GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

Officiële tutorial website
Tot halverwege April 2021 was deze website de officiële tutorial website met de naam ‘Geboorte Trust Nederland en België’ direct gerelateerd aan de website Hoge Raad van de Kinderen (HRK). Deze website ‘Geboorte Trust Nederland en België’ is van naam veranderd naar ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ en op facebook vind je de gelijknamige facebook groep. De aanleiding van de naamswijziging is de huidige inbedding van de Erfrechtelijke documenten achter een betaalmuur met registratie van jouw gegevens: met andere woorden… de documenten zijn niet langer vrijelijk beschikbaar en je hebt pas toegang ná registratie en betaling van een bedrag, én ondertekening van een NDA (geheimhoudingsverklaring = levenslang contract). In deze Verklaring vind je verdere uitleg.

No consent informed consent
Wat Vincent Zegel voorheen schreef over registratie van jouw gegevens:
1) Het is aan jou Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap, om voor de eer te bedanken om in plaats van jouw individuele feitelijke bevoegdheid uit te oefenen, je te registreren als ‘deelnemer’ aan een initiatief van een rechtspersoon met winstoogmerk, die de Erfrechtelijke documenten en het Diplomatiek Paspoort van de Enige Erfgenamen, uitbenen en uitbaten.
~Vincent Zegel

Je zult deze waarschuwing gedaan door de grondlegger en maker van de documenten, Vincent Zegel, op verschillende plaatsen op deze website tegen komen: registratie van jouw gegevens is levenslang gebonden zijn.

Een nog niet eerder ontsloten pad transparant en vrijelijk openbaar beschikbaar stellen
De informatie op de website ‘Geboorte Trust Nederland en België’ was openbaar en transparant vrijelijk beschikbaar voor één ieder. En is NU weer openbaar en transparant vrijelijk beschikbaar gesteld via deze website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’. Besef bij bestudering van de teksten gerelateerd aan de Erfrechtelijke documenten en de Nederlandstalige documenten zélf, dat ze van de hand zijn van de grondlegger en maker Vincent Zegel. De teksten gerelateerd aan de Erfrechtelijke documenten zijn als het ware archief materiaal bedoeld voor zelfstudie en (zelf)onderzoek, en update tot half April 2021. Als je een vraag hebt over de Nederlandstalige Erfrechtelijke documenten, kun je via het zoekvenster zoeken of de vraag al eerder gesteld en beantwoord is. Nog niet beantwoorde vragen worden niet langer ondersteund via een facebook groep of via een ander kanaal.

Wees zorgvuldig met jouw privacy gevoelige informatie.

Een pad dat nog niet eerder ontsloten was, dient transparant en vrijelijk openbaar beschikbaar gesteld te worden. Volledig open gedeeld. Inclusief ervaringen van mensen. Mensen, die een nog niet eerder ontsloten pad lopen, zijn degenen die dit pad aan het ontsluiten / ontvouwen zijn! En vanzelfsprekend hebben die mensen, jij dus, het volste recht om in 100% transparantie deelgenoot te worden (gemaakt) van belevingen én ervaringen van anderen die meelopen (ik bedoel niet volgen) op dit, nog niet eerder ontsloten, pad.

Een pad dat ontsloten wordt vanuit Universele Wetgeving / Rechten van de Mens, dient 100% transparant te zijn, en geen besloten / gesloten achterkamertjes te kennen. Dat wat gebaseerd is en ingebed ligt in Universele Wetgeving / Rechten van de Mens is vanzelfsprekend vrij van copyright: de betekenis van Universeel is vrijelijk beschikbaar voor ÉÉN IEDER.

Eén ieder is volledig vrij om mee te lopen op het pad, te stoppen met meelopen (tijdelijk) en later weer in te stappen, zonder ook maar enige implicaties. Een pad onzuiver maken met een marketing verdienmodel is vanzelfsprekend not done en niemand waardig die zegt vanuit Universele Wetten / Rechten van de Mens / Autonomie te komen en Suveran te zijn!
~Mascha Vdf Roedelof

