GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

Officiële tutorial website
Tot halverwege April 2021 was deze website de officiële tutorial website met de naam ‘Geboorte Trust Nederland en België’ direct gerelateerd aan de website HRK. Deze website ‘Geboorte Trust Nederland en België’ is van naam veranderd naar ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ en op facebook vind je de gelijknamige facebook groep. De aanleiding van de naamswijziging is de huidige inbedding van de Erfrechtelijke documenten achter een betaalmuur met registratie van jouw gegevens: met andere woorden… de documenten zijn niet langer vrijelijk openbaar beschikbaar en je hebt pas toegang ná registratie en betaling van een bedrag, én ondertekening van een NDA (geheimhoudingsverklaring = levenslang contract). In deze Verklaring vind je verdere uitleg.

No consent informed consent
Wat Vincent Zegel voorheen schreef over registratie van jouw gegevens:
1) Het is aan jou Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap, om voor de eer te bedanken om in plaats van jouw individuele feitelijke bevoegdheid uit te oefenen, je te registreren als ‘deelnemer’ aan een initiatief van een rechtspersoon met winstoogmerk, die de Erfrechtelijke documenten en het Diplomatiek Paspoort van de Enige Erfgenamen, uitbenen en uitbaten.
~Vincent Zegel

Je zult deze waarschuwing gedaan door de grondlegger en maker van de documenten, Vincent Zegel, op verschillende plaatsen op deze website tegen komen: registratie van jouw gegevens is levenslang gebonden zijn.

Een nog niet eerder ontsloten pad transparant en vrijelijk openbaar beschikbaar stellen
De informatie op de website ‘Geboorte Trust Nederland en België’ was openbaar en transparant vrijelijk beschikbaar voor één ieder. En is NU weer openbaar en transparant vrijelijk beschikbaar gesteld via deze website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’. Besef bij bestudering van de teksten gerelateerd aan de Erfrechtelijke documenten en de ‘oude’ documenten zélf, dat ze van de hand zijn van de grondlegger en maker Vincent Zegel. De teksten gerelateerd aan de Erfrechtelijke documenten zijn als het ware archief materiaal bedoeld voor zelfstudie en (zelf)onderzoek. Als je een vraag hebt over de Nederlandstalige Erfrechtelijke documenten, kun je via het zoekvenster zoeken of de vraag al eerder gesteld en beantwoord is.

Wees zorgvuldig met jouw privacy gevoelige informatie.

Een pad dat nog niet eerder ontsloten was, dient transparant en vrijelijk openbaar beschikbaar gesteld te worden. Volledig open gedeeld. Inclusief ervaringen van mensen. Mensen, die een nog niet eerder ontsloten pad lopen, zijn degenen die dit pad aan het ontsluiten / ontvouwen zijn! En vanzelfsprekend hebben die mensen, jij dus, het volste recht om in 100% transparantie deelgenoot te worden (gemaakt) van belevingen én ervaringen van anderen die meelopen (ik bedoel niet volgen) op dit, nog niet eerder ontsloten, pad.

Een pad dat ontsloten wordt vanuit Universele Wetgeving / Rechten van de Mens, dient 100% transparant te zijn, en geen besloten / gesloten achterkamertjes te kennen. Dat wat gebaseerd is en ingebed ligt in Universele Wetgeving / Rechten van de Mens is vanzelfsprekend vrij van copyright: de betekenis van Universeel is vrijelijk beschikbaar voor ÉÉN IEDER.

Eén ieder is volledig vrij om mee te lopen op het pad, te stoppen met meelopen (tijdelijk) en later weer in te stappen, zonder ook maar enige implicaties. Een pad onzuiver maken met een marketing verdienmodel is vanzelfsprekend not done en niemand waardig die zegt vanuit Universele Wetten / Rechten van de Mens / Autonomie te komen en Suveran te zijn!

