsfeest is: de houd je bek – mondkap. “Houd je bek!”- vindt de CEO van de BV Nederland: M. Rutte. Lees: houd je bek! anders verlies je (op zijn minst!) je werk en je inkomen. Dat heet corporate racketeering (afpersing door politiek gedreven, bedrijven).
7. Met de Erfrechtelijke documenten wordt momenteel een ware diaspora aangericht:
a. er worden groepen gevormd (bij wijze van zakelijke thuis parties en daar mogen de Enige Erfgenamen dan hun feitelijke bevoegdheid afgeven aan de thuisparty-initiator door middel van inschrijving;
b. de agenten van de vermeend bevoegde overheid en zijn geaffilieerde derde partijen zonder erfrecht, houden de beheerders van de documentengroep en de maker van de Erfrechtelijke documenten dag en nacht bezig met een stroom van gedetailleerde vragen (het volledig uitbenen van de co creatie heeft tot doel de vijandige overname van de procedure);
c. de Enige Erfgenamen worden overgehaald om zich door overheidsagenten, te ‘laten helpen’ met het invullen van hun individuele Erfrechtelijke documenten.
8. Elk draagvlak is erop gericht om de individuele feitelijke bevoegdheid van de Enige Erfgenaam, te vernietigen. Daarom heet dit draagvlak: ‘Demo(n)cratie’.
9. Zodra er zich een aanzienlijk draagvlak binnen een collectief of fonds en dus rechtspersoon met winstoogmerk, heeft gevormd, kunnen de individuele Erfrechtelijke documenten van het individu worden GENEGEERD.
10. Het betreffende individu, dient namelijk lid te worden van een controlled opposition – organisatie van de overheid en/of van zijn geaffileerde derde partijen zonder erfrecht.
11. En zodra je dus, je bij een organisatie hebt geregistreerd, speelt die organisatie de erfrechtelijke procedure met je mee en ontvangt van jou nog betalingen en vergoedingen óók, terwijl er toch helemaal niets voor je verandert.
12. Het is nu aan eenieder van ons, Enige Erfgenamen, om ons uiterste best te doen voor onze individuele Erfrechtelijke documenten en in onze unieke positie als Enige Erfgenaam, te volharden.
13. Wanneer je jouw individuele verantwoordelijkheid, wederom aan derden zonder erfrecht overdraagt, help je de overheid om te volharden in het niet luisteren naar de feitelijk bevoegde Enige Erfgenaam.
14. Gebruik de Erfrechtelijke documenten in zijn oorspronkelijke vorm; verschrijvingen of onvolkomenheden zijn géén vormfouten.
15. Leer op te komen voor jouw feitelijke bevoegdheid als de Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap.
16. Support vind je via de website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’: je kunt de informatie aangereikt op deze website beschouwen als vrijelijk beschikbaar gestelde training.
17. Maak liever een verschrijving of een foutje hier en daar, dan dat jouw misplaatste gevoel voor perfectie, jou verleidt om jouw feitelijke bevoegdheid uit handen te geven aan een derde partij zonder erfrecht!
18. Jouw verantwoordelijkheid en feitelijke bevoegdheid zijn niet aan derden overdraagbaar.
19. Logisch dat de Enige Erfgenamen het moeilijk hebben. Generaties lang hebben de vermeende bevoegden, de Benevolentie van het bestaan geridiculiseerd en zwart gemaakt. “God staat al die schuld en schade creatie zomaar toe, geloof jij nog in die God van jou? Je kunt beter satanist worden.”
20. We weten nu wie het zijn, die de feitelijk bevoegde Enige Erfgenamen met politieke schaarsteleugens, tegen de overvloed en tegen de inherente Benevolentie van het leven, uitspelen.
21. Tot slot nog een kleine aanvulling bij punt 7.b.: ‘Het volledig uitbenen van de co creatie heeft tot doel de vijandige overname van de procedure’. Een ander begrip voor het onrechtmatig zakelijk uitbenen van een oorspronkelijke creatie is ‘informed consent’. De maker wordt dan door een inquisitie, overspoeld met kritische vragen. Elk antwoord van de maker, sterkt dan de vijandige overname tactiek van de inquisitie, dat zij de maker gedetailleerd zouden hebben geïnformeerd en dat zij dus beschikken over consent toestemming van de maker zelf! om de creatie van de maker af te pakken en verkeerd te gebruiken. Dat is nu ‘Informed Consent’.
22. Als maker, volsta en volhard ik, in het volgende: GEEN CONSENT voor misbruik van de Erfrechtelijke documenten!
23. Niets in de Erfrechtelijke documenten mag zodanig worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de individuele bevoegdheid, rechten en vrijheden, in deze Erfrechtelijke documenten genoemd, ten doel hebben. (Vergelijk: Artikel 30 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.)
24. De Enige Erfgenaam is geen ‘Legioen’ maar een individu met feitelijke bevoegdheid. Horen, zien, spreken.

