Elkaar overlappende cirkels van co-creators in gelijkwaardigheid en autonomie
De initiators van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen zijn niet gelieerd aan andere platforms en/of websites, en de initiators van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen geven géén lezingen, verkopen geen documenten pakketten en/of instructie video’s en/of ander ondersteunend studie materiaal: omdat álle informatie die nodig is om te verdiepen naar de levende mens vrijelijk beschikbaar aangereikt wordt via deze online zelfstudie Academy! Bestudeer de disclaimer op deze website.

Ondersteuning of vragen

Het is van essentieel belang dat je weet wat je doet en waarom je dat doet, omdat het invullen van de Erfrechtelijke documenten slechts het eerste stapje is op jouw autonome pad vanuit de Erfrechtelijke documenten.
1. Indien je tegen een kleine vergoeding compensatie ondersteuning wenst bij het invullen van de Erfrechtelijke documenten vind je via de pagina ‘Ondersteuning’ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen een beschrijving van de ondersteuning.
2. Heb je vragen met betrekking tot het invullen van de Erfrechtelijke documenten: zoek dan eerst via het zoekvenster naar het antwoord op je vraag, indien je het antwoord niet kunt vinden, kun je een mailtje sturen naar info@hetbewustepad.nl.

Deze vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial heeft op haar welkomstpagina ‘Welkom levend mens‘ een disclaimer staan met de tekst dat de gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) uitdrukkelijk NIET bedoeld zijn voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen (betaalde documenten pakketten en/of instructie video’s en/of ander ondersteunend studie materiaal: dit vind je allemaal vrijelijk beschikbaar via deze online zelfstudie Academy).

Onderscheid het pad van autonomie vanuit de Erfrechtelijke documenten binnen het autonomiebeginsel!
Het autonomiebeginsel vind je uitgelegd op de pagina ‘Welkom levend mens‘.
Uitdrukkingen als ‘strawman’, ‘freeman’, ‘soevereiniteit’, ‘soeverein burger’, ‘zekerheidsstelling/zekerheidsovereenkomst/ZHO’, ‘opzeggen machtiging besturen’, ‘live life claim’, ‘gesara/nesara’, UCC (inschrijven bij de UCC in Amerika), Common Law (inschrijven bij de Common Law in de UK), uitschrijven uit de Basisregistratiepersonen, etc. liggen NIET in het gebied van het pad vanuit de Erfrechtelijke documenten binnen het autonomiebeginsel en het corrigeren van je DAS status naar levende mens staat (standing) met behulp van de QCV LLC Erfrechtelijke documenten.

Overweeg dus goed welk pad je gaat en voorkom dat je afstand doet van jouw Cestui Que Vie geboorte Trust1) nalatenschap.


De individuele Cestui Que Vie geboorte Trust1) nalatenschap is een testamentair erfrechtelijk gegeven

Over Erfrecht gesproken!
Omdat het gaat over een testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust1) weet je dat de jurisdictie Erfrecht is. Echter niet ‘zomaar’ Erfrecht binnen het Burgerlijk Wetboek, maar binnen het private domein van Equity Law en Trust Law waardoor je géén jurisprudentie in het publiek domein aantreft betreffende de Cestui Que Vie geboorte Trust1). Voor verdieping kun je de Webinars met Thema volgen.

Het gebruik van de hoedanigheid van de standing van erfgenaam (levende mens) gaat verder dan van ‘slechts’ een Begunstigde (Beneficiair). De per stirpes Enige Erfgenaam levende mens is de hoeder en regent van dat wat beschouwd wordt als door God (hiermee wordt niet gerefereerd aan een religieuze God, maar aan The One Creator) gegeven, de Aarde en wat de Aarde vrijelijk in overvloed voort brengt, de natuur, individueel talent, etc., en niet de begunstigde van het vertrouwen van de mens (man’s trust). Zie de pagina ‘Principes en Wetten‘ voor een veelzeggende afbeelding met betrekking tot de Natuurlijke Wetten en de Universele Rechten van de levende Mens, die verworden zijn tot legale geschreven wetten en regels.

