Officiële Tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

weergegeven: 1 - 1 van 1 artikelen

Verklarende woordenlijst

Eenvoudige uitleg voor woorden in de vba, begeleidend schrijven en volmacht

 • de eerstgeborene ben jij als mens van vlees en bloed.
 • beneficiair aanvaarden wil zeggen dat je de erfenis onder voorbehoud aanneemt en vereffening van de schulden activeert. je doet nergens afstand van en je bent niet tot het voorschieten van betalingen van de vorderingen van de schuldeisers gehouden.
 • erflater is jouw placenta. de nageboorte. Ook wel fictief persoon, borger/burger natuurlijk persoon genoemd.
 • capitis diminutio maxima betekent volledig statusverlies ten gevolge van de dood en verloren op zee –presumptie. is jouw naam in KAPITALEN. De (INITIALEN van de) DOOPNA(A)M(EN) en FAMILIENAAM staan volledig in hoofdletters en dat duidt op een bedrijf, de fictieve persoon ofwel natuurlijk persoon. Let op: de naam van de natuurlijk persoon kan door corporaties ook geschreven worden als INITIALEN DOOPNA(A)M(EN) Familienaam (dus familienaam niet volledig in kapitalen). De andere 2 vormen van capitis diminutio zijn media en midima. Schrijfwijze naam nadat de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap is geactiveerd, is (INITIALEN van de) DOOPNA(A)M(EN) Vdf Familienaam. Schrijfwijze naam ná de volledige afwikkeling is roepnaam Vdf familienaam.
 • actio pauliana de actio pauliana (pauliaanse vordering) is het recht om op te komen tegen rechtshandelingen van een schuldenaar (bijvoorbeeld een alimentatiebetalingsplichtige) waardoor diens schuldeisers (bijvoorbeeld de alimentatiegerechtigde) worden benadeeld.
 • vexatoire rechtsgang is een misleidende of onredelijke rechtsgang.
 • integriteitstoetsing is het bekijken (controleren / toetsen) of het wel correct en rechtmatig is wat ze willen dat je betaald.
 • vereffeningsplicht is de schulden vereffenen uit de baten van de nalatenschap. Dus uit de trust en niet uit je huishoudgeld.
 • per stirpes is afstamming / familielijn, de enige erfgenaam Van de familie afgekort Vdf. In het geval van de trust is de directe lijn met de erflater, de navelstreng.
 • dissiperen in deze is het aandacht besteden (verwarmen) en in beweging brengen (activeren) van jouw trust: door alle betrokkenen in kennis te stellen en de schulden en baten in kaart te brengen en af te wikkelen.
 • kartelvorming is een overeenkomst tussen bedrijven zodat er geen concurrentie kan zijn. Onderlinge afspraken, handel met voorkennis.
 • racketeering is afpersing door bedrijven b.v. corona racketeering door de farmaceutische industrie. de politiek creëert een fictieve crisis om de industrie te laten profiteren. (zie corporate politiek).
 • r.i.c.o act law is een federale wet die tegen afpersing en illegale handel is.
 • null en void is niet geldig en van geen waarde.
 • politieke onderhorigheid is onderwerping aan een gevoerde politiek.
 • inherente is all inclusive, logisch gevolg, onafscheidelijk.
 • onderhavige betrekking hebbende op.
 • intrinsieke is de waarde van binnen uit.
 • presumptie is een veronderstelling.
 • assumptie is het ervan uitgaan door gevoel of bedachte voor waar aannemen zonder wetenschappelijke onderbouwing, een aanname.
 • corporate politiek is het behoren bij een groot bedrijf. hierin de politiek. de politiek creëert een fictieve crisis om de industrie te laten profiteren.
 • zuivere aanvaarding wil zeggen dat je geacht wordt alle vorderingen van de schuldeisers, uit eigen bestaansmiddelen voor te schieten terwijl de nalatenschap nog niet is afgewikkeld en de baten nog niet beschikbaar zijn en daar is in deze documenten dus een halt toe geroepen.
 • priori prioritair wil zeggen dat de belasting in een nalatenschap voorrang heeft op betalingen en daarna pas ontvangt de Enige Erfgenaam (principaal) de baten die zijn overgebleven.
 • prolongatie is hierin het verlengen en voortzetten van schuld creaties.
 • bereddering is tijdens de afwikkeling aanwijzingen geven en handelen en denken als enige erfgenaam.
 • erflater dat is de overledene die de nalatenschap aan de erfgenaam nalaat.

  Opgesteld door Ineke Spillenaar