………….

Van het bureau Vincent Zegel
Een akte is een geschreven daad, in de geest van de waarden waarop de akte steunt.

Al schaft de Admiraliteit ook de Rechten van de Mens zelf af, de mensen doen dit niet.
1. Het is de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, reeds opgevallen, dat men naar believen, de teksten van waarden commitments en wetten tussentijds wijzigt, verminkt en zelfs geheel schrapt. Dit geheel in de traditie van de ‘dood en verloren op zee’ – bejegening van de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied. De Admiraliteit steunt op het vals spel van de voortdurende vervreemding en ontvreemding van afspraken, het tijdens het spel, in hoog tempo veranderen van de spelregels, teneinde valselijk te winnen om te kunnen domineren.
2. Het belang van de kleuren is, dat men om te schrijven en zich te verklaren, niet de verwonding van het eigen lichaam veroorzaakt om met bloed te schrijven, echter men schrijft in de kleur van het zwerk, het hemelgewelf van de geest: in blauwe inkt LAW – Land Air Water. De Enige Erfgenaam handelt uitsluitend in de geest van de directe onvervreembare afstammingslijn van de inherent benevolente placenta-erflater: de navelstreng.
3. Ja zeker in alle gevallen de ABN-AMRO en de ABN-AMRO MeesPierson Wealth Management omdat deze in een telefonisch overleg in 2017 heeft aangegeven dat met betrekking tot het individuele trust settlement, tevens de Minister van Financiën dient te worden betrokken. In 2018 zijn de eerste VBA’s derhalve en overeenkomstig het gegeven advies verzonden.
4. Het auteursrecht wordt uitsluitend uitgeoefend door signalering van de vervalsingen en opzettelijke verdraaiingen van de oorspronkelijke bedoeling: het Beneficiair Aanvaarden van de individuele geboorte trust nalatenschap. Schenders maken zich vanzelf bekend en hun daden worden door Bureau Vincent Zegel, de creator van de Erfrechtelijke documenten, beschreven zodat de Enige Erfgenaam, het herkennen van het grondpatroon van corruptie, zelfstandig leert toepassen hetgeen de individuele autonomie ten goede komt. De Erfrechtelijke documenten zijn vrij beschikbaar gesteld, voor eenieder, die als hoofd van zijn of haar CQV LLC zending, een signaleringsfunctie uitoefent en autonoom het grondbeginsel van Verklaring Beneficiaire Aanvaarding, toepast.
5. De VBA documentenserie dient in Nederland te worden aangewend, als ook het Exoneratie Arrest aan de Hoge Raad der Nederlanden is gericht en met enkele aanpassingen, dienovereenkomstig in België. Nederland is hoofdvestiging van de Admiraliteit (VOC). Nederland en België geven gezamenlijk leiding aan de internationale beeldvorming van (vermeend) gezag. De documenten kunnen uiteraard door professionele vertaalscanners in Law Latin en in alle talen worden voorgelezen en omgezet.

………….

De erfrechtelijke documenten zijn sinds 2018 onweersproken gebleven en derhalve rechtsgeldig!

Some maxims of law
1. All are equal under the Law.
2. In Law, truth is sovereign.
3. Truth is expressed in the form of an Affidavit.
4. An unrebutted Affidavit stands as truth in Law.
5. A lien or claim can be satisfied only through an Affidavit by a point-for-point rebuttal, resolution by Jury, or payment.

