weergegeven: 1 - 2 van 2 artikelen

Vertalingen vanuit het Engels

Als je Engelse termen en concepten rondom de testamentaire geboorte Trust nalatenschap (CQV-LLC) vertaalt, moet je dat wel goed doen en aansluitend bij wat geldt in Nederland

Birthcertificate
= geboorteakte. Op basis van de geboorteakte wordt de testamentaire geboorte Trust nalatenschap gevestigd.

Certificate of birth
= geboortebewijs = Verklaring van geboorte opgemaakt en getekend door een arts of verloskundige (niet door 2 getuigen). Het afgeven van een geboortebewijs bij de geboorte aangifte op het gemeentehuis is niet verplicht in vele gemeenten. Mama’s die op een natuurlijke wijze geboorte geven en begeleid worden door een doula of vroedvrouw ontvangen vaak geen geboortebewijs. Lang niet iedereen kan dus beschikken over zijn of haar geboortebewijs.

Baby Footprint Identification
= baby voetafdruk identificatie: een afdruk van de voetzooltjes van een baby ter identificatie van de baby. Deze handeling wordt in Nederland niet gedaan als screening bij pasgeborenen (ook daarna niet). Soms wel op verzoek ter nagedachtenis van een dood geboren kindje.

ALL CAPITALS
= je natuurlijk persoon in kapitalen (American Sign Language ofwel ASL: op de pagina ‘Geboorte Trust‘ vind je een 34 pagina tellende PDF waarin ASL beschreven wordt), waarop je CQV-LLC gevestigd is: je natuurlijk persoon kan echter ook in kleine letters geschreven worden (vandaar de notitie ‘alle notatievarianten trusts), en in de systemen bij de overheid staat jouw naam in kleine letters indien je een geboorteakte, of welk document dan ook, opvraagt, ontvang je deze in kleine letters.

Je bank vermeldt jouw naam op de bankpas ofwel in kleine letters volgens de legale schrijfwijze zoals op je ID ofwel in kapitalen. Je naam op bankafschriften kan in kapitalen of in kleine letters (legale schrijfwijze) staan.

Post van CJIB, CAK, belastingdienst kan in kapitalen aan je gericht zijn of in kleine letters (legale schrijfwijze). Vaak staat er de titel de heer, mevrouw, dhr., mw. oid voor.

Adresgegevens = Straatadres en huisnummer, postcode en Plaats. Je adresgegevens worden niet vermeld op je bankpas, ID-kaart, Paspoort, en rijbewijs. Op post van het CAK, CJIB, belastingdienst, en de gemeente staan jouw adres gegevens in kleine letters. De energieleverancier vermeldt mogelijk je adres in KAPITALEN!

Je na(a)m(en) op je geboorteakte (op de pagina ‘Geboorte Trust‘ vind je een voorbeeld van een geboorteakte) staan geschreven als voorna(a)m(en) ofwel doopnamen. Verder worden de voorna(a)m(en) en familienaam van je vader en je moeder vermeld. Op de geboorteakte staan 2 handtekeningen: die van de aangever, en die van de ambtenaar van de burgerlijke stand. In sommige gemeentes kunnen de vader of moeder digitaal aangifte doen. Eerder waren 2 getuigen aanwezig zij de aangifte van de geboorte: dat is allang niet meer zo. (Bij een huwelijk dienen nog wel minimaal 2 getuigen aanwezig te zijn.)

Christian name = Doopna(a)m(en). Bij sommige Enige Erfgenamen is de Doopnaam dezelfde als de Roepnaam, maar meestal niet. Je Roepnaam kun je vrij kiezen. Je Doopna(a)m(en) heb je bij geboorte van je ouders gekregen. De Christian name is de lawful (in de betekenis van ongeschreven wettig) naam.

Family name
= Familienaam. Op de geboorteakte staat de Familienaam van je vader en van je moeder. Op de geboorteakte zijn jouw Doopna(a)m(en) niet direct verbonden met een Familienaam. Het is de Staat die de voorkeurs-familienaam (‘wettelijk’ volgens geschreven wetten en regels) verbindt aan jouw Doopna(a)m(en) op het moment van aanmaken van de BSN nummer op basis van je geboorteakte.

Testament
= testament. De wettelijke eis van de getuigen is sinds 2003 vervallen. Ook de voorlezing blijft thans achterwege tenzij de testateur om voorlezing verlangt.

Common Law
= Gewoonterecht. Een per stirpes Enige Erfgenaam is niet gewoon, niet politiek, en niet commercieel. De afwikkeling van de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap vindt niet plaats binnen het rechtsgebied Gewoonterecht: zie pagina 3/7 van je in private Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving.