1. Jij en ik zijn de erfgenamen van de onvervreemdbare rechten en de Goddelijke erfenis van God (The One Creator) en ‘The Kingdom of Heaven’. ‘Born again’ (de tweede geboorte) betekent dat jij bent opgestaan (je ‘wedergeboorte’) als Enige Erfgenaam levend mens van vlees en bloed in de hereniging met Spirit, Christ ofwel Kryst in jeZelf (je doet geen afstand van je fysieke lichaam tempel, maar je beseft dat je niet jouw fysieke lichaam tempel bent: je bent een geïncarneerde Goddelijke Heilige Geest, een levende schepping en Kind van God. Je gedraagt je niet langer als een knecht en een behoeftig kind dat een mama en papa nodig heeft, maar als een levend mens met een Volwassen bewustzijn): je beweegt innerlijk in bewustzijn van wat onecht is naar wat echt is en beseft dat je Eén met Alles Bent ofwel jij weet doorleefd dat ‘You and the Father are One’. Als erfgenaam van God ben je een inwoner van ‘The Kingdom of Heaven’ en een ambassadeur áls Christus. Het pad vanuit de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten kan je ondersteunen in de verdieping op dit spirituele levenspad (en nee, dat heeft niets met geloof en religie te maken).

Etymologie Crĩst, Cryst, Criste, Christ, Kryst
Van Oudengels Crīst, van Latijn Christus, van Oudgrieks Χριστός (Khristós). Kryst is middel Engels.


God is alwetend, almachtig, en alomtegenwoordig. Alle creatie is IN God Aanwezig: alles dat wat echt is én dat wat onecht is. In God is de dualiteit opgelost.

De Heilige Graal is je eigen innerlijke parel, je Hogere Zelf. Evenals dat Jezus en Jood verwijzingen zijn naar de Christ ofwel Kryst in jeZelf. Het enige doel in het leven is je ‘Christusbewustzijn’ te doen ontwaken. Ofwel te Weten Wie Je Waarlijk Bent.

Alleen natuurlijke mensen die een Ziel hebben, zijn áls de Vader die alle lagen met elkaar verweven hebben en zijn derhalve de Rechtmatige Erfgenamen van de (vruchten van de) Aarde. Vanaf hier begint een rechtmatige aanspraak met de ware Verklaring: ik Ben een Ziel die zich manifesteert door een menselijk lichaam en geest als een levend natuurlijk en vrij mens.

2. Jij bent de Enige Erfgenaam levende mens van vlees en bloed van jouw natuurlijk persoon, tweede ‘geborene’ met hoorbaar dezelfde naam: jij leeft, jouw natuurlijk persoon, tweede ‘geborene’ met hoorbaar dezelfde naam, is een dode papieren entiteit en die heeft een vertegenwoordiger nodig in de vorm van een levende man of vrouw in de hoedanigheid van ‘Agent’ en ‘Algemeen Executeur’ (General Executor) die de natuurlijk persoon vertegenwoordigt. ‘Born again’ (de tweede geboorte) betekent dat jij bent opgestaan (je ‘wedergeboorte) als Enige Erfgenaam levend mens van vlees en bloed in de hereniging met jouw natuurlijk persoon met hoorbaar dezelfde naam (je doet geen afstand van je naam, want je naam is onderdeel van je nalatenschap boedel: je brengt de innerlijke beweging fysiek in expressie en leeft vanuit de waarden van Spirit. De in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten ondersteunen je in de verdieping op dit bewuste levenspad.

De mama en de papa zijn sowieso twee getuigen die aanwezig waren bij jouw levend geboren zijn. Meestal is er minstens een derde getuige bij een thuisbevalling en dat is de vroedvrouw of doula. Bij een ziekenhuis geboorte zijn er andere getuigen, en wordt er een geboortebewijs opgemaakt. Bij de geboorteaangifte getuigt de papa van de levensgebeurtenis van de geboorte van een levend kind.