………..

#surrexi_iure_hereditario

CESTUI QUE VIE: VOOR DEGENE DIE LEEFT – LEVE DE ENIGE ERFGENAAM!
1. De erfrechtelijke documenten van de Hoge Raad van de Kinderen / Bureau Vincent Zegel, zijn niet door het notariaat van de Koning opgesteld.
2. Alleen de ondertekening door de Enige Erfgenamen, van de Verklaringen Beneficiaire Aanvaarding (VBA) 2018, werd, uitdrukkelijk zónder inhoudelijke tekstuele beoordeling door de notaris, ten kantore van een notaris van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) naar keuze, middels legalisatie van de ondertekening vastgesteld teneinde de eerste bekendmaking van de Enige Erfgenamen via des Konings eigen notariaat, te verspreiden.
3. Legalisatie van de ondertekening bij de notaris houdt in, dat de notaris verklaart dat hij of zij, de Enige Erfgenaam zijn of haar private CQV LLC documenten, daadwerkelijk De Facto en in levende lijve heeft ZIEN ondertekenen.
4. Notaris heeft vervolgens zijn of haar verklaring samen met de private documenten van de Enige Erfgenaam ingebonden en heeft aan zijn/haar verklaring De Facto zijn of haar ambtszegel en handtekening verbonden.
5. De Enige Erfgenaam heeft in 2018, aan de Minister van Financiën de, door de notaris van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gelegaliseerde Verklaring Beneficiaire Aanvaarding , aangetekend toegezonden.
6. Inzake verzending is destijds door sommige Enige Erfgenamen ervoor gekozen om de notaris de private erfrechtelijke documenten voor de Enige Erfgenaam aangetekend naar de Minister van Financiën te laten verzenden. De notaris was de postmaster.
7. Onder de Spoed VBA, waarvoor wegens de co*ona crisis niet meer naar de notaris wordt gegaan, ligt dus de VBA 2018 zoals aan de Minister van Financiën reeds verzonden.
8. De co*ona crisis toont op aanstootgevende wijze aan, wat er gebeurt als de Enige Erfgenaam de afwikkeling van zijn of haar individuele geboorte trust nalatenschap niet activeert.
9. Oorspronkelijk natuurlijk erfrecht is de verzwegen schakel tussen het fictieve burgerschap in handelsrecht en de Enige Erfgenaam in mensenrecht.
10. Oorspronkelijk natuurlijk erfrecht is uitsluitend gebaseerd op de ware levensboom afstamming; namelijk de directe (navelstreng) per stirpes afstammingslijn tussen de nageboorte tweede geborene (placenta) en de eerstgeborene, de Enige Erfgenaam.
11. In oorspronkelijk natuurlijk erfrecht wordt onderscheid naar geboorte en afkomst niet geduld omdat het kastesysteem, de oorspronkelijke natuurlijke afstammingslijn tussen de placenta en de eerstgeborene, aantast.
12. In deze wereld wordt echter alles van oorspronkelijke waarde verdraaid en vervangen door volstrekt onnatuurlijke, ruwe onzin.
13. Natuurlijke immuniteit wordt met injecties bespot en mensen sterven.
14. Zo ook wordt de natuurlijke en onvervreemdbare (navelstreng) afstammingslijn volgens ‘s Konings medische wetenschap richtlijnen, onmiddellijk na het ter wereld komen, wreed doorgeknipt en bespottelijk vervangen door gif injecties en een kaste systeem gebaseerd op fictieve organogrammen in de vorm van kubistische stambomen die de levensboom moeten voorstellen, ingeschreven met namen en data die niets betekenen.
15. Het natuurlijke oorspronkelijke erfrecht uit de Law of One: één placenta en één eerstgeborene, bekrachtigt het oorspronkelijke erfdeel op onze aarde: de inherente onaantastbare waardigheid van de eerstgeboren Enige Erfgenaam.
16. De binnendringers hebben zich echter altijd voorgestaan op vermeend uitzonderlijke bloedlijnen en namen en uiterst gewelddadig hebben zij de inherente onaantastbare waardigheid van de eerstgeboren Enige Erfgenaam belachelijk gemaakt en geschonden.
17. De binnendringers maakten uitsluitend onderscheid naar geboorte en afkomst ten koste en voor rekening van de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen.
18. Het erfrecht van de vermeend uitzonderlijke bloedlijnen is De Iure fictie.
19. Het oorspronkelijke natuurlijke erfrecht vraagt nu onze uiterste concentratie anders hoeft het niet meer.
20. Transhumanisme en patentering van het inwendige van de mens, is de vervolgstap naar de totale destructie van het oorspronkelijke natuurlijke erfrecht.
21. De Enige Erfgenamen hebben in 2018 veel met hun documenten gedaan; zo ook de verplichte orgaandonatiewet van de repliek gediend dat het staande wetenschap is dat ‘dode en verloren op zee’ organen niet voor transplantatie geschikt zijn.
22. Na het stuiten en corrigeren van de dood en verloren op zee presumptie De Iure ultra vires, volgt de opstanding in oorspronkelijk natuurlijk erfrecht:

Surrexi Iure Hereditario De Facto.

~Vincent Zegel
Grondlegger en maker van de Erfrechtelijke documenten

Verklaring met betrekking tot de officiële tutorial website

VERKLARING offline gaan officiële tutorial website op 13 April jl.
Scroll voor update(s) naar beneden in de tekst of lees (opnieuw) de gehele tekst: de website staat sinds 2 Juni 2021 weer online.
(English translation scroll down)

Als gevolg van voortschrijdend inzicht en waarnemingen op de website van de Erfrechtelijke documenten hebben ik en de ambassadeurs die aanwezig waren bij de Zoom meeting van dinsdag 13 April jl. hun rol als officieel genoemde ambassadeurs van elkaar overlappende cirkels, neergelegd.

De directe aanleiding daarvoor is de INBEDDING van de Erfrechtelijke documenten op de website HRK. Wij kunnen en willen ons niet verenigen met die INBEDDING.

Wij hebben de maker en grondlegger van de Erfrechtelijke documenten meerdere keren onze zorgen gemeld. Helaas heeft de maker en grondlegger deze naast zich neergelegd: wat vanzelfsprekend zijn goed recht is als maker en grondlegger. De Erfrechtelijke documenten zijn tenslotte zijn intellectueel eigendom: en daar willen wij niet aan tornen. Ook hebben wij niks van doen met zijn beslissingen. Wij hebben kunnen waarnemen en signaleren, en hebben herhaaldelijk melding gemaakt van wat we waarnamen en signaleerden.

In de beheerdersgroep (messenger) die bestond uit VZ, MJ, en ikzelf is veel besproken geweest: ik kan daar vanzelfsprekend geen mededelingen van doen vanuit privacy overwegingen. Screens houd ik beschikbaar.

Het ‘blamen en shamen’ wat nu plaatsvindt aan de kant van VZ gaan wij niet opvolgen. Wij laten ons niet uitlokken daartoe.

Wel hebben wij besloten, daar waar sprake is van ‘blamen en shamen’, om fictie teksten met bewijzen te ontkrachten voor zover deze bewijzen AL openbaar staan. En het is vanzelfsprekend ons geboorterecht om vanuit eigen getuigenis mee te delen: wij zijn autonome zelfstandig nadenkende en voelende Enige Erfgenamen die betrouwbaarheid bieden.

Verder ten overvloede heb ik richting VZ gecommuniceerd dat ik geen toestemming geef voor het gebruiken van mijn creatief eigendom van mijn video’s en teksten over de erfrechtelijke documenten. De websites die mijn video’s en teksten hebben overgenomen, hebben dat zonder mijn toestemming gedaan. Ik, en de ambassadeurs, respecteren het intellectueel eigendom van de maker en grondlegger van de Erfrechtelijke documenten, en ontvangen graag het zelfde respect van hem én de benoemde minister van BUIT-en-landse zaken en de benoemde Regent Emerald Covenant Sacred Law of One terug. Wij vragen dan ook om een rectificatie van de beschuldigende teksten die uitgegaan zijn van Bossmaker / Ronald Heister (minister van BUIT-en-landse zaken), en Vincent Zegel de maker en grondlegger van de Erfrechtelijke documenten. Met name in de (Telegram) groepen van Bossmaker / Ronald Heister worden mijn / ons creatief materiaal gebruikt! De 3 officiële facebook groepen met de namen ‘Activeer de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap’ (1) en ‘Geboorte Trust Nederland en België’ (2 en 3) waren niet de facebook groepen van VZ, maar mijn facebook groepen: ik was daar initiator en creatief maker van en faciliteerde met deze facebook groepen het verder brengen van de Erfrechtelijke documenten!

