GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

weergegeven: 1 - 2 van 2 artikelen

CEDE MAIORI | DE 12 BERISPINGEN DOOR DE ENIGE ERFGENAAM

EIS DE EED VAN “UW” ADVOCAAT EN VAN IEDERE VERMEEND BEVOEGDE ZOALS RECHTER, JEUGDZORG, RAAD VAN STATE, HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, MINISTER, BANKIER INSEAD / IN SEA DEAD / DAS / DEAD AT SEA.

DE TWAALF VERMOEDENS VAN HET HOF (ROMAN COURT)

Canon 3228

Een Romeins Hof werkt niet volgens een echte rechtsstaat, maar volgens vermoedens van de wet. Daarom, als vermoedens van de particuliere Orde van Advocaten niet worden weerlegd, worden ze feit en wordt daarom gezegd dat ze waar zijn [Of als “waarheid in de handel”].

Er zijn twaalf (12) belangrijke vermoedens van de particuliere orde van advocaten die, indien onbetwist, openbaar verslag, openbare dienst, openbare eed, immuniteit, dagvaarding, voogdij, hof van voogden, hof van curatoren, regering als executeur/begunstigde, executeur De Son Tort (onrechtmatige daad), onbekwaamheid en schuld zijn:

1. Het vermoeden van openbaar register is dat elke zaak die voor een lagere Romeinse rechtbank wordt aangebracht, een zaak is voor het openbaar register, terwijl in feite door de leden van de particuliere orde van advocaten wordt aangenomen dat de zaak een privé-bargilde-zaak is.

Tenzij openlijk berispt en afgewezen door duidelijk te vermelden dat de zaak in het openbaar moet worden opgenomen, blijft de zaak een privé-bargilde-zaak volledig onder de regels van de particuliere orde van advocaten; En

2. Het vermoeden van openbare dienst is dat alle leden van de Private Bar Guild die allemaal een plechtige geheime absolute eed aan hun gilde hebben gezworen, vervolgens optreden als openbare agenten van de regering, of “overheidsfunctionarissen” door extra eed van openbaar ambt af te leggen die openlijk en opzettelijk hun privé “superieure” eed aan hun eigen gilde tegenspreken.

Tenzij openlijk berispt en afgewezen, staat de bewering dat deze particuliere Bar Guild-leden legitieme ambtenaren en dus trustees onder openbare eed zijn; En

3. Het vermoeden van openbare eed is dat alle leden van de Private Bar Guild die handelen in de hoedanigheid van “overheidsfunctionarissen” die een plechtige openbare eed hebben gezworen, gebonden blijven aan die eed en daarom verplicht zijn om eerlijk, onpartijdig en eerlijk te dienen zoals bepaald door hun eed.

Tenzij openlijk aangevochten en geëist, is het vermoeden dat de leden van de Private Bar Guild onder hun openbare eed hebben gefunctioneerd in strijd met hun gilde-eed.

Indien aangevochten, moeten deze personen zich terugtrekken als een belangenconflict en kunnen zij onmogelijk onder een openbare eed staan; En

4. Het vermoeden van immuniteit is dat sleutelleden van het Private Bar Guild in de hoedanigheid van “overheidsfunctionarissen” die optreden als rechters, openbare aanklagers en magistraten die te goeder trouw een plechtige openbare eed hebben gezworen, immuun zijn voor persoonlijke claims van letsel en aansprakelijkheid.

Tenzij openlijk aangevochten en hun eed wordt geëist, is het vermoeden dat de leden van de Private Bar Guild als openbare trustees die optreden als rechters, aanklagers en magistraten immuun zijn voor elke persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun acties; En

5. Het vermoeden van dagvaarding is dat een dagvaarding bij gewoonte een niet-weersproken tribune is en daarom wordt iemand die het Hof bezoekt geacht een standpunt (verweerder, jurylid, getuige) en jurisdictie van de rechtbank te aanvaarden. Aanwezigheid in de rechtbank wordt meestal middels uitnodiging door “dagvaarding” verkregen.