Indien er een geboortescreening heeft plaatsgevonden met voetzoolafdrukken oid (in Nederland worden geen voetzooladrukken, ofwel je eerste herkenningspunten op land, gemaakt), waardoor jouw eigendom, tegen Gods wet in, aan Gods rechtsgebied werd onttrokken en je in de legale fictie van de gemeentelijke jurisdictie van economie en handel terecht gekomen bent, kunnen je moeder en vader (twee getuigen) ervan getuigen dat dit plaatsgevonden heeft zonder uitdrukkelijke toestemming van je moeder en vader. Jijzelf getuigt met het versturen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten ervan dat je wedergeboren bent in de Geest en daardoor in Gods jurisdictie.

Oude testament Deuteronomium 19-14 vertaling
Gij zult uws naasten landpale, die de voorvaderen gepaald hebben, niet verrukken in uw erfdeel, dat gij erven zult, in het land, hetwelk u de HEERE, uw God, geeft, om dat erfelijk te bezitten.


DNA is niet wat de meesten denken dat het is: DNA kan niet gemodificeerd en ook niet geclaimd worden. Ook is de gangbare niet-wetenschappelijke theorie van de genetica onjuist: Dr. Stefan Lanka legt het uit in een korte video (Engelse ondertiteling).

Je hebt een (Christelijk) gegeven naam, die bestaat uit je voorna(a)m(en) ofwel doopna(a)m(en) en je draagt geen titel: dit is je Eigennaam (Proper Name). Je achternaam erf je van je ouder(s).

* Definitie erflater: personen- en familierechtrecht (boek 4 Erfrecht) – persoon die een erfenis nalaat, al dan niet in een uiterste wil (in een testament*** / trust) geregeld. Op de naam van de natuurlijk persoon is de testamentaire* individuele Cestui Que Vie geboorte Trust1) nalatenschap gevestigd: jouw legale natuurlijk persoon is zeer vermogend! En met het corrigeren van jouw DAS status (debtor) en beneficiair aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving van jouw Cestui Que Vie geboorte Trust1) nalatenschap meld jij je als per stirpes Enige Erfgenaam levend mens van vlees en bloed (creditor) van het niet-politieke deel van deze zeer vermogende nalatenschap gevestigd op jouw natuurlijk persoon.

1)Definitie trust: een trust is een Angelsaksische legale rechtsvorm. Wie vermogen in een trust stopt, vertrouwt het toe aan derden, de trustees. Deze beheerders kunnen een natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon. Het juridische eigenaarschap wordt overgedragen aan de trustee, met de beneficiary als de begunstigde van de trust. Let op: deze definitie verwijst niet naar de Cestui Que Vie geboorte Trust1) nalatenschap, want één ieder kan een trust voor zichzelf (laten) inrichten.


Of er sprake is van een Cestui Que Vie geboorte trust is niet duidelijk
Er bestaan 2 soorten trusts: expressed trust (mondeling of schriftelijk met direct bewijs) en implied trust (implied in de betekenis van ‘by your actions’ ofwel ‘door jouw handelen’ ofwel ‘jouw implied consent’). Een constructed trust is een voorbeeld van een implied trust. Een implied trust is geen echte trust, het is een middel (een remedy).

De Cestui Que Vie geboorte Trust is zeker geen expressed trust: de overheid heeft jou niet geïnformeerd dat ze een trust ingericht hebben op jouw legale natuurlijk persoon naam en er is geen enkel direct bewijs van het bestaan van een Cestui Que Vie geboorte Trust. (Als gevolg van art. 3:35 BW en art 3:61 BW hebben velen geen flauw idee dat ze als levend mens de creditor zijn: mede doordat de overheid haar precontractuele informatie plicht verzuimt. Deze vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial ondersteunt je in de herkenning van jouw door God gegeven mensenrechten.)

De bedachte ‘canons’ 2057 en 2124, en 3228 (en de meer dan 6000) betreffen géén Canon Law, maar zijn geschreven door Frank O’Collins ten behoeve van zijn vereniging UCADIA trust: buiten deze UCADIA trust hebben ze géén enkele rechtskracht.