~mascha Vdf roedelof


A private man doesn’t know copyright only a public man does

But let us be clear that the personification of Jesus christ is in no way a legal fiction. Its intent is not to establish an artificial, legal person, but to tell the story of and give an example of the Highest Law to follow. This difference, the same difference in all personifications and anthropomorphized characters in moral story-telling from Plato to Steven King, must be separated from what are the amoral intentions of all established fictions of law called as legal persons. The moral, parabolic, allegoric story of a personified character in a story is not the same as the falsely created legal existence of a person. To tell the story of the moral Law through a character in a story is not the same as creating a fictional man (person) in legal society. The Bible is of course against all legal things. In fact, the whole story of christ is utterly against that of legal personhood and the false, flattering titles of the religious and social class systems that go with it. To be clear, both the taking of and respecting of a last name (surname) and legal (flattering) title for ourselves and over others, especially under man’s legal governance, is one of the most oft spoken about sins of the Bible and of other ancient scriptures. If anything, the Law of the scriptures, the self-evident Law of God and Nature, says only to act and be responsible as exactly what we are, as our True Selves without any attached (forced) names or titles (styles), with no fictions, insurances, protections, or securities from the artificial constructs of man’s designs of law in mammon. For only in and by another’s name can the act of the man be artificially blamed on his fictional, imaginary person (personified self-image). This is just a cop-out, a lack of personal (Self) responsibility.

[…]

No natural or other legal person (name) may own or copyright this work in any way under any system of law, public or private, franchise or contract. The author claims sole privileges (total privacy) in all respects to this work under the Highest Law of God, and I offer it freely and with Pure intent to all who seek. There is no need to steal it in petty theft, for you cannot steal from the willing, from a man who asks you, the reader, to share this work with all others. You cannot steal that which is offered freely and without any expected consideration of any kind or form.


[…]

A public patent holds no authority in the private hands of spiritual men, only in the public, dead hands of legal entities. For these are merely fictions of law (empty words) attached only to the surname of man’s registered and assigned person-hood in citizenship and estate, not to man himself. Patents are purely an object of greed in mammon. Their only purpose is to protect man’s acting legal persona in the commercial, legal systems of mammon, in the profits gained by his works through the tainted surname of government, using its created and monopolized money and royalty structure to deny all others in need your gift of knowledge. Patents and copyrights only protect a public person in the selling for proÞt and gain of his works by others in the public legal realm. This is to say that any private man may recreate any patented or copyrighted idea if his intention is purely of Charity and Love.

Page 37 – 38 – 46 of the great work of clint richardson
Op de pagina ‘Principes vs Wetten‘ vind je een link naar het vrijelijk beschikbaar e-book ‘STRAWMAN —The Real Story Of Your Artificial Person’
(scroll naar beneden op de pagina).

Disclaimer!
De Erfrechtelijke documenten zijn gebaseerd op erfrecht en spreken over CQV Live Life Competence. De originele documenten waren vrijelijk beschikbaar op de website HRK. Zoals je hierboven lezen kunt, is dat niet meer zo en vind je de documenten nu via Dropbox (Übersetzung von Dokumenten ins Deutsche; translation of the documents into English). De informatie en uitleg op deze website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ is vrijelijk openbaar beschikbaar voor zelfstudie en (zelf)onderzoek. Je hoeft dus niet eerst jouw privacy gegevens af te geven (je te laten registreren), die vervolgens op een website opgeslagen worden (wat een eeuwig durend contract betekent), én een NDA (geheimhoudingsverklaring) te tekenen voordat je toegang hebt tot de Erfrechtelijke documenten en de uitleg. De Erfrechtelijke documenten én de uitleg waren AL vrijelijk openbaar beschikbaar en zijn dat nu weer.

Doorzie het onderscheid met de Live Life Claim* (scroll helemaal naar beneden voor aanvullende informatie). Enige Erfgenamen claimen niet, maar aanvaarden hun geboorte Trust nalatenschap beneficiair: daardoor doe je geen afstand van jouw huidige rechten en verwerp je jouw geboorte Trust niet, integendeel je aanvaardt beneficiair. Doorzie verder de frauduleuze nonsens van de One People Public Trust (OPPT) en Gesara (voorheen Nesara), en de soeverein procedure.Cestui Que Vie Live Life Competence zie je in de Erfrechtelijke documenten terugkomen in de afkorting CQV LLC en de betekenis van CQV is ‘Hij Die Leeft’ wat verwijst naar de Enige Erfgenaam. De veronderstellingen dat de Enige Erfgenaam toch nooit meer terugkomt van zee én de aanname dat de Erfgenaam tot in de eeuwigheid zal opdraaien voor alle schuld en schadecreaties van de derde partijen worden gestuit en gecorrigeerd door…

De Verklaring Beneficiaire Aanvaarding te verzenden en de Algemene Volmacht te verlenen zonder afstand te doen van bestaande rechten.