Stappenplan corrigeren DAS status naar Levende Man (m/v) standing
01.Bestudeer de pagina ‘Welkom Levende Man (m/v)‘ zorgvuldig en volg de volgorde, die daar vermeld staat.
02. De Nederlandstalige Erfrechtelijke documenten vind je online op Dropbox. Een Enige Erfgenaam heeft de Nederlandstalige documenten vertaald naar het Engels (EN) en Duits (DE), en ook deze vind je op Dropbox via bovengenoemde link. Print de documenten uit voor leesbaarheid als je dat prettig vindt.
03. Zoek via zoekvenster het artikel waarin uitgelegd wordt waarvoor de verschillende documenten bedoeld zijn.
04. Bestudeer het Stroomdiagram dat je vindt op Dropbox.
05. Bestudeer de foto voorbeelden van de verschillende documenten: er zijn foto voorbeelden per document, per pagina, en per foto voorbeeld worden aanwijzingen aangereikt. Houd je uitgeprinte documenten bij de hand en vergelijk. Je kunt alvast de gegevens invullen, die duidelijk zijn voor je en/of een begin maken met het verzamelen van gegevens, waarnaar gevraagd wordt.
06. Beluister de instructie invulvideo’s: stap 5 en 6 kun je tegelijkertijd doen.
07. Indien je een vraag hebt, kun je via het zoekvenster vinden of je vraag al beantwoord is: type je vraag in zoekvenster.
08. Gebruik google voor betekenis van woorden, die je niet kent en die niet op de verklarende woordenlijst staan.
09. Vul de documenten volledig in en verstuur ze. Gebruik hiervoor het artikel ‘Verzendadres documenten‘ of volg de aanwijzing bij het betreffende document op.
10. Vul het Diplomatiek paspoort in.
11. Optioneel: verstuur het Exoneratie arrest naar zowel de TrustBelastingdienst als naar de Hoge Raad der Nederlanden (advies dat te doen). Zoek via zoekvenster naar de foto voorbeelden.
12. Pas het Schikkingsdocument toe.
13. Verstuur de brief naar de Raad van State.
14. Antwoord de ontvanger (belastingdienst) zodra je een brief van hen ontvangt: zie artikel ‘Belastingdienst belt‘. Indien je op jouw antwoord / instructiebrief opnieuw een vage reactie ontvangt, verstuur je een volgende aanwijzing.
15. Antwoord de ontvanger (belastingdienst) indien je brief ontvangt naar aanleiding van 14) en de ontvanger jouw aanwijzingen negeert (zie artikel ‘Belastingdienst belt‘).
16. Indien je documenten van de Hoge Raad der Nederlanden terug ontvangt met de aanwijzing deze door te sturen naar het Ministerie van Financiën, dan doe je dat volgens aanwijzing in artikel ‘Exoneratie Arrest‘. Update maart 2021… Hoge Raad der Nederlanden stuurt nu documenten terug met een kaartje als afzender, zonder aanwijzing door te sturen: archiveer hun antwoord(kaart) in jouw archief.
17. Verstuur het notificatie document in zorgvuldige bewaring nemen van de stempas (ga naar het artikel ‘Gaat de Enige Erfgenaam stemmen‘?).
18. Antwoord de gemeente indien zij jou vragen wat ze met het notificatie document moeten (ga naar het artikel ‘Gaat de Enige Erfgenaam stemmen‘?).
19. Vul het Ambassade legatie document in en houdt het thuis zodat je het kunt tonen indien gewenst.
20. Verstuur het Cede Maiori document.
21. Oefen je in denken en handelen vanuit de positie van de Enige Erfgenaam: zoek naar artikelen die je hierbij kunnen ondersteunen, waaronder stemmen, protesteren, aangaan van hypotheek en/of lening, hoe te handelen tijdens de transitiefase, voeren van rechtszaken binnen het huidige rechtssysteem als de Enige Erfgenaam (de Enige Erfgenaam kán de nieuwe impuls binnen brengen: daarbij is het dan noodzakelijk dat jouw jurist denkt en handelt vanuit de positie van de Enige Erfgenaam).

Activeren van de afwikkeling van jouw geboorte Trust nalatenschap
Door middel van het insturen van de documentenset, bestaande uit de VBA, Algemene Volmacht, en Begeleidend schrijven... activeer jij de afwikkeling van je geboorte trust nalatenschap beneficiair (dat houdt o.a. in dat je helemaal nergens afstand van doet: je vindt de betekenis van beneficiair terug in verschillende artikelen).

Iedere Enige Erfgenaam kan het Exoneratie arrest document versturen (tegelijk met de documenten set is het advies) of nasturen naar de TrustBelastingdienst.

Indien je schulden hebt, kun je direct 1 of meer Promissory note(s) mee sturen. Laat de Promissory note(s) vergezeld gaan door het Cede Maiori document.

Je kúnt je schuldeisers een documentenset en Promissory note toesturen (zie ook de post ‘Hoe te handelen tijdens de transitiefase’).

Pas het Schikkingsdocument toe.

Verstuur de brief naar de Raad van State.
De vraag is niet óf de Levende Man (m/v) moet handelen door de transitie te gaan, maar wanneer
Je DAS status corrigeren naar autonome Levende Man (m/v) standing door middel van het versturen van de Erfrechtelijke documenten set, bestaande uit de Spoed VBA, de Algemene Volmacht met begeleidend schrijven, en (optioneel) het Exoneratie Arrest is één pad dat je kiezen kunt.

Alle documenten van vóór de corona crisis zijn het directe gevolg van een telefonische bespreking met de senior private wealth manager van de ABNAMRO MeesPierson, over de Cestui Que Vie geboorte Trust. Na een poosje als een arm verward kind te zijn behandeld, verwees hij tenslotte toch door naar de minister van Financiën: Wopke Hoekstra.