Onze legale natuurlijk persoon naam is ’the mark’ en het legale systeem is ’the beast’ (the mark of the beast). Met onze naam (legale naam) creëren ze een organisatie die onze naam (the mark or trade mark: er wordt gehandeld met onze legale naam) draagt. Er is wél degelijk indirect bewijs van het feit dat er op jouw legale natuurlijk persoonsnaam gehandeld wordt. Jij hebt een belang in die handel. En dat laat je weten (express) met de Verklaring Beneficiarie Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving. Jij bent de creditor van dit legale systeem, niet de veronderstelde debtor. Zonder jouw bestaan als levend mens van vlees en bloed kan de overheid geen geldgetallen laten aanmaken: zie pagina 4/7 van de Verklaring Beneficiare Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving.

Lees meer op de pagina ‘Nieuwsberichten‘.


*** Definitie testament: in een testament leg je vast wat er na het overlijden met de nalatenschap moet gebeuren. Een testament kan onderdeel uitmaken van de trust(s) die jij opricht: bij het oprichten van de trust kunnen voorwaarden gesteld worden aan hoe het vermogen in de trust beheerd wordt en wie de begunstigden zijn.

Moment van jouw ter wereld koming
(Scroll naar beneden voor de luisterversie van dit artikel: de luisterversie is niet hetzelfde als onderstaande uitgebreide tekst, omdat aan deze pagina steeds informatie wordt toegevoegd én teksten worden gecorrigeerd als gevolg van voortschrijdend inzicht.)

Jij komt als eerstgeborene kindje van vlees en bloed ter wereld. Jij als kindje van vlees en bloed leeft: er is levenskracht-energie in je aanwezig, je ademt, er stroomt bloed door je aderen, je hebt bewustzijn, een geest en een Ziel.

3. Jij bent de per stirpes Enige Erfgenaam van jouw eigen (overleden) bio-organische placenta ERFLATER. Het pad vanuit de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten kunnen je ondersteunen in de verdieping op dit spirituele levenspad.

In de warme buik van je mama zijn jij en jouw placenta onafscheidelijk en één: ze delen hetzelfde etherische veld. Een embryo heeft geen hartje nog. Het hartje ‘ontvouwt’ zich VANUIT het bloed van het embryo. Ook de placenta ‘ontvouwt’ zich VANUIT het embryo, niet vanuit de mama: de bio-organische placenta is géén orgaan van de mama. De bio-organische placenta is volledig van het kindje zelf. Het bloed is volledig van het kindje zelf. Frank Chester legt het je uit. Je vindt ook uitleg over vorenstaande via biologie.rsg-sneek ‘Embryonale ontwikkeling‘.

De placenta is de eerste moeder van ieder van ons. Het is onze eerste verbinding, onze eerste relatie met deze wereld, onze eerste voedster, steun en metgezel. De placenta geeft ons alles wat we nodig hebben om te groeien. Ze is onze ondersteuner en beschermer, totdat je klaar bent om geboren te worden in deze wereld. Met het zelf doorknippen van de navelstreng van je pasgeboren kindje (nadat de navelstreng volledig is uitgeklopt, zodat al het bloed en de stamcellen van het kindje nog aanwezig in de placenta via de navelstreng naar het kindje kunnen stromen), zet je jouw kindje ook energetisch volledig in de eigen individuele autonomie. Het voortijdig doorknippen van de navelstreng leidt ertoe dat de placenta haar emotionele voedende kwaliteiten en Zielsessentie niet op het kindje heeft kunnen overbrengen: het kindje wordt grof gescheiden van de levenskracht en Zielsverbinding, die nog steeds pulseert door de navelstreng die het kindje verbindt met de placenta. De energie die door de navelstreng stroomt is de Goddelijke Moeder die het kindje voedt. Ongeacht hoe de biologische moeder zich voelt: het Goddelijke wil meer dan wat dan ook dat het kindje gedijt. Na het zelf doorknippen van de placenta (beter nog is een lotus bevalling) ondersteun je als ouder(s) de wezenlijke behoeften van jouw kindje als hoeder en je bevestigt jouw pasgeborene in haar / zijn wezenlijke verbinding aka energetische ‘navelstreng’ met de Kosmische Immaculate Vader/Moeder God (gender is in everything). De verbinding met Divine LAW wordt bevestigd. Jij Bent een Divine Child of God: Je Bent een Goddelijk Kind van God.