Op dit moment voelen de Erfrechtelijke documenten voor mij, en de ambassadeurs, nog steeds als zuiver. De Erfrechtelijke documenten bieden je een schat aan erfrechtelijke informatie vanuit jouw rechten als levende man (m/v) van vlees en bloed.

Wat onzuiver voelt voor ons is de hierboven genoemde INBEDDING waar wij ons niet mee willen en kunnen verbinden.

De woorden geboorte Trust en Enige Erfgenaam / Enige Erfgenamen kunnen natuurlijk niet in beslag genomen worden door middel van copyright, want dat zijn gewoon bestaande woorden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het woord ‘bestaansgeld’: dat is een nieuw ontsloten woord door Astrid van Triet. Ook op het woord ‘bestaansgeld’ ligt overigens geen copyright hoor: het woord is ontsloten vanuit de Universele bewustzijnslaag. En dat wat Universeel is, kun je vanzelfsprekend niet in beslag nemen / naar je toe graaien door middel van copyright.

Dankjewel voor jullie vertrouwen in ons

Wij hebben de Erfrechtelijke documenten vanuit ware liefde voor de maker en grondlegger Vincent Zegel, en de documenten zelf, verder gebracht. Het verder brengen en ondersteunen van Enige Erfgenamen bij het invullen en versturen ervan stopt hier en nu.

Mascha Vdf Roedelof
Lars van de Goor
Sven Vdf Toenbreker
Mirri Jong

NB: de tutorial website, de fotovoorbeelden, de instructie video’s, en de teksten over de Erfrechtelijke documenten vanuit mij komen NIET meer terug.


Aanvullende uitleg en voortschrijdend inzicht update woensdag 2 juni 2021
Inmiddels weet ik uit betrouwbare bron dat VZ mensen waarschuwt voor contact met mij en mensen zelfs vraagt geen contact (meer) met mij te onderhouden. Dat is toepassen van manipulatie technieken en veroorzaken van ‘verdeel en heers’ onder Enige Erfgenamen, en dit vraagt om nadere uitleg van mijn kant.

