GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

Moment van jouw ter wereld koming
(Scroll naar beneden voor de luisterversie van dit artikel.)
In de warme buik van je mama zijn jij en jouw placenta onafscheidelijk en één. Jij komt als eerstgeborene kindje van vlees en bloed ter wereld. Na jou wordt je nageboorte ofwel placenta geboren. Jij als kindje van vlees en bloed leeft. Je nageboorte sterft af.

Binnen 3 dagen nadat jij als kindje van vlees en bloed geboren bent, dient jouw geboorte aangegeven te worden bij de gemeente waar je geboren bent en word je ingeschreven in het geboorteregister. Echter nu vindt er een trick plaats: niet de ter wereld koming van jou als levend mens wordt geregistreerd, maar de geboorte van de placenta ofwel de nageborene. Dit is een werkelijke trick, want jouw placenta sterft en als jij je vóór je 7de levensjaar niet meldt als levende mens van vlees en bloed word jij ‘verloren en dood op zee’ ofwel ‘lost and dead at sea’ verklaard.


Even de wettelijke context over de geboorteakte
Bij de aangifte wordt een zogenaamde geboorteakte opgemaakt. Deze akte is een officieel bewijs van de geboorte en vormt de basis voor de Basis Personen Registratie (BPR): let op het woord ‘personen’, want dat verwijst naar de natuurlijke persoon, de handelsfictie, de NA(A)M(EN) IN KAPITALEN, de ERFLATER.

Vanuit de geboorte akte word je geregistreerd als natuurlijk persoon bij de ‘Staat der Nederlanden’. Maar formeel is Nederland slechts een firma. Onder registratie nummer: 0001008288, en onder de registratienaam: ‘STATE OF THE NETHERLANDS’ is Nederland geregistreerd. Jouw natuurlijk persoon wordt hiermee eigendom van de firma ‘Nederland’.

Geen enkel mens mag tot eigendom gemaakt worden van iets of iemand! Dit is in strijd met diverse geschreven wetten en regels, met name ‘De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens‘.

De leugen dat je als vrij mens van vlees en bloed geboren wordt en leeft, wordt in stand gehouden door de elite en ‘overheid’: geboren als vrij mens inderdaad, maar dat is slechts tot maximaal 3 dagen na je geboorte.


Iedere geborene wordt simpelweg ‘staatseigendom’ middels de verplichte opmaking van de geboorteakte
Er is dus geboorte aangifte van jouw placenta gedaan, en niet van jou als mens van vlees en bloed. Jij bent echter jouw placenta niet en indien je je vóór je 7de levensjaar niet meldt als mens van vlees en bloed, word jij ‘verloren en dood op zee’ verklaard.

Voor deelname aan economisch verkeer is door de ‘Staat’ een juridische entiteit ontwikkeld, t.w. de natuurlijke persoon. Daardoor word je als mens van vlees en bloed een juridische entiteit. Bij inschrijving wordt de natuurlijke persoon geschapen, en begint jouw staatsburgerschap van de ‘Staat der Nederlanden’. Je bent echter een mens van vlees en bloed, je bent geen handelsfictie ofwel corporatie. Als staatsburger krijg je een Burger Service Nummer (BSN) en ben je belastingplichtig, en ben je als burger onderhevig aan allerlei burgerwetten. Je verwordt tot corporatie waarmee verhandeld kan worden, een verdienmodel.