In veel heilige tradities wordt de placenta gezien als de dubbelganger. De Baganda en Oeganda bijvoorbeeld geloven dat de placenta eigenlijk een tweede kind is, de dubbelganger van het kind, waarbij ook de placenta haar eigen Ziel heeft, die zich in de navelstreng bevindt.

In het Oude Testament werd het orgaan de ‘Zetel van de Uitwendige Ziel’ of de ‘Bundel des Levens’ genoemd (hiervan kan ik geen referentie vinden behalve de tekst in het Engels ‘In the Old Testament, the organ was referred to as the ‘Seat of the External Soul’ or the ‘Bundle of Life’: voel maar of dit als kloppend voelt voor jou).

Niets is afgescheiden van God: ook een natuurlijk persoon is een ‘kind’ van God. Zonder Kind van God (het origineel: eerst geborene) geen natuurlijk persoon (tweede geborene). De religie heeft dus in feite de energetische ‘navelstreng’ naar het Kosmisch Moeder Bewustzijnsveld afgesneden aka weggesneden. Het Vaticaan heeft het Vrouwelijke uit de creatie weggesneden. Dat is al weer even gezien en als gevolg daarvan staat het Vrouwelijke te schitteren als een Kryst(al). Naast het Mannelijke. In Ware Verbondenheid en Co-Creatieve Kracht.


Op deze pagina vind je bronnen en onderbouwingen met betrekking tot het feit van het van toepassing zijn van erfrecht en dat jij en ik erfgenamen zijn
1. Jij en ik zijn de erfgenamen van God en oorspronkelijk erfrecht staat beschreven in de Bijbel (op de pagina ‘Principes vs Wetten’ kun je een link naar een e-boek vinden van Clint Richardson: een quote van Clint “While all of this will become perfectly clear, the reader must understand that the Bible is not religion, it is the original unwritten common Law. It is the very foundation of Law, also called as the Natural Law”). Op deze pagina vind je een aantal quotes uit de Bijbel, die verwijzen naar jou en mij als erfgenaam. Er zijn er meerderen.
2. Met betrekking tot de geboorteakte, de natuurlijk persoon, de Cestui Que Vie geboorte Trust1) nalatenschap, en de algemene wetenschap van de inbeslagname van de geboorte Trust1) en hoe de inbeslagname te corrigeren. Velen getuigen van deze informatie middels vrijelijk beschikbare video’s, facebook pagina’s, websites met informatie achter een geheimhoudingsverklaring, vrijelijk beschikbare documenten op scribt.com. Naast de bronnen en onderbouwing van deze feiten op deze pagina vind je ze ook terug op andere pagina’s van deze Academy tutorial website.
3. Onderbouwing van het statement dat jij en ik de erfgenamen zijn van de placenta ofwel de tweede geborene vind je terug in het Oude Testament, andere Heilige Geschriften en bewerkingen daarvan onder andere door Murray MA. ‘The bundle of life’ 1930;3:65–73, het boek ‘Power of Shakti‘ geschreven door Padma Aon Prakasha, die ik in de jaren 2005-2007 een aantal keren persoonlijk ontmoet heb, het werk van Kurtis R. Kallenbach en zijn cloud link (je kunt best beginnen met ‘Darwin meets God‘) en audio’s, en het werk van mijzelf.Uit bovenstaande kun je begrijpen dat het nodig is dat je je vooringenomenheid met betrekking tot de Bijbel (indien daarvan sprake is) in jezelf dient op te lossen. Ken je de Bijbel? Heb je de Bijbel bestudeerd? Op de pagina ‘Principes vs Wetten’ vind je een vrijelijk beschikbaar e-boek van Clint Richardson, waarin hij beschrijft dat de Bijbel een wetboek is. Ook anderen verwijzen naar de Bijbel als wetboek. De Bijbel is een prachtig boek vol Kennis en Wijsheid en bevat sleutels om ons te bevrijden uit de situatie van slavernij. De Bijbel (en andere Heilige Geschriften) is beslist geen historisch boek.

Je moet echt weten hoe de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten werken, wat de betekenis is van de inhoud, want jij moet de inhoud doorleefd gaan toepassen.Binnen 3 dagen nadat jij als kindje van vlees en bloed geboren bent, dient jouw geboorte aangegeven te worden bij de gemeente waar je geboren bent en word je ingeschreven in het geboorteregister ofwel de burgerlijke stand.

