weergegeven: 1 - 2 van 2 artikelen

Avondklok?

Advies hoe als Enige Erfgenaam te handelen bij een avondklok
Een avondklok is extreme mensenrechten schending. Wij raden u aan om u aan de avondklok te houden, want de handhavers van de avondklok die uw rechten schenden, zullen getraind zijn om u niet te respecteren en zijn voor alle argumenten doof.

Een Enige Erfgenaam gedraagt zich als een Enige Erfgenaam waardig én met gezond verstand, ook ter (fysieke) bescherming naar zichzelf én zijn / haar naasten / medemensen.

Je vindt op deze website meerdere aanwijzingen in de categorie ‘Aanwijzingen‘. Een aanwijzing is een doordacht advies, wat jij als individu vanzelfsprekend niet hoeft op te volgen: als jij jouzelf en /of jouw naaste(n) in gevaar wilt brengen, ligt die verantwoording bij jou en bij niemand anders.


Een Enige Erfgenaam is niet politiek

Klagen, protesteren, organiseren, stemmen, contracteren (werken met contracten), tekenen (opting in or out), zoeken naar oplossingen en remedies, het nodig hebben om ‘samen te komen’, unite, samen sterk staan… zijn allemaal deel van de ‘slaaf-mentaliteit’ en het accepteren van denkbeeldige ‘power’.

Vanuit het innerlijk bewustzijn van de Enige Erfgenaam accepteer je niet langer de ‘privileges’, emoties, ego en ‘systeem gedachten, slaven mentaliteit, en je stelt de waarheid van de ander niet boven die van jezelf. Jezelf van dit alles bevrijden maakt je (weer) een vrije spirit.

De Enige Erfgenaam bevindt zich innerlijk niet in het gebied van chaos, maar helderheid en laat daardoor levenskracht energie stromen naar het laten ontstaan van een samenleving gebaseerd op de innerlijke waarden van rechtvaardigheid (Rechten van de mens), menselijkheid en rechtszekerheid, deugdelijkheid van bestuur. Kortom: de rechtsstatelijke CQV.LLC waarden.

~Mascha Vdf Roedelof

De Enige Erfgenaam is geen demonstrant

Bezin voordat je demonstreert en al helemaal als je overweegt mee te werken aan een burgerarrest van de Nederlandse ‘regering’
Je moet weten wie de natuurlijk persoon is: de natuurlijk persoon verwijst naar jou als handelsfictie. Met andere woorden: als je je meldt voor een demonstratie (of wat dan ook) als natuurlijk persoon, houdt je jezelf in de status van de fictieve rechtspersoon en dus niet de status van de mens van vlees en bloed, de per stirpes Enige Erfgenaam met grond- en mensenrechten, die beschreven zijn in de 30 artikelen van de URVM (Universle Rechten Van de Mens).

Je beroepen op de ERVM (EUROPESE Rechten Van de Mens) houdt iets heel anders in, dan naar je mensenrechten verwijzne van de URVM. Laat je dus niet misleiden, noch manipuleren door je grond- en mensenrechten weg te geven. Want als je toch meewerkt en dus zwicht onder de (maatschappelijke groeps- en/of overheids)druk, dan doe je zelf afstand van je grond- en mensenrechten. Je kan je dan later niet meer verwijzen naar deze normen. Immers, je hebt vrijwillig afstand gedaan. Dit vormt een groot probleem, want dit is wat er nu aan de hand is in Nederland. De meeste mensen vallen in deze categorie en zijn bang voor de overheid en laten zich als gevolg daarvan verleiden van de ene religie naar de andere over te stappen ofwel van het ene slaafse corrupte systeem (matrix ofwel overlay) naar het andere.

De per stirpes Enige Erfgenaam levende man of vrouw houdt zich niet op aan piraterij. Op deze manier wordt de per stirpes Enige Erfgenaam levende man of vrouw smooth in de val gelokt dat toch te doen. Dit zou voor mijn gevoel hetzelfde effect hebben als stemmen. Als ‘zij’ werkelijk begaan zijn en met zoveel artsen zijn, dan kunnen ‘zij’ vanuit hun maritieme bedrijven een zaak aanspannen. Waarom de borgers er dan bij betrekken? Wanneer je beseft dat de ‘over’heid geen macht heeft over jouw als levende man of vrouw, dan heeft het geen nut een zaak aan te spannen.

