Officiële Tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

A private man doesn’t know copyright only a public man does
~clint richardson

Met betrekking tot copyright deed de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) op 18 november 2021 een uitspraak.


De website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ is de officiële tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

Disclaimer!
De Erfrechtelijke documenten zijn gebaseerd op erfrecht en spreken over CQV Live Life Competence. De originele documenten waren vrijelijk beschikbaar op de website HRK. Dat is niet meer zo en je vindt de documenten nu via Dropbox (Übersetzung von Dokumenten ins Deutsche; translation of the documents into English). De informatie en uitleg op deze tutorial website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ is vrijelijk openbaar beschikbaar voor zelfstudie en (zelf)onderzoek. Je hoeft dus niet eerst jouw privacy gegevens af te geven (je te laten registreren), die vervolgens op een website opgeslagen worden (wat een eeuwig durend contract betekent), én een NDA (geheimhoudingsverklaring) te tekenen voordat je toegang hebt tot de Erfrechtelijke documenten en de uitleg. De Erfrechtelijke documenten én de uitleg waren AL vrijelijk openbaar beschikbaar en zijn dat nu weer. De informatie op deze website is wél actueel en update. Lees de ‘Verklaring‘ voor uitleg betreffende vorenstaande. Lees voor meer overwegingen ook de uitspraak op de website de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

Doorzie het onderscheid met de soeverein procedure en de Live Life Claim* (scroll helemaal naar beneden voor aanvullende informatie). Enige Erfgenamen claimen niet, maar aanvaarden hun geboorte Trust nalatenschap beneficiair: daardoor doe je geen afstand van jouw huidige rechten en verwerp je jouw geboorte Trust niet, integendeel je aanvaardt beneficiair. Verder is een Enige Erfgenaam NIET politiek. Doorzie verder de frauduleuze nonsens van de One People Public Trust (OPPT) en Gesara (voorheen Nesara), en de soeverein procedure.Cestui Que Vie Live Life Competence zie je in de Erfrechtelijke documenten terugkomen in de afkorting CQV LLC en de betekenis van CQV is ‘Hij Die Leeft’ wat verwijst naar de Enige Erfgenaam. De veronderstellingen dat de Enige Erfgenaam toch nooit meer terugkomt van zee én de aanname dat de Erfgenaam tot in de eeuwigheid zal opdraaien voor alle schuld en schadecreaties van de derde partijen worden gestuit en gecorrigeerd door…

De Verklaring Beneficiaire Aanvaarding te verzenden en de Algemene Volmacht te verlenen zonder afstand te doen van bestaande rechten.

Een contract met de natuurlijke persoon is handelsrecht en contractrecht maar geen erfrecht. En soevereiniteit is staatsrecht. Vincent Zegel concentreert zijn documenten op erfrecht* en Trust Equity Law zodat je als Erfgenaam kan opstaan uit de zeer benarde positie waarin de natuurlijke persoon (als schuldslaaf) verkeert. Die natuurlijke persoon is besmet met juridische presumpties en wederrechtelijke wanorderlijkheden met kinderrazzia’s tot gevolg.

*De documenten zijn erfrechtelijk. Juristen die hun beroepspraktijk wensen te behouden, werken op basis van de maritieme ‘dood en verloren op zee’ presumptie waarmee alle schuld en schade creatie voor jouw rekening, gerechtvaardigd wordt. Zij bevestigen daarmee zelfs de mensenrechten niet. Alleen het recht van de (financieel) sterksten telt.

De vraag is niet óf de Levende Mens moet handelen door de transitie te gaan, maar wanneer
De vraag is niet óf de levende mens moet handelen door zijn / haar DAS status naar de Levende Mens te corrigeren maar wanneer.

Je DAS status corrigeren naar autonoom Levende Mens van vlees en bloed standing door middel van het versturen van de Erfrechtelijke documenten set, bestaande uit de Spoed VBA, de Algemene Volmacht met begeleidend schrijven, en (optioneel) het Exoneratie Arrest is één pad dat je kiezen kunt.

Er is sprake van een opzettelijk veroorzaakte crisis. Als je vragen hebt over de eventuele nadelige gevolgen van de documenten, dan kan het niet anders of je hebt diezelfde vragen over de nadelige gevolgen van het niets doen tijdens deze opzettelijk veroorzaakte crisis.


Hoe zijn de Erfrechtelijke documenten tot stand gekomen
De tot standkoming van de Erfrechtelijke documenten heeft verschillende aanleidingen gehad. Eén daarvan was de bekendmaking van de ‘grondwettelijke’ uitkering van prinses Amalia in 2016 tijdens de troonrede op Prinsjesdag, zoals je eerder hebt kunnen lezen op de Menu pagina ‘Geboorte Trust’. Tijdens de troonrede op Prinsjesdag in 2016 werden voor het eerst concrete bedragen genoemd dat zij vanaf haar 18de verjaardag zo’n euro 1,5miljoen zou ontvangen.