Op welk moment en waarop is jouw geboorte Trust nalatenschap gevestigd?
Op de natuurlijk persoon, de handelsfictie, de placenta ofwel nageboorte wordt jouw testamentaire geboorte Trust nalatenschap gevestigd en die ontvangt via de internationale beurshandel van de wereldgemeenschap, waarde. En vanuit handel vermeerdert het vermogen. Politici, rechters, en de belastingdienst onder andere zijn hiervan volledig op de hoogte en werken hieraan mee. De geboorte Trust nalatenschap is voor jou verzwegen en de identificatie met de NATUURLIJKE PERSOON afgedwongen als een zuivere (=hoofdelijke aansprakelijkheid) aanvaarding. Degenen die van handel met voorkennis profiteren zijn bijvoorbeeld o.a. de leden van het koningshuis. Dan mogen we in de Staatscourant lezen dat Amalia 1.5 miljoen startsalaris (uit haar Trust!) ontvangt, als zij 18 jaar wordt. Zij was op tijd. Omdat er echter naar afkomst en geboorte geen enkel onderscheid mag worden gemaakt, geldt haar tijdige activatie voor alle geboortegeregistreerde Enige Erfgenamen – inwoners van het grondgebied.

Zonder dat jij dit weet, worden er vanuit ‘jouw naam’ oorlogen en mensenhandel, inclusief handel in kinderen, bekostigd. En NU weet je dit wél, want ik maak je er zojuist deelgenoot van. Daardoor kun je het opzettelijk veroorzaakte onrecht gaan rechtzetten en corrigeren vanuit de positie van Enige Erfgenaam (de levende mens van vlees en bloed) van jouw geboorte Trust nalatenschap: je aanvaardt (claimt niets) jouw geboorte Trust nalatenschap beneficiair. Met het versturen van jouw Erfrechtelijke documenten maak jij kenbaar dat je leeft, zodat derden zonder erfrecht niet langer het niet-politieke deel van jouw geboorte Trust nalatenschap kunnen binnen harken.

En breder: het gaat de Cabal om de geboorte Trust nalatenschap van álle geboortegeregistreerde kinderen!
Laten we als individuen, de één na de ander, de mensen- en kinderhandel op welke manier dan ook, de gedrags- en medische experimenten STOPPEN: laten we opstaan als Enige Erfgenamen.

(Jouw geboortedatum is te herleiden naar jouw bankcode nummer: bijvoorbeeld geboortejaar 59, geboorte maand 03, geboortedag 27… dan is jouw bankcode 9032. Via google kun je de bank vinden die gerelateerd is aan jouw bankcode. De bankcode is niet gelijk aan je geheime Trust / schaduw rekening nummer en wij ontraden je te proberen je schaduw rekening te kraken: een Enige Erfgenaam wacht geduldig op beleid dat de TrustBelastingdienst dient te maken tijdens de transitiefase van belastingdienst naar TrustBelastingdienst.)


Onderstaande geciteerde teksten zijn oudere, inmiddels achterhaalde, teksten en deze voorwaarden gelden niet langer
Ik herhaal deze geciteerde teksten hier, omdat ze als bewustzijn onder de huidige Erfrechtelijke documenten liggen. Uit deze geciteerde teksten begrijp je dat het corrigeren van jouw legale status en het beneficiair aanvaarden van jouw geboorte Trust nalatenschap voorbij het individu ligt in het energetische gebied van ‘collectieve healing’ ofwel voorbij de dualiteitsdriehoek waarin je remedies tegen de huidige shit volop aanwezig zijn, maar een remedie is een perspectief-verschuiving en geen transmutatie in paradigma. De Erfrechtelijke documenten komen vanuit het Levensparadigma voorbij de dualiteitsdriehoek.

“VOOR VERMOGEN ONTVANKELIJK WORDEN
………
Wie vermogend is dient iemand die in de schulden zit uit de greep van zijn schuldeisers vrij te kopen om zo eerst de oorspronkelijke staat van degene die je helpt, in zijn oorspronkelijke staat van schuldenloosheid te herstellen. Dan dient degene die je geholpen hebt zich in zijn staat van schuldenvrij zijn in zijn familienaam bekend te maken en zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens te verenigen. Daarvoor is een procedure in ontwikkeling die niet treedt in de bewaarrechten en rechten van de Staat Trustee beheerder en zijn Trusted Third Parties. Deze procedure is voor wie in mensenrecht niet statenloos mag en wil worden en door wie bestaande instituties hernieuwd als faciliterend zullen worden benaderd. Als je je overal uit terugtrekt ontvalt je ook je trustvermogen. Je trust wordt ontvlochten tot in de zoveelste macht en ledigt zichzelf daardoor automatisch. Het kan anders.