Black Adler demonstratie en fake rechtsgang CAPITIS DIMINUTIO MAXIMA PROVOCATIE
1. Trap er niet in!!!!
2. De per stirpes Enige Erfgenaam is géén DEMONSTRANT!
3. Volgens EVRM, Artikel 2 kun je het recht op leven verliezen als er opstand uitbreekt.
4. Door je in een demonstratie bedrijfsevent van de royals te begeven, word je onderdeel gemaakt van een vrijmetselaarstoneelstuk met honderden ingehuurde PROVOCATEURS. De Staatsmedia maakt daar wel weer een verhaal van!
5. Tijdens demonstraties én burgerarresten ben je CAPITIS DIMINUTIO MAXIMA DISSIDENT.
6. Alleen als per stirpes Enige Erfgenaam levede man of vrouw en met behulp van de in private CQV LLC individuele Erfrechtelijke documenten kun je het Capitis Diminutio Maxima (volledig statusverlies van de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen) stuiten en corrigeren!
7. “Rutte en zijn kompanen” zijn Black Adler royals. Zij zijn GEOEFENDE acteurs en doorgewinterde satanische MANIPULATORS in VERMOMMINGEN.
8. Zij beschikken over álle geweldsmiddelen en hebben álle CORONA / COVID-19 scriptvarianten PARAAT en voeren die momenteel uit!
9. Zij creëren fake ‘helden voor het volk’.
10. De per stirpes Enige Erfgenaam levende man of vrouw is individu en VRIJ en géén aan de elite onderworpen slavenburger ‘volk’!
11. Veronachtzaam het ZWARTE (BLACK (ADLER) LIVES MATTER!) TEKSTBLOK NIET!!!
12. Alle demonstratie, burgerarrest- en procesgang organiserende ACTOREN en PROVOCATEURS zijn van de royals!


Tekst geschreven op 12 januari 2021 en naar aanleiding van geruchten aangaande een oproep tot een burgerarrest van de Nederlandse regering geüpdate op 29 juni jl.

De per stirpes Enige Erfgenaam levende man en vrouw doet ook niet aan burgerarresten! Ook niet een burgerarrest van de Nederlandse ‘regering’
De ‘regering’ dient te transmuteren naar ‘facilitering. En daar is een transitiefase voor nodig ‘geleid’ door intelligente mannen en vrouwen vanuit volwassen bewustezijn in elkaar overlappende cirkels. Niet door een stel opruiers. Zie nog weer even de tekst op de pagina ‘Welkom levend mens‘, die óók gericht is aan de ‘regering’, de burgemeester, de advocaat, de rechter, de politieman, de soldaat, de arts, de verpleegkundige, én de levende man en vrouw.

Meelezen mail van het bureau aan een organisator van oproep n.a.w.-gegevens t.b.v. rechtsgang
Oranisator wenste telefonisch contact…