De aanleiding voor de VBA in 2018 was de vernieuwde donorwet rondom orgaandonatie (bodysnatching door de overheid) die de Erfgenamen van het eerste uur, hun documenten aangetekend en gelegaliseerd door een notaris deed verzenden.

Alle documenten van vóór de corona crisis zijn het directe gevolg van een telefonische bespreking met de senior private wealth manager van de ABNAMRO MeesPierson, over de Cestui Que Vie geboorte Trust. Na een poosje als een arm verward kind te zijn behandeld, verwees hij tenslotte toch door naar de minister van Financiën: Wopke Hoekstra.

De documenten volgden de politieke schuinsmarcheerderij van de vermeende bevoegden, op de voet. Net zoals nu.

Nu (2020) is het de, in het vooruitzicht gestelde, (verplichte) vaccinatie (total control en let op: dit ‘vaccin’ is geen vaccin maar genetische manipulatie) tijdens een opzettelijk veroorzaakte ‘corona’ ‘crisis’, die steeds meer Erfgenamen ertoe brengt, de vrij beschikbaar gestelde documenten, in gereedheid te brengen én te versturen. Vanwege de tijdsdruk als gevolg van de ‘corona’ crisis is de Spoed VBA ontwikkeld, die niet meer door een notaris gelegaliseerd hoeft te worden. De Spoed VBA uit 2020 steunt op de VBA uit 2018 en dat vind je terug op pagina 1/8 van de Spoed VBA waar gerefereerd wordt naar de verzending uit 2018 naar de Fiduciary en de Minister.

In kopie kúnnen de documenten in de bestuurslagen hun verdere opwachting maken bij: burgemeesters, ministers, bankiers, gerechtsdeurwaarders, rechters, koning, keizer, admiraal, wanneer je dat als Enige Erfgenaam zinnig acht (dit hoef je dus niet te doen).

Het effect van een foutje, verschrijving of spelfoutje en een vormfout
1. In de erfrechtelijke procedure: Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) maakt de Enige Erfgenaam zich bekend.
2. De Enige Erfgenaam is de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied.
3. In de VBA documenten is de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied, aan het woord.
4. Omdat de erfrechtelijke procedure in documenten is neergelegd kan het effect van een foutje, verschrijving of spelfoutje als bijzonder zwaarwegend worden ervaren.
5. Een foutje, verschrijving of spelfoutje is echter geen schending van een vormvereiste terwijl een vormfout dit wel kan zijn.
6. Een vormfout of vormverzuim is een juridisch begrip voor de schending van een procesrechtelijk voorschrift of vormvereiste.
7. De vormvereisten voor de documenten zijn:
a. De roepnaam en indien aanwezig doopnamen en familienaam van de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied: de Enige Erfgenaam, wordt in kleine letters geschreven en tussen de roepnaam en indien aanwezig doopnamen en de familienaam gebruik je het tussenvoegsel: ‘Vdf’ (‘van de familie’).
b. De gelijknamige Erflater wordt aangeduid in hoofdletters.
c. In de stempels (zegels) bovenaan op iedere pagina, verenigt zich de rechter wijsvingerafdruk met de paraaf van de Enige Erfgenaam ten teken dat hij of zij met de activatie van de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap, géén afstand doet van lopende overeenkomsten, registergoederen, rechten en commitments.
d. De nalatenschap wordt Beneficiair aanvaard; derhalve is de Enige Erfgenaam niet zuiver hoofdelijk aansprakelijk en wordt niet de Enige Erfgenaam belast maar zijn of haar batige geboorte Trust nalatenschap wordt met de afdoening van vorderingen en aanspraken belast.
e. De Enige Erfgenaam oefent zijn of haar erfrecht uit door te verklaren en niet door te claimen.
f. De Enige Erfgenaam doet géén afstand van zijn of haar handtekening, zoals deze reeds bekend is bij de derde partijen zonder erfrecht, Trustee (overheid) en Fiduciary (bank).
g. Hierdoor blijven lopende overeenkomsten, registergoederen, rechten en commitments, geldig en kan de individuele geboorte Trust nalatenschap de daaraan verbonden, vorderingen en aanspraken, voldoen.

“Leer als Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap te (door)denken, voelen, en hándelen vanuit jouw bron-essentie ofwel jouw eigen integriteit en authenticiteit: leer, als individu, stevig met beide voeten op de grond te staan en hoofd in de wolken. Leer onafhankelijk te worden en zijn van groepsdenken en conformisme.