Met trustvermogen moet van binnen uit alle geschade en geschonden trust/vertrouwen hersteld worden.

Degene die jou vrijkocht betaal je uit jouw eigen vermogen weer terug. Vervolgens doe jij op jouw beurt hetzelfde voor weer een ander. Je koopt diegene VOLLEDIG vrij uit de greep van zijn schuldeisers. En diegene dient vervolgens in een staat van schuldenvrij zijn eveneens zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens zijn, te verenigen. Diegene betaalt jou ook terug want hij is immers zelf vermogend. En ook hij koopt weer een ander vrij en herstelt zijn staat van schuldenvrij zijn. Ieder kent wel iemand voor wie hij/zij/het, dat zou willen doen. Het is iemand waarvan je weet en van op aan kunt dat diegene deze procedure eveneens zal volgen om een ander in ere te herstellen en zo ontstaat een proces van bevrijding door een vermogende voor een aanstaande vermogende. Vermogen dat gegrondvest is op goedheid, eerherstel en bevrijdende betaling kan niet ontsporen. Alleen in een staat van schuldenvrijheid kan vermogen worden ontvangen.”

Vincent Zegel verwijst naar artikel 22 van de UVRM
‘Vermogen is/wordt gegenereerd zoals in art.22 UVRM beschreven.’

Artikel 22 Rechten van de Mens
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Vincent Zegel:

“Wij zijn begunstigden van geboorte certificaten trusts en naar mijn mening moeten wij voortdurend onze mensenrechten inroepen om ons te vrijwaren van elke bewijslast. Ook dienen wij niet verantwoordelijk te worden gehouden voor de veroordeling en berechting van de creaties en onwrikbare overtuigingen van derden. In NL zijn niet de anonieme kiezers maar de beëdigde Leden van de Staten-Generaal direct verantwoordelijk. Blijf er dus buiten en laat je er niet toe verleiden om verantwoordelijkheden die je niet kunt dragen en niet kunt overzien, van politici over te nemen. Vele WOB verzoeken zijn compleet onleesbaar gemaakt omdat het bedrijfsgeheimen zijn van de corporatie Nederland. Wij kijken dus naar de debatten zoals die plaatsvinden in de bestuurskamers van een gigantische multinational! Alles vindt plaats in het politieke territorium dat corporate is en weliswaar openbaar maar niet vàn het publiek. Niemand mag gedwongen worden om van een (politieke) vereniging lid te worden (zie de rechten van de mens). We zijn beslist NIET mede verantwoordelijk voor de daden van de besloten politieke vereniging die de Staten Generaal met beëdigde leden is! Focus liever op eigen visie en eigen vermogen.”


Vanuit ieders geboorte Trust wordt ook o.a. de oorlogsmachine in stand gehouden en ‘betaald’. In aanleg gaat het dan om tonnen en vanuit dit ‘start-bedrag’ (wat je kunt zien als jouw bestaansgeld) wordt er belegd en vermogen opgebouwd door derden.

Wat, vanuit natural law waargenomen, niet aansluitend is hierin is:
1) De verplichte geboorte-aangifte binnen het legale systeem, waardoor je niet langer als levende mens van vlees en bloed op Aarde aanwezig bent en leeft vanuit jezelf (je bent bij de geboorte-aangifte al in beslag genomen door het legale corporate establishment).
2) Het ‘start-bedrag’ in de geboorte Trust (jouw bestaansgeld) niet naar jou gaat en niet door jou beheerd wordt (na afwikkeling van de activatie van de geboorte Trust nalatenschap heeft een levende man (m/v) private wealth management nodig voor beheer van het niet-politieke deel van zijn / haar geboorte Trust nalatenschap).
3) Er vermogen opgebouwd wordt door derden: vanuit dit vermogen wordt o.a. de oorlogsmachine in stand gehouden en ‘betaald’ én de gehele ‘legale overlay’ wordt er uit betaald.
4) Het politieke deel blijft ook na de afwikkeling van de activatie van de geboorte Trust bestaan.
~Mascha Vdf Roedelof