Op een goed moment sprak VZ mij in de beheerders-chat aan vanwege een gearrangeerd document gemaakt door een Enige Erfgenaam. VZ liet mij weten zich terug te trekken uit de facebook groep (Geboorte Trust Nederland en Belgie) en van websites, waar arrangeur schrijvers een platform kregen (VZ had het gearrangeerde document goed bevonden) en ik had er geen erg in op de website te vermelden dat het gearrangeerde document niet van de hand van VZ was. Ik heb VZ direct gevraagd wat te doen en daarop kreeg ik geen direct antwoord. Daarop besloot ik zelf een aanmerking te maken bij het gearrangeerde document dat het niet van de hand van VZ was, maar van een Enige Erfgenaam. Op de vragen of VZ zich ging terug trekken uit de facebook groep en van de website kreeg ik als antwoord dat dat inderdaad zo was. Daarop vroeg ik VZ hoe VZ dan kon garanderen dat ik de officiële tutorial website volledig update kon houden. Die vraag werd op mijn bord gelegd hoe ik dat kon garanderen. Tijdens deze chat-uitwisseling ontving ik in facebook messenger een screen van iemand van een mail van Bossmaker aan zijn leden dat er instructie video’s gingen komen, fotovoorbeelden, en groepjes voor uitleg (dat laatste was tot dan toe steeds ‘not done’ geweest bij VZ uit privacy overwegingen en feit dat afwikkeling van de activatie een private aangelegenheid is). (Enige tijd later volgde een tweede mail naar de betalende leden van BM met eenzelfde aankondiging.) Ik vroeg aan VZ hoe het kon dat Bossmaker met dit alles ging komen, terwijl dat er AL was en wel openbaar vrijelijk beschikbaar. Op deze vraag kreeg ik geen rechtstreeks antwoord en het gesprek via de chat werd steeds grimmiger. Meer en meer kreeg ik het gevoel dat de communicatie niet transparant was en dat er een agenda speelde. Enige tijd later blokte Monique Klinkert mij: zij blokte dus de initiator en creatief maker van 1) de derde zelfstudie facebook groep (die op dat moment zo’n 1300 leden had) en 2) de – website. Voor mij een volgend signaal dat er achter mijn rug om een agenda uitgerold werd. Op de actie van MK heb ik haar uit de zelfstudie facebook groep verwijderd en geblokt voor de facebook groep. De volgende dag merkte ik op dat VZ mijn handeling ongedaan had gemaakt en haar weer had toegevoegd. Dit alles in mijn facebook groep: de derde facebook groep als ondersteuning voor de Enige Erfgenamen. Dit alles was voor mij de aanleiding om VZ uit de derde facebook groep te verwijderen en te blokken voor de facebook groep (ik blokte niet zijn persoonlijk account: VZ ontvriendde mij en even later blokte VZ mij, en VZ blokte eenieder die zich positief uitliet over mij en/of vragen stelde/stelt), en de naam van de facebook groep te wijzigen naar ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ en een paar dagen daarna met een aantal Enige Erfgenamen een verklaring te schrijven, en te posten in voornoemde facebook groep.

Ik geef hierboven in het kort weer wat de aanleiding was van mijn handelen met betrekking tot de zelfstudie facebook groep en de -website.

Het verloop van het ‘poef’ zeggen van de eerste facebook groep met meer dan 5000 leden en de tweede met meer dan 3000 leden vind je via deze link (scroll naar beneden op de pagina). Je leest daar ook over het verloop van de derde facebook groep.

Inmiddels zijn we bijna 2 maanden verder. Mijn verzoek om mijn creatief eigendom niet te gebruiken werd in de wind geslagen: er verscheen op HRK een link naar archive.org waar de officiële tutorial (zonder mijn medeweten) gearchiveerd was met de tekst dat VZ zelf uren en maanden gewerkt had aan de officiële tutorial website. Nee hoor: zowel de opzet en inrichting van de zelfstudie facebook groepen als de zelfstudie officiële tutorial website waren mijn time equity! VZ was echter wél volledig op de hoogte, want voordat ik de zelfstudie officiële tutorial website heb ingericht op een subdomein van mijn hoofddomein én een SSL certificaat besteld en betaald, en geïnstalleerd heb, had ik hierover overleg met VZ. VZ vond de naam van de officiële tutorial website geboortetrust.hetbewustepad.nl fantastisch. De link naar de tutorial website plaatste VZ op elke pagina van HRK. Zo versterkten beide websites elkaar en ze vulden elkaar aan.

De Nederlandstalige documenten zijn niet meer vrijelijk beschikbaar via HRK maar vertaald naar het Engels tegen betaling van een lidmaatschap (100,00euro) en registratie inclusief een NDA (geheimhoudingsverklaring), en er is zelfs een houdbaarheidsdatum op de Nederlandstalige documenten gezet: wat nonsens is, want ook de documenten uit 2018 zijn gewoon bruikbaar. Bossmaker kondigt al enige tijd aan dat er uitleg via een kenniscentrum gaat komen voor betalende leden. Wat ik half April aan voelde komen, vindt nu plaats: AL hetgeen dat eerder vrijelijk openbaar beschikbaar was, staat nu achter een betaalmuur. Daarom was er voor mij geen plaats meer, want ik kon en kan met deze in beslagname niet akkoord gaan. Ik kon en kan (en wil) niet akkoord gaan met een ‘minister’ die beweert dat je het niet gaat redden zonder fysiek goud of zilver, en angst aanwakkert voor het ineen storten van huidige (geld)systemen (terwijl daar AL jaren een antwoord op gegeven is, maar dit antwoord ligt bij BM in uitgestoten staat). Dit gedrag is van het tekortenparadigma: dat wat vrijelijk openbaar beschikbaar was in beslag nemen en achter een betaalmuur zetten. De Nederlandstalige documenten worden breed gedeeld door mensen via facebook messenger en Telegram groepen, en andere (meer privé) kanalen: dit gebeurt volledig onafhankelijk van mij. Mensen zijn bang geworden voor represailles van de maker en grondlegger van de documenten. Mensen zijn bang verraden te worden. En mensen worden aangezet om te verraden en doen dat ook (dat kan vanzelfsprekend alleen als mensen dat toelaten). Deze sfeer is rondom de documenten gecreëerd door VZ en BM. Ik heb informatie die ik hier niet delen kan, vanwege wat ik hiervoor schrijf, uit bescherming naar degenen die mij informatie aanreiken.