Kortom: leer een zelfstandig zelfredzaam individu te worden / zijn en je te gedragen als waardige Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap. Sommigen verwijzen naar dit bewustzijn als 5D bewustzijn en vanzelfsprekend word jij op alle mogelijke manier verhinderd om naar dit 5D bewustzijn ‘te bewegen / groeien / verbreden’ door zij die belang hebben bij 3D volgzame personen. Ikzelf zie de multi-dimensionele werkelijkheden niet als afgescheiden. Wel kun je aan de hand van mijn beschrijving leren onderscheiden wie en wat poortwachters zijn in het laten ontstaan / ontvouwen van een organische samenleving.”

~mascha Vdf roedelof


Beneficiair aanvaarden van de geboorte Trust nalatenschap

Wanneer de Enige Erfgenaam zijn of haar paraaf en handtekening (met blauwe pen) niet met zijn of haar rechter wijsvingerafdruk (index ruler) in blauwe inkt verenigt, kunnen de waarden van de, bij de fiduciary bank en de overige fiduciary derde partijen zonder erfrecht, getekende hypotheekakten, notariële akten, registergoederen en geregistreerde commitments, niet aan de afwikkeling van de beneficiair aanvaarde, individuele geboorte trust nalatenschap worden toegevoegd, hetgeen een vorm van verwerping van het vermogen zou inhouden.

1. Aanvaarden van de geboorte Trust nalatenschap: je verenigt je beneficiair met de geboorte Trust nalatenschap.
2. Rechter wijsvingerafdruk en paraaf Enige Erfgenaam: verenigd in het rondschrift stempel Durable Power of Attorney In Fact links bovenaan de pagina.
3. Rechter wijsvingerafdruk en paraaf Enige Erfgenaam: verenigd in het ovaalschrift Land Air Water het natuurlijk recht LAW om te leven rechts bovenaan de pagina.
4. Rechter wijsvingerafdruk en paraaf zijn naar de levende hand van de levende Enige Erfgenaam herleidbaar.
5. De dood en verloren op zee – presumptie was een fictie, de zuivere hoofdelijke aansprakelijkheid – assumptie was een fictie, de Erflater en de Enige Erfgenaam waren nimmer een fictie.
6. No Rights Waived. Van jouw goed recht om te wonen, te (ver)zorgen, jezelf te onderhouden, te beschikken bijv. over eigen vervoer etc. doe je géén afstand. Recht op vrijwaring van onteigening en separatie van de levenden kinderen ouderen dieren en ontneming van lopende contractuele rechten en handelsrechten.
7. Cestui Qui Vie: voor geen ander dan de levende Enige Erfgenaam.
8. De geboorte Trust nalatenschap verwerpen: scheiding van de naam van de Erflater.
9. Niet scheiden maar onderscheiden: de schrijfwijze van de na(a)m(en) van de kapitale geboorte Trust nalatenschap van de Erflater in kapitalen en de schrijfwijze van de na(a)m(en) van de gelijknamige Enige Erfgenaam, in kleine letters.
10. Per Stirpes: Vdf (van de familie / in afstamming).Betekenis van de Zegels

Zegels / rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt in rondschrift en ovaalschrift op Erfrechtelijke documenten: verklarend, reconciliation / vereniging met nalatenschap, behoud van bestaande rechten en uitoefening feitelijke bevoegdheid.

Zegel / duimafdruk op blanco achterzijde: attestatie Live Life Competence, DEED (daad). Durable Power of Attorney In Fact – feitelijke bevoegdheid.

Net als het gebruik van taal zijn ook vorm en kleur van de Zegels van betekenis
Er is een verschil in vorm (ovaal/rond):
• Sola Scriptura – alleen door schrift en door de Schrift: rondschrift is een stempel van de Enige Erfgenaam.
• Sola Natura – alleen door de Natuur. Land Air Water LAW – Sacred Law of One: ovaalschrift is een stempel van de Enige Erfgenaam.

Rond of cirkelvormig definieert een middelpunt, waarbij alle punten dezelfde afstand tot het middelpunt hebben. Een cirkel heeft echter maar één symmetriemiddelpunt. Het middelpunt van de cirkel is de Enige Erfgenaam. Aan de goede kant is de meerderheid.
Law of One. Anders dan bij een ellips is er geen precieze wiskundige definitie van een ovaal. De Natuur overstijgt alle definities voorbij het onuitsprekelijke.

Er is een verschil in kleur (blauw / rood):

• Sola Scriptura (Latijn voor ‘alleen door de schrift’): blauw rondschrift wijst op de feitelijke bevoegdheid van de Enige Erfgenaam. In het Engels is feitelijke bevoegdheid: Durable power of attorney in fact.
• Sola Natura (Latijn voor ‘alleen door de natuur’): het rood ovaalschrift ‘Law of One’ is een verwijzing naar de bio organische placenta (erflater) naam ‘in kardinalen’: de naam in KAPITALEN ofwel HOOFDLETTERS.