Wat is de geboorte Trust nalatenschap?
1. De geboorte Trust is een testamentair erfrechtelijk gegeven.
2. Enerzijds registreert de geboorte aangifte jou als levend ter wereld gekomen.
3. Anderzijds registreert de geboorteaangifte het overlijden van je nageboorte / placenta.
4. De placenta is de erflater van je geboorte Trust nalatenschap. Jij bent de Enige Erfgenaam.
5. Die kennis is vrijgegeven, echter: niet aan jou, maar aan de bedrijfspolitieke derde partijen-zonder-erfrecht.
6. Ten aanzien van jou (de Enige Erfgenaam) hanteren deze derde partijen de ‘Dood en verloren op zee’ presumptie. Je bent zogenaamd afwezig.
7. Ook hanteren deze derden de aanname dat de Enige Erfgenaam zijn / haar individuele geboorte Trust nalatenschap, zuiver zou hebben aanvaardt. Zo kunnen de derden al hun schuld en schade creaties van de Enige Erfgenaam, vorderen.
8. De Enige Erfgenaam is hier nu achter gekomen.
9. Geen van de derde partijen kan jouw Verklaring Zuivere Aanvaarding overleggen.
10. De Enige Erfgenaam corrigeert nu de zuivere aanvaarding aanname door de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (Spoed VBA).
11. Bij Beneficiaire Aanvaarding wordt de nalatenschap belast en niet de Enige Erfgenaam.

Drie voorgestelde woordgebruik wijzigingen
1. Burger moet zijn Erflater / borger.
2. Ingezetene moet zijn inwoner van het grondgebied / Enige Erfgenaam.
3. Global moet zijn World / wereld.”


Vraag:
“Hoe kan ik het verantwoorden dat het geld / de waarde in mijn Geboorte Trustfonds van mij is? Dit is toch andermans geld (van de mensen uit de overheid, bedrijven ed die het in de Trust hebben gezet)? Dat is dan toch niet mijn geld? Waarom kan ik het dan toch beneficiair aanvaarden en het toe-eigenen?”

Antwoord:

1. Met ingang van de, door de Staat verplicht gestelde geboorte registratie, is er door de Staat, een testamentaire trust gevestigd op de, tijdens de gebeurtenis van de geboorte, overleden tweede geborene (de placenta).
2. De levende eerst geborene: inwoner van het grondgebied is de Enige Erfgenaam van de geboorte Trust nalatenschap.
3. De waarde in de geboorte Trust nalatenschap, is door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, aan de individuele geboorte trust toegevoegd.
4. De waarde in de individuele geboorte Trust nalatenschap, heeft zich compound: rente op rente vermeerderd.
5. De individuele geboorte Trust nalatenschap is bedoeld voor de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam. Artikel 22 – Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.
6. De maritieme handelswetgeving heeft, met de ‘dood en verloren op zee’ presumptie, de Enige Erfgenaam doodverklaard zodat de ‘mensen van de overheid en bedrijven’ de enige begunstigden zijn.
7. De mensen van de overheid en van de bedrijven, gaan er tevens van uit dat de verplichte geboorte aangifte dienst doet als de Verklaring van Zuivere Aanvaarding van de Enige Erfgenaam zodat de mensen van de overheid en van de bedrijven, naar hartenlust schuld en schade creaties, voor rekening van en ten koste van de Enige Erfgenaam kunnen declareren.
8. Omdat de mensen van de overheid en van de bedrijven, onderling hebben gezworen dat de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen niets over hun individuele geboorte Trust nalatenschap te weten mogen komen, factureren zij de Enige Erfgenaam zodat die gelooft, dat hij of zij alle beslagen, dwangvorderingen en facturen uit eigen maandelijks leefgeld, moet voldoen.
9. De mensen van de overheid en van de bedrijven, hebben onder leiding van de #EU #WHO #WEF een monopolistisch handelssyndicaat gevormd, dat alle geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied, voor de opzettelijke schuld en schade creaties van de overheid en van de bedrijven, laat opdraaien tot de dood erop volgt, zodat de mensen van de overheid en de mensen van de bedrijven, de individuele geboorte trust nalatenschap, voor het monopolistische handelssyndicaat, tegen beloning, opstrijken.
10. Door exoneraties / exemption clauses tussen overheids-bedrijven en trusted third parties van de overheidsbedrijven, is de overheid en het door de overheid erkende bedrijfsleven, niet aansprakelijk te stellen voor de dodelijke schuld en schade creaties ten koste en voor rekening van de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen.
11. Daarom tekenen de ministers van het overheidsbedrijf zonder enig schaamtegevoel, op de staatstelevisie, contracten met de vaccinatie industrie en maakt het voor hen niet uit dat de vaccinaties dodelijk zijn. Integendeel.
12. De inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, hebben met het monopolistische handelssyndicaat geen handelsovereenkomst.
13. Het feit dat de Enige Erfgenamen geen handelsovereenkomst hebben, ontslaat de Enige Erfgenaam geenszins van zijn of haar vereffeningsplicht.
14. Terwijl het handelssyndicaat carte blanche heeft, om het leven op aarde te vernietigen teneinde al het compound trustvermogen wereldwijd te innen, heeft de Enige Erfgenaam de plicht om de afwikkeling van zijn of haar individuele geboorte Trust nalatenschap te activeren, alleen al om niet langer medeplichtig te zijn, aan de grove schendingen van de Live Life Competence, zelfbeschikking en mensenrechten, door het handelssyndicaat.
15. De Enige Erfgenaam is uitdrukkelijk géén vrijwilliger. Hij of zij is de CQV Live Life Competent Postmaster die, Fee Time Equity (FTE) mag, kan en moet rekenen voor zijn of haar inspanningen en prestaties (=arbeid).
15. Het handelssyndicaat is een wereldwijde dwangvorderings-beroepspraktijk, die front office, de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, afperst en oneindig gestapelde vorderingen oplegt, zodat deze afgedwongen onverschuldigde betalingen, het handelssyndicaat back office toegang verschaft, tot de geboorte Trust nalatenschap van al hun klanten die tegenwoordig aangeduid worden als: “gecontroleerde entiteiten” om het handelssyndicaat in staat te stellen, de mensenrechten te schenden zonder aansprakelijk te zijn. De klant is geen mens meer, maar een ‘gecontroleerde entiteit’.
16. Iedere afgedwongen transactie is een vermeend consent van de Enige Erfgenaam om zijn of haar individuele geboorte Trust nalatenschap te toucheren.
17. En omdat het handelssyndicaat zich, via allerlei onverschuldigde betalingen voor rekening van de Enige Erfgenaam, tot diens individuele geboorte Trust nalatenschap toegang verschaft, dient de Enige Erfgenaam de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap te activeren.
18. De Enige Erfgenaam aanvaardt de individuele geboorte Trust nalatenschap Beneficiair.
19. Het handelssyndicaat is gehouden om onverschuldigde betalingen terug te betalen. Alle onder dwang verkregen, afgesloten (wurg) contracten, zijn NIETIG.
20. Tegenover de talloze exoneraties / exemption clauses / aansprakelijkheid ontduikingen, afgesproken tussen de bedrijven onderling, staat de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding van de Enige Erfgenaam en het Exoneratie Arrest van de Hoge Raad van de Kinderen.


Citaten van Vincent Zegel
Grondlegger en maker van de Erfrechtelijke documenten