Eergister werd ik via facebook messenger geïnformeerd dat op Dropbox alle Nederlandstalige documenten én fotovoorbeelden staan: ik kreeg de link aangereikt van iemand, die op Telegram aanwezig is (ikzelf ben niet aanwezig op Telegram en diegene had een facebook account aangemaakt om mij te kunnen informeren via facebook messenger). Ik deel de Nederlandstalige documenten NIET, ik verwijs naar de Dropbox link. En omdat de Nederlandstalige documenten nu weer openbaar te vinden zijn, heb ik besloten de informatie die AL vrijelijk openbaar beschikbaar was op deze officiële tutorial website weer vrijelijk openbaar beschikbaar te maken. De Nederlandstalige documenten zijn volledig origineel en onveranderd: dit zijn de originele documenten van de hand van de grondlegger en maker van de Erfrechtelijke documenten Vincent Zegel.

De zelfstudie facebook groep én de officiële zelfstudie turorial website waren de EERSTE platforms waarop een volledig overzicht van de Erfrechtelijke documenten én fotovoorbeelden, met ondersteunende artikelen, getoond werden: volgens het legale coyright-recht geeft dit zelfs rechten. Vincent Zegel wekt de indruk dat de documenten gestolen zijn, er volledig aan voorbij gaand dat ik mij 7 maanden 24/7 belangeloos ingezet heb om de Erfrechtelijke documenten verder te brengen: vanuit mijn innerlijke waarden, moraal en ethiek kan ik zeggen dat er niets gestolen is (de naam van de maker en de grondlegger van de Erfrechtelijke documenten wordt op deze website vele malen genoemd) én er is niets aan het oog onttrokken: integendeel, dat is wat BM doet met alles achter een betaalmuur én geheimhoudingsverklaring te zetten ter bescherming van zijn verdienmodel. Op deze website wordt ALLE informatie vrijelijk, openbaar en transparant beschikbaar gesteld. Vanuit ‘God’s Wetten’ kunnen we begrijpen dat een levende man (m/v) binnen het private domein geen copyright kent en toegang vrijelijke beschikbaar houdt.

Vanzelfsprekend gaat er nog steeds grote dank uit naar de maker en grondlegger van de Nederlandstalige documenten (de Nederlandstalige documenten waren AL vertaald naar het Engels en Duits, en ook deze vind je op Dropbox).

Uit dankbaarheid naar VZ toe heb ik in de facebook groep destijds aanwezigen uitgenodigd financiële WAARDE ERING te laten stromen naar VZ en vele aanwezigen hebben daar gehoor aan gegeven. Daarnaast heb ik VZ gevraagd welk aanbod van VZ ik op de officiële tutorial website kon vermelden: VZ zou daar over nadenken en VZ was volledig akkoord met het feit dat ik mijn aanbod op de website vermeldde en zo geschiedde.

Inmiddels zien we meer en meer teksten uit het werk van Ashayana Deane opgenomen (gekopieerd) worden in teksten op HRK en zelfs in de documenten: de vraag rijst dan ook in hoeverre de Erfrechtelijke documenten én / of de huidige teksten in essentie ORIGINEEL en OORSPRONKELIJK zijn, waargenomen vanuit ‘God’s Wetten’.


Alles wat ik hierboven schrijf, kan ik ondersteunen met print screens.