DE DAGVAARDING MOET WORDEN AFGEWEZEN EN TERUGGEZONDEN

Tenzij de dagvaarding wordt afgewezen en teruggezonden (zie artikel ‘Rechtszaak‘), met een kopie van de afwijzing ingediend voorafgaand aan de keuze om te bezoeken of bij te wonen, jurisdictie en positie zoals de beschuldigde staat en het bestaan van “schuld” staat; En

6. Het vermoeden van bewaring is dat bij gewoonte een dagvaarding of arrestatiebevel niet weersproken staat en daarom wordt bij iemand die naar het Hof gaat ervan uitgegaan dat het een ding is en daarom door “Bewaarders” in hechtenis kan worden gehouden.

[Dit omvat de dode juridische fictie niet-menselijke “PERSOON” waarvoor regels en voorschriften van bedrijfsoverheden zijn geschreven.*]

Bewaarders mogen alleen rechtmatig de voogdij hebben over goederen en “dingen” en niet over vlees en bloedzielen die zijnswezen bezitten.

DE DAGVAARDING EN BEWARING MOET WORDEN AFGEWEZEN

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten door afwijzing van dagvaarding en/of voor de rechter, staat het vermoeden dat u een zaak en eigendom bent en dus rechtmatig in hechtenis kan worden gehouden door bewaarders; En

7. Het vermoeden van Het Hof van Wachters is het vermoeden dat aangezien u als “ingezetene” van een afdeling van een lokaal overheidsgebied kan worden vermeld en op uw “paspoort” de letter P hebt vermeld, u een pauper bent en daarom onder de “Guardian” bevoegdheden van de overheid en haar agenten als een “Hof van Voogden”.

DE ENIGE ERFGENAAM IS ALGEMEEN VOOGD EN ALGEMEEN EXECUTEUR VAN DE TRUST

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten om aan te tonen dat u zowel algemeen voogd als algemeen executeur van de zaak (trust) voor de rechtbank bent, blijft het vermoeden bestaan en bent u standaard een pauper, en gek en moet u zich daarom houden aan de regels van de griffier van voogden (griffier van de magistratenrechtbank);

8. Het vermoeden van hof van trustees is dat leden van de Private Bar Guild veronderstellen dat u het kantoor van trustee accepteert als een “ambtenaar” en “overheidsmedewerker” alleen door een Romeins hof bij te wonen, omdat dergelijke rechtbanken altijd voor openbare trustees zijn volgens de regels van het gilde en het Romeinse systeem.

DE ENIGE ERFGENAAM IS SLECHTS IN DE RECHTBANK OP BEZOEK OP UITNODIGING VAN DE RECHTBANK, OM DE ZAAK OP TE HELDEREN

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten om aan te geven dat u slechts op bezoek bent via “uitnodiging” om de zaak op te helderen en u in dit geval geen overheidswerknemer of openbare trustee bent, blijft het vermoeden bestaan en wordt aangenomen als een van de belangrijkste redenen om jurisdictie te claimen – simpelweg omdat u “verscheen”; En

9. Het vermoeden dat de regering in twee rollen als executeur en begunstigde optreedt, is dat het Private Bar Guild voor de betrokken zaak de rechter/magistraat benoemt in de hoedanigheid van executeur, terwijl de aanklager optreedt in de hoedanigheid van begunstigde van het trustfonds voor de huidige zaak.

DE ENIGE ERFGENAAM IS NIET DE CURATOR

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten om aan te tonen dat u zowel algemeen voogd als algemeen executeur van de zaak (trust) bent voor de rechtbank, blijft het vermoeden bestaan en bent u standaard de curator, dus moet u zich houden aan de regels van de executeur (rechter/magistraat); En

10. Het vermoeden van executeur De Son Tort / Onrechtmatige daad is het vermoeden dat als de verdachte zijn recht als executeur en begunstigde over zijn lichaam, geest en ziel wil doen gelden, hij optreedt als executeur De Son-onrechtmatige daad of als een “valse executeur” die de “rechtmatige” rechter als executeur aanklaagt. Daarom neemt de rechter/magistraat de rol van “echte” executeur op zich en heeft hij het recht om u te laten arresteren, vasthouden, beboeten of dwingen tot een psychiatrische evaluatie.