In de zegels zult u soms woorden zien staan (als Executor, Agent) en soms niets. Ook dit heeft verschillende betekenis:
Betekenis CQC LLC is Cestui Que Vie Live Life Competence
• Live Life Competence: Living Man ofwel Levende mens van vlees en bloed.
• Enige Erfgenaam: Executor General, Executor van de handtekening en het organische Zegel van de vingerafdruk.
• Enige Erfgenaam: Agent en vertegenwoordiger van de erflater (placenta).

Op een CQV LLC document waarmee een standpunt van de Enige Erfgenaam wordt gepubliceerd, blijven het rondschrift en het ovaalschrift leeg omwille van de leesbaarheid van de stempels ten behoeve van, met name, de institutionele geadresseerde(n).


Waarom de (rechter)wijsvinger en waarom op de achterzijde de (rechter)duim?
De Enige Erfgenaam activeert de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap. Hij/zij wijst de derde partijen zonder erfrecht aan en verstrekt aanwijzingen (instructies) aan de (gouvernementele / politieke) vermeende bevoegden. Dit ‘wijzen’ wordt aldus met de index finger ofwel de wijsvinger gedaan.

Activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap gebeurt letterlijk onder de duim van de feitelijke bevoegdheid van de Enige Erfgenaam Levende Mens van vlees en bloed.

De Zegels zijn in de Engelse taal, om erop te wijzen dat de taal van de Erfrechtelijke documenten Engels is.Wat doen de erfrechtelijke documenten nu precies?

Activeren van de afwikkeling van jouw geboorte Trust nalatenschap
Met de Erfrechtelijke documenten: Spoed VBA en de Algemene Volmacht met begeleidend schrijven, activeer je de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap, herstel je jouw individuele feitelijke bevoegdheid en jouw individuele gezag. Jouw Trust draagt namelijk alleen JOUW naam en van niemand anders! Politieke meerderheden zijn dus bedrog en in het geheel niet aan de orde. Dat zijn politieke bedenksels zodat de politiek jouw geboorte Trust kan uitgeven aan nog méér politieke schuld en schade creaties en jij daarenboven hun politieke belastingen nog moet betalen ook!

Niemand anders dan de individuele Enige Erfgenaam kan de politieke dwingelandij tot stilstand brengen en corrigeren.

De uitoefening van jouw individuele feitelijke bevoegdheid en gezag als Enige Erfgenaam is de enige manier om de bedrijfspolitieke vermeende bevoegden te stoppen.

Je doet géén afstand van geregistreerde rechten en voorzieningen door het versturen van jouw Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA): je hebt dus gewoon recht op AOW, WAO, WW, en andere bijstanden.

Pas indien de activatie van jouw geboorte Trust volledig afgewikkeld is, verandert er iets voor je. Lees ook bij de Algemene Volmacht waartoe jij de TrustBelastingdienst volmacht geeft. (Indien je individueel maandelijks 4.000,00euro vanuit jouw geboorte trust ontvangt, komen de toeslagen te vervallen: je hebt ze dan ook niet meer nodig.) De volledige afwikkeling van de activatie van jouw geboorte trust kan, zeker vanwege de huidige corona situatie, behoorlijke tijd in beslag nemen.


SPOED VBA
1. Je maakt je met de Spoed VBA bekend als de Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap. Resultaat: je corrigeert daarmee de aanname van de bedrijfspolitieke, vermeende bevoegden, dat de, van overheidswege onder dwang verkregen, geboorte aangifte zou inhouden, dat jij vrijwillig, van jouw feitelijke bevoegdheid afstand zou hebben gedaan.

De Spoed Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) heeft tot doel
1. De Zuivere aanvaarding (als zou jij het wel best vinden dat alle politieke schuld en schade creatie direct voor jouw rekening komt) – assumptie (aanname) van de politiek te stuiten.
2. Je maakt een einde aan de politieke veronderstelling dat jijzelf de burger/borger met het burgerservicenummer zou zijn, terwijl dat jouw batige! geboorte Trust nalatenschap is!
3. Je maakt je kenbaar als de Enige Erfgenaam. Je bent namelijk géén slaaf en jouw levensenergie is geen slavenburgerbank voor slavendrijvers en politieke dwingelanden.
4. Je aanvaardt jouw geboorte Trust nalatenschap Beneficiair dus: onder voorbehoud.
5. Met de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) overschrijf je en corrigeer je, de, door de overheid, middels de verplichte geboorte aangifte, afgedwongen onteigening van jouw feitelijke bevoegdheid en van jouw (ouderlijke) gezag.
6. Je herstelt jouw individuele feitelijke bevoegdheid en jouw individuele gezag.
7. Vervolgens voldoe je als Enige Erfgenaam aan jouw vereffeningsplicht. De rechtmatige schulden dienen te worden betaald uit jouw geboorte Trust nalatenschap en dus niet uit jouw huishoudbeursje.
8. Niemand anders dan de Enige Erfgenaam kan de politieke Belastingdienst veranderen in niet-politieke TrustBelastingdienst: de Belastingdienst hanteert op basis van de afgedwongen geboorte aangifte, de aanname dat jij jouw geboorte Trust nalatenschap Zuiver zou hebben aanvaardt en daarom wordt je als politieke belastingschuldslaaf bejegend en misbruikt.
9. Als niet-politieke Enige Erfgenaam die louter Beneficiair heeft aanvaardt, geef je de bindende aanwijzing, dat de Belastingdienst niet jou, maar jouw Trust dient te belasten. Jouw Trust is batig.