De documenten volgden de politieke schuinsmarcheerderij van de vermeende bevoegden, op de voet. Net zoals nu.

In 2018 was het bijvoorbeeld de vernieuwde donorwet rondom orgaandonatie (bodysnatching door de overheid) die de Erfgenamen van het eerste uur, hun documenten aangetekend deed verzenden. Nu is het de, in het vooruitzicht gestelde, (verplichte) vaccinatie (total control en let op: dit ‘vaccin’ is geen vaccin maar genetische manipulatie) tijdens een opzettelijk veroorzaakte ‘corona’ ‘crisis’, die steeds meer Erfgenamen ertoe brengt, de vrij beschikbaar gestelde documenten, in gereedheid te brengen én te versturen.

De vraag is niet óf de levende man (m/v) moet handelen door zijn / haar DAS status naar de Levende Man (m/v) te corrigeren maar wanneer.

Er is sprake van een opzettelijk veroorzaakte crisis. Als je vragen hebt over de eventuele nadelige gevolgen van de documenten, dan kan het niet anders of je hebt diezelfde vragen over de nadelige gevolgen van het niets doen tijdens deze opzettelijk veroorzaakte crisis.


In kopie kúnnen de documenten in de bestuurslagen hun verdere opwachting maken bij: burgemeesters, ministers, bankiers, gerechtsdeurwaarders, rechters, koning, keizer, admiraal, wanneer je dat als Enige Erfgenaam zinnig acht (dit hoef je dus niet te doen).Het effect van een foutje, verschrijving of spelfoutje en een vormfout
1. In de erfrechtelijke procedure: Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) maakt de Enige Erfgenaam zich bekend.
2. De Enige Erfgenaam is de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied.
3. In de VBA documenten is de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied, aan het woord.
4. Omdat de erfrechtelijke procedure in documenten is neergelegd kan het effect van een foutje, verschrijving of spelfoutje als bijzonder zwaarwegend worden ervaren.
5. Een foutje, verschrijving of spelfoutje is echter geen schending van een vormvereiste terwijl een vormfout dit wel kan zijn.
6. Een vormfout of vormverzuim is een juridisch begrip voor de schending van een procesrechtelijk voorschrift of vormvereiste.
7. De vormvereisten voor de documenten zijn:
a. De roepnaam en indien aanwezig doopnamen en familienaam van de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied: de Enige Erfgenaam, wordt in kleine letters geschreven en tussen de roepnaam en indien aanwezig doopnamen en de familienaam gebruik je het tussenvoegsel: ‘Vdf’ (‘van de familie’).
b. De gelijknamige Erflater wordt aangeduid in hoofdletters.
c. In de stempels (zegels) bovenaan op iedere pagina, verenigt zich de rechter wijsvingerafdruk met de paraaf van de Enige Erfgenaam ten teken dat hij of zij met de activatie van de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap, géén afstand doet van lopende overeenkomsten, registergoederen, rechten en commitments.
d. De nalatenschap wordt Beneficiair aanvaard; derhalve is de Enige Erfgenaam niet zuiver hoofdelijk aansprakelijk en wordt niet de Enige Erfgenaam belast maar zijn of haar batige geboorte Trust nalatenschap wordt met de afdoening van vorderingen en aanspraken belast.
e. De Enige Erfgenaam oefent zijn of haar erfrecht uit door te verklaren en niet door te claimen.
f. De Enige Erfgenaam doet géén afstand van zijn of haar handtekening, zoals deze reeds bekend is bij de derde partijen zonder erfrecht, Trustee (overheid) en Fiduciary (bank).
g. Hierdoor blijven lopende overeenkomsten, registergoederen, rechten en commitments, geldig en kan de individuele geboorte Trust nalatenschap de daaraan verbonden, vorderingen en aanspraken, voldoen.

~Vincent Zegel


“Leer als Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap te (door)denken, voelen, en hándelen vanuit jouw bron-essentie ofwel jouw eigen integriteit en authenticiteit: leer, als individu, stevig met beide voeten op de grond te staan en hoofd in de wolken. Leer onafhankelijk te worden en zijn van groepsdenken en conformisme.

Kortom: leer een zelfstandig zelfredzaam individu te worden / zijn en je te gedragen als waardige Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap. Sommigen verwijzen naar dit bewustzijn als 5D bewustzijn en vanzelfsprekend word jij op alle mogelijke manier verhinderd om naar dit 5D bewustzijn ‘te bewegen / groeien / verbreden’ door zij die belang hebben bij 3D volgzame personen. Ikzelf zie de multi-dimensionele werkelijkheden niet als afgescheiden. Wel kun je aan de hand van mijn beschrijving leren onderscheiden wie en wat poortwachters zijn in het laten ontstaan / ontvouwen van een organische samenleving.”
~Mascha Vdf Roedelof