Een contract met de natuurlijke persoon is handelsrecht en contractrecht maar geen erfrecht. En soevereiniteit is staatsrecht. Vincent Zegel concentreert zijn documenten op erfrecht* en Trust Equity Law zodat je als Erfgenaam kan opstaan uit de zeer benarde positie waarin de natuurlijke persoon (als schuldslaaf) verkeert. Die natuurlijke persoon is besmet met juridische presumpties en wederrechtelijke wanorderlijkheden met kinderrazzia’s tot gevolg.

*De documenten zijn erfrechtelijk. Juristen die hun beroepspraktijk wensen te behouden, werken op basis van de maritieme ‘dood en verloren op zee’ presumptie waarmee alle schuld en schade creatie voor jouw rekening, gerechtvaardigd wordt. Zij bevestigen daarmee zelfs de mensenrechten niet. Alleen het recht van de (financieel) sterksten telt.


Beneficiair aanvaarden van de geboorte Trust nalatenschap

Wanneer de Enige Erfgenaam zijn of haar paraaf en handtekening (met blauwe pen) niet met zijn of haar rechter wijsvingerafdruk (index ruler) in blauwe inkt verenigt, kunnen de waarden van de, bij de fiduciary bank en de overige fiduciary derde partijen zonder erfrecht, getekende hypotheekakten, notariële akten, registergoederen en geregistreerde commitments, niet aan de afwikkeling van de beneficiair aanvaarde, individuele geboorte trust nalatenschap worden toegevoegd, hetgeen een vorm van verwerping van het vermogen zou inhouden.

1. Aanvaarden van de geboorte Trust nalatenschap: je verenigt je beneficiair met de geboorte Trust nalatenschap.
2. Rechter wijsvingerafdruk en paraaf Enige Erfgenaam: verenigd in het rondschrift stempel Durable Power of Attorney In Fact links bovenaan de pagina.
3. Rechter wijsvingerafdruk en paraaf Enige Erfgenaam: verenigd in het ovaalschrift Land Air Water het natuurlijk recht LAW om te leven rechts bovenaan de pagina.
4. Rechter wijsvingerafdruk en paraaf zijn naar de levende hand van de levende Enige Erfgenaam herleidbaar.
5. De dood en verloren op zee – presumptie was een fictie, de zuivere hoofdelijke aansprakelijkheid – assumptie was een fictie, de Erflater en de Enige Erfgenaam waren nimmer een fictie.
6. No Rights Waived. Van jouw goed recht om te wonen, te (ver)zorgen, jezelf te onderhouden, te beschikken bijv. over eigen vervoer etc. doe je géén afstand. Recht op vrijwaring van onteigening en separatie van de levenden kinderen ouderen dieren en ontneming van lopende contractuele rechten en handelsrechten.
7. Cestui Qui Vie: voor geen ander dan de levende Enige Erfgenaam.
8. De geboorte Trust nalatenschap verwerpen: scheiding van de naam van de Erflater.
9. Niet scheiden maar onderscheiden: de schrijfwijze van de na(a)m(en) van de kapitale geboorte Trust nalatenschap van de Erflater in kapitalen en de schrijfwijze van de na(a)m(en) van de gelijknamige Enige Erfgenaam, in kleine letters.
10. Per Stirpes: Vdf (van de familie / in afstamming).


Zegels / rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt in rondschrift en ovaalschrift op Erfrechtelijke documenten: verklarend, reconciliation / vereniging met nalatenschap, behoud van bestaande rechten en uitoefening feitelijke bevoegdheid.

Zegel / duimafdruk op blanco achterzijde: attestatie Live Life Competence, DEED (daad). Durable Power of Attorney In Fact – feitelijke bevoegdheid.Wat doen de erfrechtelijke documenten nu precies?
1. SPOED VBA* Je maakt je met de Spoed VBA bekend als de Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap. Resultaat: je corrigeert daarmee de aanname van de bedrijfspolitieke, vermeende bevoegden, dat de, van overheidswege onder dwang verkregen, geboorte aangifte zou inhouden, dat jij vrijwillig, van jouw feitelijke bevoegdheid afstand zou hebben gedaan.

2. UITOEFENING FEITELIJKE BEVOEGDHEID De geboorte aangifte is onder valse voorwendselen verkregen (desinformatie en dwang) en derhalve vernietigbaar.
Resultaat: Je oefent jouw feitelijke bevoegdheid uit en vernietigt daarmee de aanname dat, de inwoner van het grondgebied, met het, te goeder trouw, gehoor geven aan de verplichte geboorte aangifte, zou hebben aanvaardt en goedgevonden, dat alle schuld en schade creatie, direct hoofdelijk aan hem of haar wordt doorberekend.