Even de wettelijke context over de geboorteakte
Bij de wettelijk verplichte aangifte wordt een zogenaamde geboorteakte opgemaakt. De geboorteakte is een officieel legaal bewijs van de geboorte en vormt de BASIS voor de Basisregistratiepersonen (BRP): let op het woord ‘personen’, want dat verwijst naar de ‘natuurlijke persoon’, de tweede ‘geborene’ met hoorbaar dezelfde naam, de handelsfictie, de NA(A)M(EN) IN KAPITALEN (de levende mens is de generaal executeur en agent van de ‘natuurlijk persoon’). Je testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust1) nalatenschap wordt gevestigd op jouw legale natuurlijk persoonsnaam!. Het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) werd BRP: de Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) en het Besluit van 28 november 2013, houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen) zijn op 6 januari 2014 in werking getreden.

Kopie burgerlijke stand
Een kopie uit de burgerlijke stand een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis, zoals een geboorte.

  • U vraagt een afschrift burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte in het verleden is opgemaakt.
  • Het afschrift burgelijke stand is een fotokopie van een geboorteakte, overlijdensakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of akte van partnerschapregistratie (bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap komt een aantekening op de akte van partnerschapregistratie).
  • Wanneer u het afschrift burgerlijke stand direct digitaal aanvraagt (met DigID), kunt u tijdens het aanvraagproces aangeven voor welk doel (of instantie) u het afschrift nodig heeft. U wordt dan geholpen om het juiste document aan te vragen. Wanneer u het afschrift burgerlijke stand in het gemeentehuis aanvraagt, kunnen onze medewerkers van loket Burgerzaken u uiteraard adviseren. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Een kopie burgerlijke stand is niet hetzelfde als een uitreksel BasisRegistratiePersonen (BPR).


Op de afbeelding van de geboorteakte hieronder kun je zien dat er aangifte gedaan wordt van de geboorte van een kind van het mannelijk of vrouwelijk geslacht. Etymologische betekenis van het woord kind: ‘zoon of dochter; jong mens’ in kint manno (mv.) ‘de kinderen der mensen, het mensengeslacht’ ofwel ‘levend mens(enkind) van vlees en bloed, geest en Ziel’.

De etymologische betekenis van ‘verschijnen’ is ‘zich vertonen’; ‘zichtbaar worden’; ‘aan het licht komen’. ‘Verscheen voor mij’ wordt dan ‘werd zichtbaar voor mij’ of ‘kwam aan het licht voor mij’. Synoniem van ‘vertonen’ is ‘getuigen van’. ‘Verscheen voor mij’ wordt dan ‘getuigde van’.
Bron: etymologiebank.nl

Op onderstaande geboorteakte zie je géén vermelding van de woorden ‘natuurlijk persoon’, maar kind: een kind van het mannelijk of vrouwelijk geslacht is geboren, en de doopna(a)m(en) worden niet verbonden met de achternaam. Je ziet ook dat deze geboorteakte is ondertekend door zowel de vader als de ambtenaar van de burgerlijke stand, en dit betreft dus een wederzijds contract ofwel wederzijdse erkenning dat je vader en de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn overeengekomen dat jij als levend kind geboren bent. Je geboorteakte is het legale bewijs dat jij een levend mens(enkind) bent van vlees en bloed, en is feitelijk jouw eigendom (dit in tegenstelling tot documenten die je opvraagt uit de BRP, waarop alleen de handtekening van de ambtenaar staat). Je zou je met je geboorteakte moeten kunnen identificeren als levend mens: 1) Bewijs van geboorte 2) Identificatiebewijs 3) Identiteitspapier 4) Persoonlijk document. Volgens de UVRM Art. 3 heb jij als (levend) mens het recht op leven, vrijheid, onschendbaarheid van je (natuurlijk) persoon, en Art. 6 om als (natuurlijk) persoon erkend te worden voor de wet: je bént dus niet de (natuurlijk) persoon, maar kan wel als zodanig erkend worden.