2. UITOEFENING FEITELIJKE BEVOEGDHEID De geboorte aangifte is onder valse voorwendselen verkregen (desinformatie en dwang) en derhalve vernietigbaar.
Resultaat: Je oefent jouw feitelijke bevoegdheid uit en vernietigt daarmee de aanname dat, de inwoner van het grondgebied, met het, te goeder trouw, gehoor geven aan de verplichte geboorte aangifte, zou hebben aanvaardt en goedgevonden, dat alle schuld en schade creatie, direct hoofdelijk aan hem of haar wordt doorberekend.

3. ACTIVATIE De Enige Erfgenaam bereddert de activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap.
Resultaat: het vermeende mandaat voor schuld en schade creatie van de bedrijfspolitieke, vermeende bevoegden, is overschreven.


ALGEMENE VOLMACHT
De Enige Erfgenaam verleent de Algemene Volmacht en aanwijzing dat de schuld en schade – Belastingdienst als TrustBelastingdienst moet handelen. Niet de Enige Erfgenaam maar de geboorte Trust nalatenschap voldoet de rechtmatige vorderingen door deze of als onrechtmatig door te halen of als rechtmatig te voldoen.
Resultaat: de TrustBelastingdienst is gevolmachtigd om aan de individuele geboorte Trust nalatenschap, de erfrechtelijke voorziening van euro 4.000,00 per maand te onttrekken met de Enige Erfgenaam als begunstigde.


PROMISSORY NOTE
Drukt de intentie van de Enige Erfgenaam uit, om, uit de batige individuele geboorte Trust nalatenschap, aan de rechtmatige vorderingen te voldoen.
Resultaat: de rechtmatige vordering wordt aan de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap, door gevolmachtigde TrustBelastingdienst, toegevoegd.

De Promissory note is ook van toepassing op issues in het buitenland
Schulden/leningen op bijvoorbeeld onroerend goed in het buitenland voeg je toe aan de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap met een Promissory note of meerdere Promissory notes per vordering als dat jouw voorkeur heeft: je vermeldt alleen de kenmerken van de schuld / leningen / vorderingen.

Je kunt de Promissory note direct mee sturen met de Spoed VBA, de Algemene Volmacht, en het Begeleidend schrijven (er is ook een begeleidend schrijven ten behoeve van de Promissory note beschikbaar: zoek via zoekvenster naar Promissory note).

Stuur de Promissory note vergezeld van het Cede Maiori document en haar begeleidend schrijven.


Exoneratie Arrest
Zoek in de linkermarge naar de categorie ‘Exoneratie arrest’ en bestudeer hoe en met welke reden deze tot stand is gekomen.

Het advies is om het Exoneratie Arrest mee te sturen naar de TrustBelastingdienst.


TIJDSBESTEK
Het afwikkelen van iedere nalatenschap kost tijd. Indien er bijvoorbeeld onroerend goed behorend tot een nalatenschap moet worden verkocht onder de omstandigheid van een internationale krediet en huizencrisis zoals in 2008, dan ondervindt het liquide maken van de waardecomponent van de nalatenschap daar vertraging van. De huidige corona crisis is van invloed op de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap.
Resultaat: de uitoefening van de feitelijke bevoegdheid van de Enige Erfgenaam is geactiveerd op de dag dat de Erfrechtelijke documenten zijn ontvangen. De ondermijning van de feitelijke bevoegdheid van de Enige Erfgenaam, onder dwang van de afgekondigde corona crisis van de bedrijfspolitieke, vermeende bevoegden, is, middels de uitoefening van de feitelijke bevoegdheid door de Enige Erfgenaam, formeel gestuit.


AANWIJZING
De TrustBelastingdienst moet nu eerst, intern, het veronderstelde mandaat van de schuld en schade – Belastingdienst herzien. De Enige Erfgenaam is feitelijk bevoegd en heeft de geboorte Trust nalatenschap niet ‘zuiver’ maar louter BENEFICIAIR aanvaard.