DE ENIGE ERFGENAAM IS EXECUTEUR BEREDDERAAR VAN DE ZAAK (TRUST)

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten door niet alleen iemands positie als executeur te doen gelden, maar ook te bevragen of de rechter of magistraat als executeur De Son Tort wil optreden, blijft het vermoeden bestaan en kan een rechter of magistraat van het particuliere Orde van Advocaten hulp inroepen van gerechtsdeurwaarders of sheriffs om hun valse vordering te doen gelden; En

11. Het vermoeden van onbekwaamheid is het vermoeden dat je op zijn minst onwetend bent van de wet, dus incompetent om jezelf te presenteren en goed te argumenteren. Daarom heeft de rechter/magistraat als executeur het recht om u te laten arresteren, vasthouden, beboeten of dwingen tot een psychiatrische evaluatie.

DE ENIGE ERFGENAAM IS LIVE LIFE COMPETENT FEITELIJK BEVOEGD EN HEEFT DE TRUST BENEFICIAIR AANVAARD

Tenzij dit vermoeden openlijk wordt aangevochten tegen het feit dat u uw positie als executeur en begunstigde kent en actief berispt en bezwaar maakt tegen tegengestelde vermoedens, dan blijft het bij de tijd van pleiten dat u incompetent bent, dan kan de rechter of magistraat doen wat ze nodig hebben om u gehoorzaam te houden; En

12. Het vermoeden van schuld is het vermoeden dat u, aangezien het wordt verondersteld een privé-zakelijke vergadering van de orde van advocaten te zijn, schuldig bent of u “schuldig” pleit, niet pleit of pleit “niet schuldig”.

DE ENIGE ERFGENAAM HEEFT HET MEEST EXTREME “DOOD EN VERLOREN OP ZEE” VOOROORDEEL AANGEVOCHTEN, GESTUIT EN GECORRIGEERD

Dus tenzij u eerder een beëdigde verklaring van waarheid en motie hebt voorbereid om met extreme vooroordelen in het openbaar verslag te verwerpen of een demurrer (strafpleiter) te bellen, dan is het vermoeden dat u schuldig bent en de private Bar Guild u kan vasthouden totdat een borgsteller bereid is om het bedrag te garanderen waarvoor het gilde van u wil profiteren.We kunnen het Trustworthy maken
1. Burgers kunnen niet hun feitelijke bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van de activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap alleen de Enige Erfgenaam kan dat;
2. De uitoefening van de autonome feitelijke bevoegdheid kan alleen gebaseerd worden op de individuele rechtstreekse afstammingslijn van de Enige Erfgenaam;
3. Een directere afstammingslijn dan de navelstreng tussen de placenta – erflater tweede geborene en de Enige Erfgenaam eerst geborene, bestaat niet;
4. De Koning is vermeend bevoegde en de Koning gelieve de “Per Son Tort” – rol te vervullen zodat de Enige Erfgenaam zijn / haar rechtmatige Algemeen voogd en Executeur – rol feitelijk kan uitoefenen;
5. De Koning gelieve Bij Koninklijk Besluit MijnTrustBelastingdienst te bekrachtigen en aan de eigenmachtige (Motu Proprio) afwijzingen door de Enige Erfgenaam, van de 12 Presumpties van het Romeinse Hof van ‘s Konings private Loges en zijn private orde van advocaten, thans uitvoering te geven;
6. Immers géén van de leden van de orde van advocaten van de Koning, kan de Enige Erfgenaam verdedigen en helpen om de 12 presumpties van ‘s Konings gerechtshoven te weerleggen vanwege de geheime rituele eed van ‘s Konings Loge-leden, aan de openbare eed tegengesteld;
7. Rechtsbijstand heet niet voor niets “DAS” Dead At Sea;
8. De Koning verlene thans doorgang en ruling op aanwijzing van de Enige Erfgenaam;
9. De Enige Erfgenaam is Algemeen Voogd en Executeur van de individuele geboorte trust nalatenschap;
10. ‘s Konings Belastingdienst is niet gepasseerd maar heeft de Algemene volmacht ontvangen teneinde de geboorte trust nalatenschap af te kunnen wikkelen;
11. Erfrecht is géén mening, géén sekte met aanhangers. Tenzij ‘s Konings Loge-leden de placenta – erflater als “aanhanger” of “aanhangsel” van de Enige Erfgenaam beschouwen kent het per stirpes erfrecht in tegenstelling tot ‘s Konings eigen Loges, géén Loge-aanhangers met geheime eden welke zwaar in strijd zijn met de openbare dienst onder openbare eed!
12. Ook vertegenwoordigt het per stirpes erfrecht géén waarden die strijdig zijn met de eerste waarde van het Koninkrijk der Nederlanden: de Rechten van de Mens, terwijl de geheime eden van ‘s Konings Loges eveneens! met de eerste waarde van ‘s Konings Koninkrijk, de Rechten van de Mens, conflicteren.