3. ACTIVATIE De Enige Erfgenaam bereddert de activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap.
Resultaat: het vermeende mandaat voor schuld en schade creatie van de bedrijfspolitieke, vermeende bevoegden, is overschreven.

4. ALGEMENE VOLMACHT De Enige Erfgenaam verleent de Algemene Volmacht en aanwijzing dat de schuld en schade – Belastingdienst als TrustBelastingdienst moet handelen. Niet de Enige Erfgenaam maar de geboorte Trust nalatenschap voldoet de rechtmatige vorderingen door deze of als onrechtmatig door te halen of als rechtmatig te voldoen.
Resultaat: de TrustBelastingdienst is gevolmachtigd om aan de individuele geboorte Trust nalatenschap, de erfrechtelijke voorziening per maand te onttrekken met de Enige Erfgenaam als begunstigde.

5. PROMISSORY NOTE** Drukt de intentie van de Enige Erfgenaam uit, om, uit de batige individuele geboorte Trust nalatenschap, aan de rechtmatige vorderingen te voldoen.
Resultaat: de rechtmatige vordering wordt aan de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap, door gevolmachtigde TrustBelastingdienst, toegevoegd.

6. TIJDSBESTEK Het afwikkelen van iedere nalatenschap kost tijd. Indien er bijvoorbeeld onroerend goed behorend tot een nalatenschap moet worden verkocht onder de omstandigheid van een internationale krediet en huizencrisis zoals in 2008, dan ondervindt het liquide maken van de waardecomponent van de nalatenschap daar vertraging van. De huidige corona crisis is van invloed op de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap.
Resultaat: de uitoefening van de feitelijke bevoegdheid van de Enige Erfgenaam is geactiveerd op de dag dat de Erfrechtelijke documenten zijn ontvangen. De ondermijning van de feitelijke bevoegdheid van de Enige Erfgenaam, onder dwang van de afgekondigde corona crisis van de bedrijfspolitieke, vermeende bevoegden, is, middels de uitoefening van de feitelijke bevoegdheid door de Enige Erfgenaam, formeel gestuit.

7. AANWIJZING De TrustBelastingdienst moet nu eerst, intern, het veronderstelde mandaat van de schuld en schade – Belastingdienst herzien. De Enige Erfgenaam is feitelijk bevoegd en heeft de geboorte Trust nalatenschap niet ‘zuiver’ maar louter BENEFICIAIR aanvaard.

*De Spoed Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) heeft tot doel
1. De Zuivere aanvaarding (als zou jij het wel best vinden dat alle politieke schuld en schade creatie direct voor jouw rekening komt) – assumptie (aanname) van de politiek te stuiten.
2. Je maakt een einde aan de politieke veronderstelling dat jijzelf de burger/borger met het burgerservicenummer zou zijn, terwijl dat jouw batige! geboorte Trust nalatenschap is!
3. Je maakt je kenbaar als de Enige Erfgenaam. Je bent namelijk géén slaaf en jouw levensenergie is geen slavenburgerbank voor slavendrijvers en politieke dwingelanden.
4. Je aanvaardt jouw geboorte Trust nalatenschap Beneficiair dus: onder voorbehoud.
5. Met de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) overschrijf je en corrigeer je, de, door de overheid, middels de verplichte geboorte aangifte, afgedwongen onteigening van jouw feitelijke bevoegdheid en van jouw (ouderlijke) gezag.
6. Je herstelt jouw individuele feitelijke bevoegdheid en jouw individuele gezag.
7. Vervolgens voldoe je als Enige Erfgenaam aan jouw vereffeningsplicht. De rechtmatige schulden dienen te worden betaald uit jouw geboorte Trust nalatenschap en dus niet uit jouw huishoudbeursje.
8. Niemand anders dan de Enige Erfgenaam kan de politieke Belastingdienst veranderen in niet-politieke TrustBelastingdienst: de Belastingdienst hanteert op basis van de afgedwongen geboorte aangifte, de aanname dat jij jouw geboorte Trust nalatenschap Zuiver zou hebben aanvaardt en daarom wordt je als politieke belastingschuldslaaf bejegend en misbruikt.
9. Als niet-politieke Enige Erfgenaam die louter Beneficiair heeft aanvaardt, geef je de bindende aanwijzing, dat de Belastingdienst niet jou, maar jouw Trust dient te belasten. Jouw Trust is batig.


