Officiële Tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

Foto voorbeeld van het handmatig ingevulde Promissory note document pagina 3/3
Het Nederlandstalige Promissory note document voor Nederland en België vind je op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

In de foto voorbeelden van de Promissory note, kun je de plaatsaanduidingen zien waar je gegevens noteert en waar je jouw zegels (rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), parafen en sig-nature (met blauwe pen) plaatst.

1. Op de stippeltjeslijnen noteer je gegevens.
2. Streepjeslijnen zijn alleen bedoeld als verloop tussen de zinnen.

Wanneer het digitaal aanbrengen van veranderingen in het PDF of Word bestand, niet tot jouw mogelijkheden behoort, maak dan met typex plaats in de documenten en noteer de gevraagde gegevens met blauwe pen.

De Promissory note mét begeleidend schrijven kán aan de documenten set, bestaande uit Spoed VBA, Algemene Volmacht, en Begeleidend schrijven worden gehecht. Als je schuldenvrij bent, heb je de Promissory note niet nodig.

De vereffeningsplicht van de Enige Erfgenaam brengt met zich mee dat de waarde van rechtmatige schuldvorderingen wordt toegevoegd aan de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap. In andere woorden: je geeft via de Promissory note aan dat je jouw schulden vanuit je geboorte trust wenst te betalen.

Alle schuld en schade kun je toevoegen aan de afwikkeling van jouw geboorte Trust nalatenschap. Promissory Note drukt de intentie uit, om te voldoen echter dan wel uit de Trust en niet uit het huishoudbeursje van de Enige Erfgenaam. Je geeft de aanwijzing af. Meer kun je niet doen.

Indien je meerdere schulden hebt, kun je een bijlage toevoegen aan je Promissory note met daarop vermeld de verschillende schulden, contracten en/of kenmerken. Of als je dat prettiger vindt, kun je per schuld een Promissory note met je documenten set meesturen.

Je kunt het kenmerk van de afbetalingsregeling voor belasting afdrachten ook toevoegen.

1. De Enige Erfgenaam aanvaardt de individuele geboorte Trust nalatenschap Beneficiair en dus uitdrukkelijk niet: Zuiver (hoofdelijk aansprakelijk).
2. De Enige Erfgenaam heeft vereffeningsplicht pas daarna treedt de begunstiging in werking.
3. De gevolmachtigde TrustBelastingdienst toetst de rechtmatigheid van de schuld en schade vorderingen van de schuldeisende derden zonder erfrecht.
4. De Trust vereffent de rechtmatige vorderingen.
5. Onrechtmatige vorderingen zijn dwangvorderingen; handel met voorkennis; afpersing; onder valse voorwendselen verkregen betalingsverplichtingen; onverschuldigde betalingen gebaseerd op de zuivere aanvaarding – presumptie.
6. Onrechtmatige vorderingen worden doorgehaald.
7. Waarden van rechtmatige vorderingen worden toegevoegd aan de afwikkeling van de nalatenschap, dit houdt de aanwijzing in, dat deze uit het trustvermogen dienen te worden voldaan.
8. Als schuldeisers belagingsgedrag vertonen dienen zij met kopieën van de erfrechtelijke documentenset bestaande uit de Spoed VBA, Algemene Volmacht met begeleidend schrijven, en de Promissory Note met begeleidend schrijven, te worden geïnformeerd over de activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap.

Aanwijzingen voor pagina 3/3 onder de afbeelding

Aanwijzingen pagina 3/3
1) Zoek via zoekvenster naar ‘schrijfwijze na(a)m(en) | notatie varianten na(a)m(en)’ door voorgaande woorden in zoekvenster te typen en daarna enter: je vindt dan een artikel dat specifiek hier over gaat.
2) Let op kenmerk recht bovenaan pagina.
3) Let op de wijsvingerafdruk in de linker beneden hoek en je paraaf.
4) Bij 6.4 vul je de bank in waarmee je een schuldcontract hebt afgesloten en je vermeldt het contractnummer, en bedrag van de schuld.
5) Bij 6.5 schrijf je het bedrag waar xxx.xxx,– staat. In dit voorbeeld dus 225.000,– De hoogte van het bedrag is afhankelijk van jouw individuele bank service.