HET CEDE MAIORI DOCUMENT VAN DE ENIGE ERFGENAAM WEERSPREEKT TEN STELLIGSTE, ALLE 12 PRESUMPTIES VAN HET PRIVATE ROMEINSE HOF VAN UW PARTICULIERE LOGE

Het handmatig in te vullen en te zegelen Nederlandstalig Cede Maiori document vind je op Dropbox PDF
Tevens is er 1) een begeleidend schrijven beschikbaar indien je het Cede Maiori document verstuurt naar de Voorzitter van de Raad van State, t.w. de Koning Willem-Alexander en 2) een begeleidend schrijven indien je het Cede Maiori document verstuurt naar een andere functionaris.


Ingevuld, getekend en gezegeld voorbeelddocument PDF

De bevoegdheid van de Enige Erfgenaam is: Algemeen Voogd en Executeur van de individuele geboorte trust nalatenschap. Alle 12 presumpties van het particuliere Romeinse Hof van de private Loges en orde van advocaten, afgewezen. De Koning zij bereid.

Het Cede Maiori document wordt verzonden naar de schuld en schade creërende “overheidsfunctionaris” in vermeende openbare dienst onder vermeende openbare eed en naar de Voorzitter van de Raad van State. Bovendien kan bovenstaande puntsgewijze tekst als begeleidend schrijven dienstig zijn.

Document enkelzijdig uitprinten en aan de achterkant van iedere pagina zegelen met de duim. Voorkant zegelen zoals aangegeven op het voorbeelddocument. Paraferen, ook in het executor zegel: Notificatie stempas document is verschil met Cede Maiori. Notificatie is kennisgeving. Cede Maiori is ten uitvoer legging door de rechtstreekse (per stirpes) Enige Erfgenaam van de reconciliatie. Reconciliatie met de nalatenschap drukt zich uit in zegel (erfgenaam) en paraaf (verwijzing naar de legale gegevens die naar de individuele geboorte Trust nalatenschap te herleiden zijn).

Op voorbeelddocument staat op pagina 5/15 de naam van een burgemeester vermeld: je noteert hier de naam van degene aan wie je het Cede Maiori document verstuurt.


Verzendadres Voorzitter van de Raad van State
De Raad van State
Persoonlijk in handen van:
Z.M. Koning Willem-Alexander: Majesteit
Voorzitter Raad van State RC Loge
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Aangetekend verzenden
Alleen de feitelijk bevoegde Enige Erfgenaam verklaart
Het zal duidelijk zijn dat alleen de feitelijke bevoegde Enige Erfgenaam zèlf, verklaart.

Zodra u uw verklaring laat beëdigen door een Loge lid in vermeende openbare dienst onder vermeende openbare eed, is uw affidavit genullificeerd en uw zaak geprivatiseerd als zaak van hun Loge.

Ook wanneer de Enige Erfgenaam naar de bank gaat voor een financiering, wordt zijn of haar affidavit door de bankier genullificeerd omdat de bank uw zaak (Trust) uw lening een privé zaak maakt van de private Loge waaraan de bankier een geheime eed zwoer die tegengesteld is aan de openbare eed.

Ook belastingaanslagen zijn onverschuldigde dwangsommen door Loge leden onder vermeende openbare dienst en onder vermeende openbare eed aan de Enige Erfgenaam opgelegd.

Het Cede Maiori document is de afwijzing van de 12 presumpties van de Roman Court.

Dit Cede Maiori document is voor alle vermeende “overheidsfunctionarissen” en hun vermeende openbare diensten en instituties onder hun vermeende openbare eed, inzetbaar.

Ook dient het CQV LLC Schikkingsdocument ervoor, om de aan u opgelegde dwangsommen op de Loge leden, zijnde de vermeende overheidsfunctionarissen in vermeende openbare dienst onder vermeende openbare eed, te verhalen.