Instructie video’s invullen van de Erfrechtelijke documenten.

Verklarende woordenlijst Erfrechtelijke documenten
Eenvoudige uitleg voor woorden in de Spoed VBA, Alemene Volmacht, en begeleidend schrijven Algemene Volmacht.


Activeren van de afwikkeling van jouw geboorte Trust nalatenschap
Met de Erfrechtelijke documenten: Spoed VBA en de Algemene Volmacht met begeleidend schrijven, activeer je de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap, herstel je jouw individuele feitelijke bevoegdheid en jouw individuele gezag. Jouw Trust draagt namelijk alleen JOUW naam en van niemand anders! Politieke meerderheden zijn dus bedrog en in het geheel niet aan de orde. Dat zijn politieke bedenksels zodat de politiek jouw geboorte Trust kan uitgeven aan nog méér politieke schuld en schade creaties en jij daarenboven hun politieke belastingen nog moet betalen ook!

Niemand anders dan de individuele Enige Erfgenaam kan de politieke dwingelandij tot stilstand brengen en corrigeren.

De uitoefening van jouw individuele feitelijke bevoegdheid en gezag als Enige Erfgenaam is de enige manier om de bedrijfspolitieke vermeende bevoegden te stoppen.

Je doet géén afstand van geregistreerde rechten en voorzieningen door het versturen van jouw Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA): je hebt dus gewoon recht op AOW, WAO, WW, en andere bijstanden.

Pas indien de activatie van jouw geboorte Trust volledig afgewikkeld is, verandert er iets voor je. Lees ook bij de Algemene Volmacht waartoe jij de TrustBelastingdienst volmacht geeft. (Indien je individueel maandelijks 4.000,00euro vanuit jouw geboorte trust ontvangt, komen de toeslagen te vervallen: je hebt ze dan ook niet meer nodig.) De volledige afwikkeling van de activatie van jouw geboorte trust kan, zeker vanwege de huidige corona situatie, behoorlijke tijd in beslag nemen.


**De Promissory note is ook van toepassing op issues in het buitenland
Schulden/leningen op bijvoorbeeld onroerend goed in het buitenland voeg je toe aan de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap met een Promissory note of meerdere Promissory notes per vordering als dat jouw voorkeur heeft: je vermeldt alleen de kenmerken van de schuld / leningen / vorderingen.

Je kunt de Promissory note direct mee sturen met de Spoed VBA, de Algemene Volmacht, en het Begeleidend schrijven (er is ook een begeleidend schrijven ten behoeve van de Promissory note beschikbaar: zoek via zoekvenster naar Promissory note).

Stuur de Promissory note vergezeld van het Cede Maiori document en haar begeleidend schrijven.


Aanpassing Euribor rente per januari 2021
Per januari 2021 wordt de Euribor rente aangepast.

Met de Erfrechtelijke documenten activeren we de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap.
1. De hypotheeklast is met voorkennis van de bank, ten koste en voor rekening van de Enige Erfgenaam onder valse voorwendselen verkregen.
2. De hypotheek is derhalve nietig.
3. Vervolgens stellen we niemand aansprakelijk maar we kijken wie ons de hypotheek met voorkennis verstrekte.
4. Omdat handel met voorkennis strafbaar is, gaan we direct over tot formulering van de schikking.
5. We verstrekken de bank het mandaat om de hoofdsom van de woning rechtstreeks aan onze geboorte trust te onttrekken en schikken de voorkennis door onze onverschuldigde hypotheeklast betalingen door middel van terugvordering.


*Live Life CLAIM
MAGNA CARTA CORONA CROWN = COMMON LAW
Common law (via deze link vind je de uitleg van de verschillende rechtssystemen) is een uniform, landelijk rechtsstelsel dat in de middeleeuwen in Engeland is ontstaan vanuit het versnipperde, plaatselijke gewoonterecht (customary law). In het common law-systeem is jurisprudentie leidend, wat inhoudt dat bij wetsvorming uitgegaan wordt van gerechtelijke uitspraken die eerder gedaan zijn in gelijksoortige zaken (decisions). Het is het tegenovergestelde van continentaal recht, dat is gebaseerd op wetgeving die door de landelijke overheid wordt opgelegd.