Instructie video’s invullen van de Erfrechtelijke documenten
Je vind een instructie video voor het invullen van de meeste Erfrechtelijke documenten. Let op: per document vind je in de linker marge een categorie: je leest waar je het document vinden / downloaden kunt, de uitleg van het document boven ieder document, fotovoorbeelden, én aanwijzingen ónder de fotovoorbeelden. Bestudeer vooral ook de aanwijzingen goed: de instructie video en de foto voorbeelden zijn moment opnames, de aanwijzingen ónder de fotovoorbeelden zijn update.

Verklarende woordenlijst Erfrechtelijke documenten
Eenvoudige uitleg voor woorden in de Spoed VBA, Algemene Volmacht, en begeleidend schrijven Algemene Volmacht.


Naast bovengenoemde documentenset, die je naar de TrustBelastingdienst verstuurt, zijn er vervolg documenten: in het Stappenplan lees je alle beschikbare Erfrechtelijke documenten. Verder zijn er brieven beschikbaar via de categorie ‘Voorbeeld brieven‘ vind je verdere ondersteunende brieven / documenten. Inmiddels wordt gesuggereerd dat er fase 1 en fase 2 documenten zijn: op deze website vind je ALLE beschikbare Erfrechtelijke documenten. Daarnaast stellen Enige Erfgenamen hun eigen samengestelde documenten vrijelijk beschikbaar.

Het Diplomatieke paspoort is geen ‘soevereinen’ paspoort
Soevereinen kiezen voor een politieke status als soeverein, zo ook de koning dit is en daarmee is men aan de koning ondergeschikt want waar men dezelfde positie heeft als de koning, is men slechts dan koning op basis van de omvang van zijn materiële bezit en macht.

1. Enige Erfgenamen zijn derhalve uitdrukkelijk NIET politiek!
2. Enige Erfgenamen zijn, onafhankelijk van bezit en macht, AUTONOOM.
3. Enige Erfgenamen maken zich met de Erfrechtelijke documenten en het Diplomatieke paspoort bekend. Jeugdzorg legt beslag op kinderen vanwege de batige! individuele geboorte Trust nalatenschap van de geboorte geregistreerde kinderen. Met de Erfrechtelijke documenten maakt u zichzelf en uw kinderen als Enige Erfgenamen van de individuele geboorte Trust nalatenschap bekend.