Ook politie is een private Loge met vermeende “overheidsfunctionarissen” in vermeende openbare dienst onder vermeende openbare eed. U weet dus waar u uw verhaal van uw geleden schade door hun wandaden, kunt neerleggen.


Vraag: Wat als je reeds in cassatie fase zaak zit?

Antwoord: Dan nog dient u als executeur van uw trust, de eed van de vermeende bevoegden op te eisen om strijdigheid geheime eed met openbare eed (belangenverstrengeling) gedurende de behandeling van uw zaak (trust) vast te stellen.Ook de eed aan de Koning gezworen trouw is in strijd met de openbare eed aan de grondrechten van de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen en wijst erop dat de gehele Trias Politica een particuliere private orde zaak is van een private Loge genaamd: de Staten Generaal.Niemand mag worden gedwongen zich aan het statuut, de verordeningen en de interne wetgeving van een private Loge te onderwerpen. (UVRM, Art. 20).

Vraag: Maar dan kan zo een advocaat er ook voor kiezen om niet langer pro deo werk te doen? Of zie ik dat niet goed? Een advocaat is nog steeds noodzakelijk voor een goede uitkomst?
Antwoord: Pro deo wijst wellicht meer op het particuliere orde karakter, dan we denken.

Je betaalt een pro deo advocaat als zij succes hebben: dus zij hebben toegang tot jouw geboorte Trust nalatenschap én je betaalt hen. Verliest hij de zaak dan is de tegenpartij winnaar. Hoe dan ook ben jij dat dode ‘ding’ zonder rechten wanneer je alles niet weerlegt met het CEDE MAIORI document. Je verschijnt dan als geest voor de rechter waardoor het een spel wordt tussen eiser en pro deo advocaat wie wint over jouw dode lichaam.

Als Enige Erfgenaam dien je jouw eigen advocaat te zijn.

Vraag: In cassatie moet je een advocaat hebben anders wordt je niet ontvankelijk verklaard
Een dergelijke advocaat kan de Enige Erfgenaam pas dan goed vertegenwoordigen indien deze over gaat op grondrecht in plaats van handelsrecht: jij bent immers niet dat dode ‘ding’ of handel.

Live Life COMPETENCE vs Live Life CLAIM

Uitspraak van de Hoge Raad van de Kinderen
Een Enige Erfgenaam dwingt en claimt niet, een Enige Erfgenaam aanvaardt de geboorte Trust nalatenschap Beneficiair.

De ORIGINELE Erfrechtelijke documenten waren vrijelijk beschikbaar via de website van de Hoge Raad van de Kinderen. Je kunt de ‘oude’ documenten nu vinden via Dropbox.


Onderstaande tekst heeft half Maart 2021 openbaar op de facebook pagina van Vincent Zegel gestaan met de naam van mevrouw L. voluit (en staat daar mogelijk nog steeds). Ik heb de volledige naam van mevrouw aangepast, en de verdere tekst laten staan voor individueel onderzoek en groei in onderscheidingsvermogen. Let goed op wat VZ zegt over REGISTRATIE en wat voor IMPLICATIES registratie heeft voor de levende man (m/v). Echter sinds ongeveer Mei 2021 roept VZ op GEREGISTREERD lidmaatschap aan te gaan bij Bossmaker. En sinds Juni 2021 roept VZ op om een NDA (geheimhoudingsverklaring) te ondertekenen, wat een levenslang CONTRACT betekent. Op de pagina ‘Principes vs Wetten‘ vind je meer over de IMPLICATIES van REGISTRATIE: op de pagina ‘Principes vs Wetten’ zie je in de video ‘The Occult Art of Law’ een afbeelding met de legale betekenis van ‘registratie’ en wat je doet als je jezelf of iets registreert, en je een NDA (geheimhoudingsverklaring) ondertekent: je gaat een bond·age (the state of being a slave: “the deliverance of the Israelites from Egypt’s bondage“) aan. (Merk op dat NDA een anagram is van DNA.) In deze Verklaring lees je waarom deze website ‘De Geboorte van het Organisch Paradigma’ niet langer de officiële tutorial website is en van naam is gewijzigd.