JURISPRUDENTIE AFWIKKELING INDIVIDUELE GEBOORTE TRUST NALATENSCHAP
Het is dus erg belangrijk om te weten welke gerechtelijke uitspraken die eerder gedaan zijn in gelijksoortige zaken (decisions) met betrekking tot de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap, er zijn en ook of die uitspraken in alle eeuwen, wel ooit gedaan zijn! Alvorens je de Live Life Claim doet.


Live Life CLAIM absurd in meervoud
1. Of u gaat uw overleden natuurlijke persona – placenta – erflater van uw individuele geboorte Trust nalatenschap levend verklaren.
2. Of u gaat uzelf: de levende Enige Erfgenaam die u bent, levend verklaren.
3. Of u doet beiden!
4. Vervolgens gaat een Common Law rechtbank (want linksom of rechtsom: voorkomen voor de rechter zúlt u!) in de eeuwenoude jurisprudentie opzoeken of de Beneficiaire Aanvaarding en de activatie van de afwikkeling van uw individuele geboorte Trust nalatenschap weleens eerder door de rechter werd behandeld.
5. Laten we dan vooral eens opzoeken sinds wanneer onderscheid naar geboorte en afkomst NIET GEDULD wordt. Dat kan leuk worden met het kastensysteem der middeleeuwse/Sharia/Sanhedrin rechtspraak!

COMMON LAW KASTEN SYSTEEM
“Het systeem is door Engelse kolonisten geïntroduceerd in de gebieden waarin zij zich vestigden en is met name in Australië, India, de Verenigde Staten en delen van Afrika leidraad voor het nationale rechtsstelsel.”

En Palestina.

KOLONISTEN DIE ZICH IN GEBIEDEN HEN NIET TOEBEHOREND! “VESTIGDEN”
Kolonisten op hun gemak met Common Law wil zeggen: het procesrecht en de lijdelijke rechter, bieden tal van mogelijkheden om de illegale ontnemingen en vervreemdingen alsnog in extensieve en disproportioneel eeuwigdurende contracten om te zetten.

~Vincent Zegel

no consent black adler ultra vires company rule of law

Chris Rice over grondlegger van syntax grammar Russel Jay Gould
Chris Rice heeft een aantal video’s gemaakt over de grondlegger van syntax grammar Russel Jay Gould.
“On this episode, I will share my thoughts and opinions on Fools Gould. I will explain why I DO NOT endorse or support him in any way. In my search for truth, I have found RJG to be without honor or integrity! He is a known liar and thief.”
~Chris Rice
(Helaas is Chris Rice in cryptocurrency: kijk daar ajb aan voorbij, want zijn informatie is waardevol: begin ajb op 4:26min.)

Een Live Life Claim kost maar liefst $150,- en je hebt ervoor nodig in digitale vorm: pasfoto, uittreksel geboortebewijs, gegevens ouders, jouw motivatie, 1€ postzegels en inkt kussentje blauw). Alles aangetekend versturen!
Bron: fortheclaimofthelife.com

CQV LLC LIVE LIFE COMPETENCE
Enige Erfgenamen claimen niet, zij aanvaarden hun geboorte Trust nalatenschap beneficiair.

Enige Erfgenamen zegelen met de wijsvinger in blauwe inkt* in het rond- en ovaal stempel, omdat zij hun ERFLATER VERENIGEN met hun Enige Erfgenaam ofwel mens van vlees en bloed: zij aanvaarden hun geboorte Trust nalatenschap beneficair (en verwerpen deze niet!) en doen geen afstand van hun rechten noch van hun vereffeningsplicht, zodat de transitiefase van de afwikkeling smooth verloopt.

surrexi iure hereditario


Converteerprogramma
Converteerprogramma voor converteren van PDF naar Word: je kunt echter de documenten ook printen en handmatig invullen.

Een Word document.docx kan je met <opslaan als> dan kiezen voor document.pdf: let wel… zonder abonnement op Adobe kan je deze *.pdf dan niet meer bewerken.

Een tip voor Mac gebruikers: de ‘PDF Reader Pro light’ op de Apple App store doet hetzelfde gratis.

Je kunt ook proberen: rechts klikken, copy, dan wordt tekst opgeslagen, en kun je plakken in Word. Werkt over het algemeen heel goed! Diverse keren gedaan!