Je zegelt deze pagina dus 4 keer
Je zegelt met de wijsvinger van je rechterhand in blauwe inkt:
1. De wijsvingerafdruk is je zegel. De Enige Erfgenaam wijst aan / verleent aanwijzing.
2. Het rondschrift wijst op de feitelijke bevoegdheid van de Enige Erfgenaam. In het Engels: Durable Power of Attorney In Fact.
3. Het ovaal schrift wijst op het inwoner van het grondgebied karakteristiek van de Enige Erfgenaam: Land Air Water – LAW Grondwet.
4. In de linker marge wijst het bio organische zegel op de naam van de erflater-placenta-borger/burger, in hoofdletters.
5. De (legale) paraaf/autograaf verenigt zich beneficiair met het bio organische zegel van de Enige Erfgenaam. No rights waived. Alle rechten voorbehouden.


Wat gebeurt er in het geval de contractant vanuit een (handels of stamrecht) B.V. een overeenkomst met de bank is aangegaan? Zou de PN dan ook van toepassing kunnen zijn?
Ja, de bank heeft namelijk gehandeld met Cestui Que Vie voorkennis: waarmee bedoeld wordt het volledige statusverlies (capitis diminutio maxima) van de geboortegeregistreerde inwoner van het grondgebied. De Business School for the World waar bank CEO’s worden opgeleid heet: INSEAD oftewel: IN SEA DEAD. Dit is de ‘dood en verloren op zee’ – presumptie welke ten aanzien van de geboortegeregistreerde inwoner van het grondgebied, wordt gehanteerd. De levende mens is de Enige Erfgenaam van zijn of haar individuele geboorte Trust nalatenschap.

De commerciële derde partijen zonder erfrecht, doen net of de Enige Erfgenaam afwezig is: in sea dead. Deze derden creëren aan de lopende band schuld en schade, voor rekening van de Enige Erfgenaam omdat die er zich niet van bewust is dat er een batige nalatenschap dient te worden afgewikkeld. De derden weten dat de Enige Erfgenaam eigenlijk vermogend is maar zij misleiden de Enige Erfgenaam met politieke schaarsteleugens. De Enige Erfgenaam die deze toestand niet erfrechtelijk corrigeert, verwordt tot schuldslaaf. De individuele geboorte Trust nalatenschap dient louter Beneficiair te worden aanvaard en iedere schuldvordering verkregen onder het valse INSEAD voorwendsel, is vernietigbaar. Onverschuldigde betalingen strekken tot vordering tot terugbetaling voor het gelijke bedrag.De schuldvordering dient dus inderdaad, met de Promissory note te worden toegevoegd aan de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap.

Is uw advies om in dezen uw getoonde onderhavige voorbeeld Promissory note te gebruiken voor de besloten vennootschap en zo ja, zou dat naar u dunkt volstaan als antwoord op een incassoverzoek?
Mijn advies is om de Promissory Note uitsluitend toe te passen om de schuldvordering aan de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap, toe te voegen en aan de vereffeningsplicht te voldoen.


Behoefte aan individueel hypothecair en bijvoorbeeld belastingadvies
Vraag m.b.t. de Promissory note: ik heb samen met mijn man (gehuwd in gemeenschap) een hypothecaire geldlening op een onderpand in Duitsland (mijn woonland). Ik heb gelezen dat ik deze lening in de Promissory note mag opnemen, klopt dat? Omdat ik in eerste instantie slechts voor mezelf de geboortetrust nalatenschap wil afwikkelen, vraag ik me af of ik dus slechts de helft van het leenbedrag kan aangeven? Omdat we reeds vele jaren afbetalen is het huidige openstaande bedrag kleiner dan de oorspronkelijke hypotheeksom. Welk bedrag dien ik aan te geven?