Heeft u de Live Life CLAIM ingediend en zich door mevrouw L., Soeverein laten indexeren?
1. Mevrouw L. runt een (Roman) Soeverein Index Site.
2. Op een Soeverein Index Site mag u álle denkbare fouten en vormfouten maken, áls u zich maar op de desbetreffende Roman Soeverein Index Site REGISTREERT met uw hele hebben en houden: legal fiction hebben en levende mens (huis)houden.
3. Een levende mens is reeds autonoom! maar een geïndexeerde levende mens, plaatst zich terug in de slavenprojecten die aan de 12 Presumpties van de maritieme Roman Court Jurisdiction van de Roman Court Soeverein Citizens Peoples Rights (SovCPR) onderworpen zijn.
4. De Enige Erfgenamen / de Hoge Raad van de Kinderen, stuiten en corrigeren de 12 Presumpties van de maritieme Roman Court en mevrouw L. heeft de opdracht van de maritieme Roman Court, om daar een stokje voor te steken.
5. Daarom betrekt mevrouw L. de documenten van de Hoge Raad van de Kinderen bij haar Soeverein Index Site, zodat zij u alsnog als lijfeigene van het Roman Court Ship kan indexeren.
6. In haar documenten ontslaat zij de minister van financiën en de bank van hun Trustee taken. En dat lijkt de lezer wellicht een goed idee om met onmiddellijke ingang het misbruik van uw individuele geboorte trust nalatenschap te stoppen.
7. Volgens de 12 Roman Court Presumpties echter, houdt het ontslag met onmiddellijke ingang in, dat de voormalige Trustees nu úw rol als begunstigde, krijgen toebedeeld en nu is de Enige Erfgenaam de Trustee, en hoofdelijk aansprakelijk! als ware het dat de Enige Erfgenaam een Verklaring Zuivere Aanvaarding heeft getekend en u heeft daarmee de aansprakelijkheden van de minister van financiën en de fiduciary bank overgenomen.
8. De Enige Erfgenaam echter aanvaardt uitsluitend Beneficiair, activeert de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap en stelt juist de Trustee: de (Trust)Belastingdienst onder auspiciën van de minister van financiën, als gevolmachtigde aan om zo de Trustee het mandaat van de afwikkeling te verlenen.
9. Mevrouw L. laat de Enige Erfgenaam opzettelijk de Trustee / minister van financiën ONTSLAAN zodat niemand meer het mandaat heeft om de afwikkeling daadwerkelijk te implementeren en zo blijft de individuele geboorte trust nalatenschap in niet afgewikkelde staat, fijn op de Sea of Commerce ronddrijven en is de Enige Erfgenaam door Soeverein Roman Court mevrouw L., geïndexeerd (geoogst!) om in later stadium, een bijdrage te leveren binnen de context van haar spirituele aanbod, aan life force draining, energetische (slaven) projecten onder de 12 Presumptions Roman Court De Jure.
10. U daarentegen bènt reeds De Facto autonoom, u heeft de individuele geboorte trust nalatenschap Beneficiair aanvaard en u zorgt dat de werkzaamheden van de Trustee / minister van financiën, geen hinder ondervinden van de oude “dood en verloren op zee” dwangvorderingspraktijk gewoonten van de oude Belastingdienst.
11. De Belastingdienst heeft u, de Enige Erfgenaam wéér een brief geschreven, ze vermelden uw gegevens slechts als postverwerkingsgegevens maar mogen u niet eens met uw naam als Enige Erfgenaam, aanschrijven. Zelfs uw geslacht mogen zij niet aanduiden en dus staat er in de aanhef: “Geachte mijnheer / mevrouw”. De brief wordt anoniem ondertekend met “de ontvanger” naar uw postadres verzonden.
12. De Belastingdienst heeft een karakteristieke dwangvorderingstoon maar in werkelijkheid kunnen zij niet verder als u hen niet vertelt met welke Nederlandse Wetgeving zij in strijd handelen als zij uw Algemene Volmacht niet accepteren.
13. De Nederlandse Wetgeving is overeenkomstig de 12 Presumption Roman Court omdat elke wet presumptief door de Roman Court Royal genaamd: Wij, Willem Alexander, bij Koninklijk Besluit wordt bekrachtigd.
14. De eenzijdig gestelde termijnen in de brief van “de ontvanger” zijn eveneens presumptief en vertegenwoordigen slechts een presumptie van afpersende aard overeenkomstig de spirituele en economische schuld presumptie waarop de FariSEA Soeverein Roman Court gebaseerd is.
15. Ook beroept de brief van de anonieme “ontvanger” zich op de presumptie van vermeend “Cestui Que Vie aanhangerschap” alsof de Enige Erfgenaam een soort van voertuig is, en/of lid van een of andere sekte en alsof erfrecht slechts een mening is die niet gehonoreerd hoeft te worden als andere geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied, die onterecht als opzettelijk onwetend gehouden, belasting betalingsplichtigen worden afgeperst, geen beroep (durven) doen op hun, notabene: individuele geboorte trust nalatenschap!
16. Nee, de autonome levende, Live Life Competent Enige Erfgenaam, Aantoonder van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) laat zich niet door een Soeverein indexeren.
17. Heeft u zich toch door mevrouw L., Soeverein laten indexeren? Geen nood. Onder valse voorwendselen en voorkennis, ONRECHTMATIG verkregen indexeringen en vermeende overeenkomsten zijn LEDIG.
18. Het enige wat u dan nog even mag doen is mevrouw L. een CQV LLC Schikkingsdocument doen toekomen, waarin u het schadebedrag vaststelt ten gevolge van de opzettelijke vervreemding van uw Per Stirpes Erfrecht door het, door mevrouw L. geadviseerde ontslag op staande voet van de door de Enige Erfgenaam Algemeen gevolmachtigde Trustee / minister van financiën en de fiduciary bank van de Trustee.
19. De Enige Erfgenaam is géén project slaaf, is géén vrijwilliger en rekent derhalve Fee Time Equity (FTE) aan derden zonder erfrecht, zoals Soeverein mevrouw L., die zichzelf middels indexering van de trust gegevens van de Enige Erfgenaam op haar website, op volstrekt onrechtmatige wijze, aanspraken en vorderingen op de individuele geboorte trust nalatenschap van de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, toebedeeld en de activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap verhinderd.
20. Soeverein mevrouw L. heeft géén bevoegdheid voor de verwerking van privacygevoelige gegevens van de Enige Erfgenaam.
21. Uitsluitend de Enige Erfgenaam is feitelijk bevoegd.