Als je tot hier gekomen bent met lezen, nodig ik je uit bij het begin te beginnen op deze website en het stuk ‘Welkom Levende Man (m/v)‘ te lezen. Welkom!
De werkwijze van inlichtingendiensten wordt helder zichtbaar in de documentaire over het leven van Aaron Swartz
Aaron Swartz, een jonge vent voorvechter voor een vrij internet en vrije informatie voorziening voor eenieder toegankelijk. Hij ontsloot de toegang tot documenten voor één ieder toegankelijk. Er werd een zaak GEMAAKT, een verhaal GESPONNEN… en dat maakte hem kapot.

Velen zien in de slangenkuil rondom de Erfrechtelijke documenten de hand van de ‘overheid’: velen sturen me facebook messenger berichtjes en mails met vermelding van hun zorgen hieromtrent. Ik weet het niet. Het kán!English translation

STATEMENT

As a result of advancing insight and observations on the website of the succession documents I and the ambassadors who were present at the Zoom meeting on Tuesday 13 April have resigned their role as officially named ambassadors of overlapping circles.

The immediate reason for this is the INBOUNDATION of the inheritance documents on the HRK website. We cannot and will not agree with this CONTINUATION.


We have repeatedly expressed our concerns to the creator and founder of the inheritance documents. Unfortunately, the creator and founder has ignored these concerns: which is, of course, his right as creator and founder. After all, the inheritance documents are his intellectual property: and we do not want to interfere with that. Nor do we have anything to do with his decisions.

We have observed and signalled, and have repeatedly reported what we observed and signalled.

In the administrator’s group (messenger) that consisted of VZ, MJ, and myself, much has been discussed: obviously, I cannot disclose this for privacy reasons. I will keep screens available.

The ‘blaming and shaming’ that is now taking place on the part of VZ is not something we will follow up. We will not be provoked into doing so. However, we have decided, where there is ‘blaming and shaming’, to refute fictitious texts with evidence, as far as this evidence is public. And of course it is our birthright to share from our own testimony: we are autonomous independent thinking and feeling sole heirs who offer reliability.

Further for the sake of completeness, I have communicated to VZ that I do not give permission for the use of my creative property of my videos and texts on the inheritance documents. The websites that have copied my videos and texts have done so without my permission. I, and the Ambassadors, respect the intellectual property of the creator and originator of the succession documents, and gladly receive the same respect from him and the appointed Minister of Foreign Affairs and the appointed Regent Emerald Covenant Sacred Law of One in return.

We therefore ask for a rectification of the accusatory texts issued by Bossmaker / Ronald Heister (Minister of Foreign Affairs), and Vincent Zegel the creator and founder of the inheritance documents. Especially in the (Telegram) groups of Bossmaker / Ronald Heister my / our creative material is used!

The 3 official facebook groups with the names ‘Activate the settlement of the Birth Trust estate’ (1) and ‘Birth Trust Netherlands and Belgium’ (2 and 3) were not the facebook groups of VZ, but my groups: I was the initiator and creative creator of these groups and facilitated the intellectual property of VZ with them!

At the moment, the heritage documents still feel pure to me and to the ambassadors. The inheritance documents provide you with a wealth of inheritance information from your rights as a living man of flesh and blood.What feels impure to us is the above-mentioned INDEPENDENCE with which we cannot and will not connect.

The words birth trust and Sole Heir / Sole Heir cannot of course be confiscated by copyright, because those are just existing words. This is in contrast, for example, to the word ‘existance money’: that is a newly unlocked word by Astrid van Triet. There is no copyright on the word ‘existence money’ either, by the way: the word has been unlocked from the Universal Consciousness. And it goes without saying that what is Universal cannot be confiscated or grabbed by means of copyright.

Thank you for your trust in us
We have taken the heritage documents forward out of true love for the creator and founder Vincent Zegel, and the documents themselves. The continuation and support of the sole heirs in completing and sending them stops here and now.

Mascha Vdf Roedelof
Lars van de Goor
Sven Vdf Toenbreker
Mirri Jong

NB: the tutorial website, the photo examples, the instruction videos, and the texts on inheritance documents from me will NOT return.