1. Koninkrijk verwijst naar een staatsvorm met aan het hoofd een soeverein (koning).
2. De staat der Nederlanden is een bedrijf en omdat het een bedrijf is, zijn alle crises en maatregelen, bedrijfscrises en bedrijfsmaatregelen.
3. De mondkap is verplichte bedrijfskleding.
4. Winkels worden openbaar terrein genoemd (maar zijn dat niet!).
5. De koning regeert bij (bedrijfsmatig) Koninklijk Besluit.
6. Het staatsbedrijf voert de Koninklijke Besluiten uit.
7. De Eerste en Tweede Kamer van de Staten Generaal zijn ledenkamers van de koning.
8. De Staten Generaal is een besloten ledenvereniging van de koning.
9. De koning staat aan het hoofd van een staatsvorm welke als een bedrijf functioneert.
10. De inwoners van het grondgebied worden door het staatsbedrijf als werknemer van het staatsbedrijf aangemerkt en aan alle bedrijfsmaatregelen onderworpen.
11. Erfrechtelijk is een bedrijf een commerciële en/of institutionele derde partij zonder erfrecht.
12. Pas als de Enige Erfgenaam de individuele geboorte Trust nalatenschap Beneficiair aanvaardt, wordt duidelijk, dat het staatsbedrijf geen professioneel contract heeft met de autonome inwoner van het grondgebied en derhalve kan het staatsbedrijf de inwoner van het grondgebied niet aan de bedrijfsmaatregelen, bedrijfskleding voorschriften en het bedrijfscrisis protocol onderwerpen.
13. De Enige Erfgenaam heeft vereffeningsplicht en voldoet aan de vereffeningsverplichting door de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap te activeren.
14. Het staatsbedrijf is gehouden om alle onverschuldigde betalingen welke het staatsbedrijf met voorkennis en dwang (racketeering) aan de Enige Erfgenaam heeft opgelegd, zonder dat hier een professioneel contract aan ten grondslag lag, aan de Enige Erfgenaam terug te betalen omdat de Enige Erfgenaam de individuele geboorte trust nalatenschap niet Zuiver voor eigen rekening, maar Beneficiair (onder voorbehoud) heeft aanvaardt.
15. De Enige Erfgenaam schikt met het staatsbedrijf en het koninkrijk, de hoofdsom van de onder dwang en met voorkennis opgelegde onverschuldigde betalingen, door middel van het doen bezorgen van het CQV LLC Schikkingsdocument.
16. De Enige Erfgenaam is geen burger, geen persoon maar mens.
17. De waarden van het Koninkrijk der Nederlanden zijn de Rechten van de mens.
18. Zowel het staatsbedrijf als het koninkrijk der Nederlanden, zijn derhalve, in hun bedrijfsvoering en bedrijfsmaatregelen altijd aan de Rechten van de Mens en aan de eerbiediging van de menselijke waardigheid gehouden.
19. De Enige Erfgenaam ziet op de eerbiediging van de Rechten van de mens toe.
20. De Enige Erfgenaam is Aantoonder van het Diplomatiek Paspoort dat de Rechten van de Mens bundelt.
21. De Enige Erfgenaam is Aantoonder van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding.
22. De soeverein is aan de soeverein / koning ondergeschikt en maakt op basis van aanzien en omvang van bezit en macht, deel uit van de rangorde der soevereinen.
23. Zo zijn bijvoorbeeld ‘bekende Nederlanders’ soevereinen onder de koning. Daarom zien we de koning soeverein en de koningin soeverein bij een succesvolle deejay soeverein op het podium feesten.
24. Het succes van “bekende Nederlanders” positioneert hen in de ranglijst der soevereinen onder de koning.
25. Soevereinen voeren het beleid van de koning uit. Vandaar dat de hele mediawereld het beleid van de koning opvolgt. Het beleid van de koning is conform het bedrijfsbeleid van het World Economic Forum.
26. De Enige Erfgenaam is geen bedrijf en geen soeverein maar autonoom. Onderscheid naar geboorte en afkomst, (met andere woorden: man of vrouw, aanzien, bezit en macht) wordt niet geduld.
27. De economische waarden in de individuele geboorte Trust nalatenschap, zijn opgebouwd via de beurshandel en de liquiditeit is gebaseerd op de vereffening door de Enige Erfgenaam.
28. Zonder vereffening door de Enige Erfgenaam, creëren de soevereinen, bedrijfsmatige schuld en schade, ten koste en voor rekening van de Enige Erfgenaam.
29. Met de activatie van de vereffening door de Enige Erfgenaam, komen kosten en schuld en schade creaties voor rekening van de individuele geboorte Trust nalatenschap van de Enige Erfgenaam en niet meer voor rekening van de Enige Erfgenaam.
30. De rente op rente individuele geboorte Trust nalatenschap is batig.
31. Met de Erfrechtelijke documenten van de Enige Erfgenamen worden de schulden uit de baten met de soeverein/koning vereffend.
32. De Enige Erfgenaam wijst de Belastingdienst van de soeverein/koning aan, als de gevolmachtigde.
33. De Belastingdienst belast voortaan niet meer de Enige Erfgenaam maar de individuele geboorte Trust nalatenschap van de Enige Erfgenaam.
34. Als gevolmachtigde van de Enige Erfgenaam is de Belastingdienst, TrustBelastingdienst.
35. Wie zich als Enige Erfgenaam bekend maakt, geniet Diplomatieke onschendbaarheid en autonomie.
36. De Enige Erfgenaam is hoofd van de individuele CQV LLC zending: het conform de Rechten van de Mens: stuiten en corrigeren van de maritieme ‘dood en verloren op zee’- presumptie en de ‘Zuivere aanvaarding’ – assumptie, kortgezegd het stuiten en corrigeren van alle aannamen en exoneraties van en tussen de commerciële en/of institutionele derde partijen onderling en het staatsbedrijf onder de koning.

Het is niet nodig om tegelijk met je partner de VBA in te vullen. Indien één partner hiertoe besluit, wordt de gehele hoofdsom van de gezamenlijke hypotheek in de vereffening van de individuele geboorte Trust nalatenschap, betrokken.Aanpassing Euribor rente per januari 2021
Per januari 2021 wordt de Euribor rente aangepast.

Met de Erfrechtelijke documenten activeren we de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap.
1. De hypotheeklast is met voorkennis van de bank, ten koste en voor rekening van de Enige Erfgenaam onder valse voorwendselen verkregen.
2. De hypotheek is derhalve nietig.
3. Vervolgens stellen we niemand aansprakelijk maar we kijken wie ons de hypotheek met voorkennis verstrekte.
4. Omdat handel met voorkennis strafbaar is, gaan we direct over tot formulering van de schikking.
5. We verstrekken de bank het mandaat om de hoofdsom van de woning rechtstreeks aan onze geboorte trust te onttrekken en schikken de voorkennis door onze onverschuldigde hypotheeklast betalingen door middel van terugvordering.*Live Life CLAIM
MAGNA CARTA CORONA CROWN = COMMON LAW
Common law (via deze link vind je de uitleg van de verschillende rechtssystemen) is een uniform, landelijk rechtsstelsel dat in de middeleeuwen in Engeland is ontstaan vanuit het versnipperde, plaatselijke gewoonterecht (customary law). In het common law-systeem is jurisprudentie leidend, wat inhoudt dat bij wetsvorming uitgegaan wordt van gerechtelijke uitspraken die eerder gedaan zijn in gelijksoortige zaken (decisions). Het is het tegenovergestelde van continentaal recht, dat is gebaseerd op wetgeving die door de landelijke overheid wordt opgelegd.