Ontvangstbevestiging

Beste [naam],

Dank u voor uw bericht. Ons werk gebeurt uitsluitend schriftelijk. De juridische actie tegen de staat, moet ten strengste worden ontraden,
1. om reden dat de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen dan als demonstranten kunnen worden aangemerkt en onder EVRM Art. 2 het recht op leven kunnen verliezen.
2. Het woord demon-strant verwijst naar de geest ‘verschijning’ welke in iedere uitspraak van een rechter of akte van een notaris etc. nadrukkelijk wordt genoemd: “voor mij is verschenen ….”
3. Het ingenomen standpunt is ‘geest’ en de presentie van de inwoners van het grondgebied tijdens een georganiseerde samenkomst wordt aangemerkt als: ‘verschijning’.
4. “Namen en adressen verzamelen” zegt niets over de inhoud van een mandaat. Wie verzamelt deze namen en adressen en waarom? Lopen de inwoners van het grondgebied die te goeder trouw aan deze oproep om de staat cq. “Rutte en zijn kompanen” (dit is de Black (Nobility) Lives Matter organisatie) aan te klagen, meewerken, op enig moment de kans om door de staat te worden gedetineerd?
5. De geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen zijn per stirpes Enige Erfgenaam van hun testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap. Het is de Staat er om te doen om de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen aan de maritieme company rule of law ultra vires te onderwerpen en naar geest en lichaam naar het leven te staan.
6. Het doel van de maritieme company rule of law ultra vires van de Staat is om het volledige statusverlies Capitis Diminutio Maxima ultra vires onbeperkt met de mond-capitis te prolongeren.
7. De Staat is een corporatie. Een commerciële corporatie die zich beroept op het handels- en contractrecht hetgeen verklaart dat de directie van Staatscorporatie, vermomd als volksvertegenwoordigers, voor de camera van de staatsomroep, contracten ondertekenen met de vaccinatie industrie.
8. Inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen hebben géén contract met de dwangvorderingsberoepspraktijk van de trusted third parties van de Staatscorporatie.
9. Het is derhalve juridisch onterecht om de per stirpes Enige Erfgenamen te betrekken in een handelsoorlog.
10. Het aanklagen van de CEO van de Staatscorporatie, M. Rutte, is hetzelfde als het aanklagen van de CEO van bijvoorbeeld de Ahold Holding. Het aanklagen op zich is niet het probleem maar het verleiden van de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen om zich in dit juridische wespennest te begeven, menen wij ten strengste te moeten ontraden. Het zal niet M. Rutte en zijn kompanen zoals uw actie hen noemt, schaden terwijl de deelnemende inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen huis en haard en zelfs hun leven kunnen verliezen.
11. Een dergelijke actie is in feite, een georganiseerd ‘Plakkaat van Verlatinghe’ – ofwel: een provocatie om de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen zich te laten registreren als degenen die zich van de Staat en de Koning afkeren, hetgeen in het geval van de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen neerkomt op de verwerping van hun testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschappen! waarbij de Staat niets te verliezen heeft en de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen die zich hiervoor aanmelden ALLES.
12. Laten we niet vergeten dat het Plakkaat van Verlatinghe – tot op de dag van vandaag – is en wordt bestraft met de ‘dood en verloren op zee’ – presumptie bejegening van alle inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen dóór de Staat en de Koning welke zijn verenigd in de occulte besloten ledenvereniging genaamd de Staten Generaal (of de Parlementen in België).
13. De geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen doen geen afstand van hun bestaande rechten, aanvaarden hun testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving, en wijzen de prioritair gevolmachtigde (Trust)Belastingdienst aan als de autoriteit die de geboorte Trust nalatenschap afwikkelt. Dit is dus een geheel andere attitude dan het Plakkaat van Verlatinghe! en dienovereenkomstige georganiseerde opstanden en juridische procedures waarbij de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen in een maritieme juridische procedure worden gelokt, hetgeen betekent onder de gedaante van hun volledige Capitis Diminutio Maxima statusverlies met mond-capitis ofwel onmondigheid ultra vires.
14. Alle demon-straties en alle maritieme procedures worden ontraden.
15. De per stirpes Enige Erfgenamen wenden zich individueel tot de Staat trustee van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschappen en activeren de afwikkeling daarvan, die bestaat uit de ontvlechting politiek beheer in niet-politiek individueel private wealth management.
16. Deugdelijkheid van bestuur (de derde waarde van het Koninkrijk der Nederlanden) brengt het met zich mee dat de, sinds 2018, doorlopend aangeschreven Minister van Financiën – Directoraat Generaal – Belastingdienst tot intern beraad en correcte behandeling van de ingekomen in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten, in overeenstemming met de eerste en tweede waarde van het Koninkrijk der Nederlanden, uitstekend in staat is.
17. De per stirpes Enige Erfgenaam is diplomatiek onschendbaar.

Vertrouwende u, althans voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Beste groet,

Surrexi iure hereditario
No consent black adler ultra vires company rule of law

Wetenschappelijke fraude
Iedere arts, verpleegkundige, verzorgende, etc. etc., iedere advocaat, en ook ieder mens die de germ theorie leugen laat bestaan, is mede-verantwoordelijk aan wetenschappelijke fraude en dus medeplichtig aan het plegen van misdaden tegen de mensheid.
~Mascha Vdf Roedelof