Antwoord: het is logisch dat er behoefte is aan hypothecair advies en bijvoorbeeld belastingadvies. Echter daar is dermate gedetailleerde kennis van zaken voor nodig dat ik daarin onmogelijk kan voorzien. De erfrechtelijke documenten duiden derhalve summier aan, met welke betalingsplichten, commitments, zorgrechten, zorgplichten en/of woonkostenomstandigheden, de Enige Erfgenaam, de havenplaats van de afwikkeling van de individuele geboorte Trust nalatenschap, nadert. Vragen komen uiteraard ook voort uit de zorgvuldigheidsnorm om geen fouten te maken. De summiere aanduiding is geen fout en ook geen vormfout. De correctie van de Zuivere aanvaarding assumptie en de maritieme ‘dood en verloren op zee’ presumptie, heeft voorrang.


Antwoorden naar aanleiding van vragen naar aanleiding van Promissory note
Een leasecontract is een gebruiksovereenkomst om te huren. Een commitment dus. Lease is geen schuld maar als je voor het gebruik niet langer kunt betalen dien je zelf te voorkomen dat het een schuld wórdt door de overeenkomst tijdig op te zeggen.

Hoe te handelen bij een ontnemingsmaatregel bij het CJIB: de waarde van de ontnemingsmaatregel voeg je met een Promissory note toe aan de afwikkeling van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap. Tijdens deze transitiefase tref je een betalingsregeling met CJIB en tegelijkertijd voeg je de waarden van de schuldvordering toe met de Promissory note en bezorg je het geheel aan CJIB. Je geeft daarmee aan dat je wilt vereffenen en je blijft in de erfrechtelijke bereddering standvastig.

Hoe te handelen bij achterstand zorgverzekering: zie hierboven bij handelswijze ‘hoe te handelen bij een ontnemingsmaatregel bij het CJIB.

Hoe te handelen bij meerdere vorderingen:
1) voor elke vordering een eigen Promissory note, of
2) meerdere vorderingen op 1 Promissory note vermelden: je kunt ruimte maken op je document indien nodig. Indien het belangrijk is voor je kun je bewijsstukken van de vorderingen (schulden) bijvoegen, maar dat hoeft niet.

Hoe vul je een belastingschuld of lening in op de Promissory note? In het gegeven voorbeeld wordt een hypotheek genoemd. Verander ik slechts het kenmerk ‘hypotheek’ door ‘belastingschuld’? Je past het document aan zodat het op jouw situatie van toepassing is.


Je kunt het Cede Maiori document toevoegen aan je Promissory note.Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

mascha Vdf roedelof

Het is mijn intentie in co-creatie een plek voor het 'nieuwe sámen leven' te laten ontstaan, een manier van samen leven waar mijn Hartsverlangen verwezenlijkt kan worden. Waar alle bewoners samen leven vanuit het Overvloedsprincipe en gebruik maken, als ze dat willen, van een transparant vrij beschikbaar onbelastend ruilmiddel. Ik ben ondersteunend aan elkaars Vrijheid, en bied elkaar een bedding, en ben binnen die Vrijheid beschikbaar voor elkaars bronkracht. Ik heb de transitie in gang gezet, samen met een aantal anderen die zichzelf hierin herkennen. Anderen: steden, dorpen, woongemeenschappen, of wie of wat ook maar de innerlijke impuls vanuit het Overvloedsprincipe op willen pakken, nodig ik uit in te stappen in de Cirkel van het Overvloedsprincipe.

Het is mijn diepste hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, mijn innerlijk gevoelde waarheid te verwerkelijken en, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een fysieke plek op aarde te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers meer en meer op kunnen lossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid.

Gerelateerde artikekelen...