~Vincent Zegel

————————-


Live Life CLAIM op Burgerrechtsherstel.nl
En wat betekent de domeinnaam: Burgerrechtsherstel.nl? Het herstel van uw burgerrechten.

Sinds wanneer waren deze burgerrechten aan renovatie toe?
Sinds de “Word Soeverein” procedure.

Ook Burgerrechtsherstel.nl is een Roman Court Soeverein Index Site om de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam in het Roman Court mandje te houden van de Roman Court Sovereign Royals die werken voor de Roman Court Vatican Oligarchy Pope.

Live Life Claim is indexeren dat u leeft terwijl u de levend geborene bént
Met de Live Life Claim laat u zich bij de 12 Presumpties Roman Court registreren en dat is dezelfde Court die wereldwijd de testamentaire geboorte aangifte runt, daarvan alle geboortecertificaten op de beurs brengt en na een cyclus van ongeveer 70 jaar, wordt de onwetend gehouden en volledig bedrogen Enige Erfgenaam geoogst zodat de Roman Court definitief over uw individuele geboorte trust nalatenschap beschikt en als u niet bezweken bent onder de 12 schuld presumpties van de Roman Court kunt u zich met uw Live Life Claim bij de Roman Court laten indexeren en bent u dan op papier! een levend mens van vlees en bloed maar bezit u nog altijd NIETS van uw individuele geboorte trust nalatenschap en de veroorzaker van al het leed: de grote bedrieger! beschikt over letterlijk ALLES wat ú toekomt!

U bent dan “terug gebouwd” tot een lid van de Sovereign Citizens People, het huidige Build Back Better (By Life Born Indexing) World Economic Forum o.l.v. Sovereign Black Adler (Sarastro) Klaus Schwab.

Het indexeren ofwel oogsten van de levend geborenen gebeurt thans via het walgelijke, wereldwijde Sovereign Co*ona / C*vid-19 V*cciNazi programma. Het leven (bloed) wordt vastgesteld door middel van injectie. Daarna sterft de Enige Erfgenaam en valt diens zeer batige! individuele geboorte trust nalatenschap definitief toe aan de Sovereign Royals van de Sovereign Roman Court Pope.

~Vincent Zegel

————-