Rules of Equity (billijkheidsregels) is van toepassing. Via de pagina ‘Principes vs Wetten‘ van de website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ vind je meer informatie over de verschillende rechtssystemen.

Verklarende woordenlijst

Eenvoudige uitleg voor woorden in de vba, begeleidend schrijven en volmacht

 • de eerstgeborene ben jij als mens van vlees en bloed.
 • beneficiair aanvaarden wil zeggen dat je de erfenis onder voorbehoud aanneemt en vereffening van de schulden activeert. je doet nergens afstand van en je bent niet tot het voorschieten van betalingen van de vorderingen van de schuldeisers gehouden.
 • erflater is jouw placenta. de nageboorte. Ook wel fictief persoon, borger/burger natuurlijk persoon genoemd.
 • capitis diminutio maxima betekent volledig statusverlies ten gevolge van de dood en verloren op zee –presumptie. is jouw naam in KAPITALEN. De (INITIALEN van de) DOOPNA(A)M(EN) en FAMILIENAAM staan volledig in hoofdletters en dat duidt op een bedrijf, de fictieve persoon ofwel natuurlijk persoon. Let op: de naam van de natuurlijk persoon kan door corporaties ook geschreven worden als INITIALEN DOOPNA(A)M(EN) Familienaam (dus familienaam niet volledig in kapitalen). De andere 2 vormen van capitis diminutio zijn media en midima. Schrijfwijze naam nadat de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap is geactiveerd, is (INITIALEN van de) DOOPNA(A)M(EN) Vdf Familienaam. Schrijfwijze naam ná de volledige afwikkeling is roepnaam Vdf familienaam.
 • actio pauliana de actio pauliana (pauliaanse vordering) is het recht om op te komen tegen rechtshandelingen van een schuldenaar (bijvoorbeeld een alimentatiebetalingsplichtige) waardoor diens schuldeisers (bijvoorbeeld de alimentatiegerechtigde) worden benadeeld.
 • vexatoire rechtsgang is een misleidende of onredelijke rechtsgang.
 • integriteitstoetsing is het bekijken (controleren / toetsen) of het wel correct en rechtmatig is wat ze willen dat je betaald.
 • vereffeningsplicht is de schulden vereffenen uit de baten van de nalatenschap. Dus uit de trust en niet uit je huishoudgeld.
 • per stirpes is afstamming / familielijn, de enige erfgenaam Van de familie afgekort Vdf. In het geval van de trust is de directe lijn met de erflater, de navelstreng.
 • dissiperen in deze is het aandacht besteden (verwarmen) en in beweging brengen (activeren) van jouw trust: door alle betrokkenen in kennis te stellen en de schulden en baten in kaart te brengen en af te wikkelen.
 • kartelvorming is een overeenkomst tussen bedrijven zodat er geen concurrentie kan zijn. Onderlinge afspraken, handel met voorkennis.
 • racketeering is afpersing door bedrijven b.v. corona racketeering door de farmaceutische industrie. de politiek creëert een fictieve crisis om de industrie te laten profiteren. (zie corporate politiek).
 • r.i.c.o act law is een federale wet die tegen afpersing en illegale handel is.
 • null en void is niet geldig en van geen waarde.
 • politieke onderhorigheid is onderwerping aan een gevoerde politiek.
 • inherente is all inclusive, logisch gevolg, onafscheidelijk.
 • onderhavige betrekking hebbende op.
 • intrinsieke is de waarde van binnen uit.
 • presumptie is een veronderstelling.
 • assumptie is het ervan uitgaan door gevoel of bedachte voor waar aannemen zonder wetenschappelijke onderbouwing, een aanname.
 • corporate politiek is het behoren bij een groot bedrijf. hierin de politiek. de politiek creëert een fictieve crisis om de industrie te laten profiteren.
 • zuivere aanvaarding wil zeggen dat je geacht wordt alle vorderingen van de schuldeisers, uit eigen bestaansmiddelen voor te schieten terwijl de nalatenschap nog niet is afgewikkeld en de baten nog niet beschikbaar zijn en daar is in deze documenten dus een halt toe geroepen.
 • priori prioritair wil zeggen dat de belasting in een nalatenschap voorrang heeft op betalingen en daarna pas ontvangt de Enige Erfgenaam (principaal) de baten die zijn overgebleven.
 • prolongatie is hierin het verlengen en voortzetten van schuld creaties.
 • bereddering is tijdens de afwikkeling aanwijzingen geven en handelen en denken als enige erfgenaam.
 • erflater dat is de overledene die de nalatenschap aan de erfgenaam nalaat.

  Opgesteld door Ineke Spillenaar