Bron: afbeelding geboorteakte
Mijn eigen geboorteakte ziet er vergelijkbaar uit.

Bron: de nominalistische theorie van de rechtssubjecten

Sinds 1 januari 2020 wordt de geboorteakte niet langer door de aangever ondertekend. Daar waar de geboorteakte eerder een contract was, is het dat nu niet meer.
De geboorteakte is een legaal document en niet meer dan dat! Een éénzijdig getekend document is nooit een contract. Uit de geboorteakte vloeien rechten en plichten. Doordat jij gebruik maakt van deze rechten ga je wél een contract aan met de overheid.

Met een éénzijdig getekende legale geboorteakte kun jij je niet identificeren.

Bron: Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB)


Het verschil tussen de geboorteakte en het geboortebewijs in de betekenis van de Verklaring van geboorte vind je op deze pagina.


Op vele websites vind je de ‘informatie’ dat Nederland een bedrijf is
Een bedrijf kan zich verbergen achter immuniteit: de overheid vaart er wel bij dat je hen aanspreekt op het zijn van een bedrijf, want daarachter kan de overheid zich verschuilen. Het ‘bedrijf’ Nederland is insolvent: ze kan sinds 1930 (1929) niet voldoen aan haar financiële verplichtingen en kan daardoor niet functioneren. Vanaf dat moment lenen banken geld aan de overheid en als zekerheid worden land en onroerend goed , en het bestaansgeld van de mensen onder hypotheek en lening gebracht. Jij bent de sociale zekerheid via je legale natuurlijk persoon naam (the mark).

Echter: Nederland is géén bedrijf, maar een Cestui Que Vie Trust!
Een Cestui Que Vie Trust kan een federale overheid (corporaties) creëren en de jurisdictie van deze overheid kan verspreid worden over het hele land. De overheid kan zichzelf als bedrijf oprichten en zich gedragen als een bedrijf, en dat doet de overheid ook. Verder kan de overheid lokale overheden in de vorm van gemeentes oprichten. Daaruit vloeit de gemeentewet in plaats van Gewoonterecht of liever Trust Law en Equity Law. Common law (Gewoonterecht) wordt veelal onjuist toegepast binnen de soeverein beweging en gepusht door overheidsagenten, het werkt niet zoals Trust Law en Equity Law werkt, omdat het tekort komt op meer dan 50 punten: Common Law biedt geen remedie en is de wet van slavernij. Het is de wet voor degenen zonder eigendomsrechten. Common Law is ‘at law’ ofwel ‘bij wet’, Equity Law is ‘in law’ ofwel ‘in rechte’. Equity Law is supreme en prevaleert boven Common Law.

Doordat jij op basis van je geboorteakte ingeschreven wordt in het BRP, word je een federale burger met een Burgerservicenummer (BSN) en heb je geen rechten en standing. Je testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust1) nalatenschap wordt gevestigd op jouw natuurlijk persoon, de tweede ‘geborene’ met hoorbaar dezelfde naam! De natuurlijk persoon, tweede ‘geborene’, heeft geen levensenergie en kan geen echte handelingen verrichten, maar kan wel zaken doen, betalingen aanvaarden, een bankrekening aanhouden, inkomsten hebben, belastingen en boetes betalen, procederen en voor de rechter worden gedaagd en alles wat een vennootschap of een andere juridische fictie kan doen. Een natuurlijk persoon heeft, evenals een rechtspersoon, rechten en plichten, voorrechten, immuniteiten, eigendom (landgoed), geld, waardepapieren, en alles wat een levend mens van vlees en bloed kan hebben, behalve leven. Het is zonder leven (DOOD) en daarom heeft het een ‘Agent’ en ‘General Executor’ nodig om het te vertegenwoordigen en zijn verplichtingen (aansprakelijkheden) op zich te nemen. Deze juridische fictie kan gunstig of ongunstig zijn, afhankelijk van de mate waarin wij haar begrijpen en toepassen. De natuurlijk persoon heeft hoorbaar dezelfde naam als jij hebt, maar de natuurlijk persoon, tweede ‘geborene’ is niet echt (real): je herkent de verwijzing naar de natuurlijk persoon aan de schrijfwijze van de namen.