JURISPRUDENTIE AFWIKKELING INDIVIDUELE GEBOORTE TRUST NALATENSCHAP
Het is dus erg belangrijk om te weten welke gerechtelijke uitspraken die eerder gedaan zijn in gelijksoortige zaken (decisions) met betrekking tot de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap, er zijn en ook of die uitspraken in alle eeuwen, wel ooit gedaan zijn! Alvorens je de Live Life Claim doet.


Live Life CLAIM absurd in meervoud
1. Of u gaat uw overleden natuurlijke persona – placenta – erflater van uw individuele geboorte Trust nalatenschap levend verklaren.
2. Of u gaat uzelf: de levende Enige Erfgenaam die u bent, levend verklaren.
3. Of u doet beiden!
4. Vervolgens gaat een Common Law rechtbank (want linksom of rechtsom: voorkomen voor de rechter zúlt u!) in de eeuwenoude jurisprudentie opzoeken of de Beneficiaire Aanvaarding en de activatie van de afwikkeling van uw individuele geboorte Trust nalatenschap weleens eerder door de rechter werd behandeld.
5. Laten we dan vooral eens opzoeken sinds wanneer onderscheid naar geboorte en afkomst NIET GEDULD wordt. Dat kan leuk worden met het kastensysteem der middeleeuwse/Sharia/Sanhedrin rechtspraak!

COMMON LAW KASTEN SYSTEEM
“Het systeem is door Engelse kolonisten geïntroduceerd in de gebieden waarin zij zich vestigden en is met name in Australië, India, de Verenigde Staten en delen van Afrika leidraad voor het nationale rechtsstelsel.”

En Palestina.

KOLONISTEN DIE ZICH IN GEBIEDEN HEN NIET TOEBEHOREND! “VESTIGDEN”
Kolonisten op hun gemak met Common Law wil zeggen: het procesrecht en de lijdelijke rechter, bieden tal van mogelijkheden om de illegale ontnemingen en vervreemdingen alsnog in extensieve en disproportioneel eeuwigdurende contracten om te zetten.

~Vincent Zegel

no consent black adler ultra vires company rule of law

Chris Rice over grondlegger van syntax grammar Russel Jay Gould
Chris Rice heeft een aantal video’s gemaakt over de grondlegger van syntax grammar Russel Jay Gould.
“On this episode, I will share my thoughts and opinions on Fools Gould. I will explain why I DO NOT endorse or support him in any way. In my search for truth, I have found RJG to be without honor or integrity! He is a known liar and thief.”
~Chris Rice
(Helaas is Chris Rice in cryptocurrency: kijk daar ajb aan voorbij, want zijn informatie is waardevol: begin ajb op 4:26min.)

Een Live Life Claim kost maar liefst $150,- en je hebt ervoor nodig in digitale vorm: pasfoto, uittreksel geboortebewijs, gegevens ouders, jouw motivatie, 1€ postzegels en inkt kussentje blauw). Alles aangetekend versturen!
Bron: fortheclaimofthelife.com

CQV LLC LIVE LIFE COMPETENCE
Enige Erfgenamen claimen niet, zij aanvaarden hun geboorte Trust nalatenschap beneficiair.

Enige Erfgenamen zegelen met de wijsvinger in blauwe inkt* in het rond- en ovaal stempel, omdat zij hun ERFLATER VERENIGEN met hun Enige Erfgenaam ofwel mens van vlees en bloed: zij aanvaarden hun geboorte Trust nalatenschap beneficair (en verwerpen deze niet!) en doen geen afstand van hun rechten noch van hun vereffeningsplicht, zodat de transitiefase van de afwikkeling smooth verloopt.

surrexi iure hereditario


Converteerprogramma
Converteerprogramma voor converteren van PDF naar Word: je kunt echter de documenten ook printen en handmatig invullen.

Een Word document.docx kan je met <opslaan als> dan kiezen voor document.pdf: let wel… zonder abonnement op Adobe kan je deze *.pdf dan niet meer bewerken.

Een tip voor Mac gebruikers: de ‘PDF Reader Pro light’ op de Apple App store doet hetzelfde gratis.

Je kunt ook proberen: rechts klikken, copy, dan wordt tekst opgeslagen, en kun je plakken in Word. Werkt over het algemeen heel goed! Diverse keren gedaan!