Zolang je Nederlands federaal burger bent, ben je bezit van de overheid en kan de overheid doen wat ze wil. Als je in gevecht gaat met de overheid geef je hen jurisdictie om jou te vernietigen, omdat je een vijand bent.

Hierdoor verandert de ‘regering’ echter niet in een bedrijf, want er is eerst de Cestui Que Vie Trust!
(Let op: de ‘regering’ werkt in opdracht van de banken! Politici werken, via de overheid, in opdracht van de banken: politici worden niet gekozen maar geselecteerd.)

Omdat jij onderdeel bent van de Cestui Que Vie Trust als beneficiary (begunstigde) heb je rechten. Daardoor heb je standing. De overheid heeft een ministeriële (administratieve) verplichting naar jou toe, omdat je de beneficiary bent. Een administratieve verplichting is anders dan een wettelijke verplichting. Ministerieel houdt in dat de overheid moet luisteren naar een meerdere en de overheid kan niet zomaar doen wat de overheid wil: de overheid moet de Trust Law volgen. Jij als beneficiary bent de meerdere: de beneficiary heeft de rechtmatige (equitable) titel van de eigendommen in de Cestui Que Vie Trust. De trustee (overheid) heeft de wettelijke (legale) titel, en is aansprakelijk en verantwoordelijk voor beheer van jouw Cestui Que Vie Trust. Ze probeert jou echter te verleiden om aansprakelijk te zijn voor wat er van jou in ‘bezit’ wordt genomen. Zie je dat de overheid de rollen heeft omgedraaid: zij maakt jou tot trustee en borg(steller), en zichzelf de beneficiary? Met het beneficiair aanvaarden van de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap corrigeer je deze rollen en je status.

Je testamentaire individuele Cestui Que Vie Trust1) is geen betaalrekening en is niet van jou. Echter de omgedraaide rollen kun jij corrigeren door middel van het versturen van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten.

Als per stirpes Enige Erfgenaam accepteer je niet langer de ‘privileges’, emoties, ego en ‘systeem’ gedachten, slaven mentaliteit, en je stelt de waarheid van de ander niet boven die van jezelf. Jezelf van dit alles bevrijden (Persoonlijke Healing) maakt je (weer) een vrije spirit. Klagen, protesteren, organiseren, stemmen, contracteren (werken met contracten), tekenen (opting in or out), zoeken naar oplossingen en remedies, het nodig hebben om ‘samen te komen’, unite, samen sterk staan… zijn allemaal deel van de ‘slaaf-mentaliteit’ en het accepteren van denkbeeldige ‘power’.

De per stirpes Enige Erfgenaam heeft een volwassen bewustzijn en is in staat tot zelfbestuur (self governance).

~mascha Vdf roedelof

Wij allen hebben recht op God’s vertrouwen (trust)
Jij en ik zijn de erfgenamen van de onvervreembare rechten van God (The One Creator).
Er is niemand en niets dat tussen jou en mij, en God in staat. Ik heb standing bij God (God’s wetten ofwel natural ofwel universal law). Trust law en Equity Law zijn universeel en wereldwijd dezelfde. Alles is (de structuur van de) trust. Het begint met (de) trust. Het is van belang dit te weten met name voor wat betreft het hebben van standing. Trust Law en Equity Law is privaat.

2)De overheid en de rechtbank zijn de trustee en jij bent de beneficiary (begunstigde). De rechtbank heeft er echter belang bij jou te labelen als de klager en de verdediger. Als je daar consent voor geeft (akkoord mee gaat) dan plaats je jezelf onder hun jurisdictie. Als je opgeroepen wordt in een rechtbank is het van belang daar niet binnen te komen als een verdediger maar als vriend van de rechtbank, omdat je deze wilt ondersteunen in het schikken van de zaak. (Sommigen gebruiken de Amicus curiae hiervoor.) Je geeft de rechtbank aan met welke reden zij jouw vertrouwen geschaad hebben en hetgeen jij in te brengen hebt in overweging te nemen. Ze hebben je vertrouwen geschaad omdat zij de hoogste eer (trustee) misbruikt hebben in hun voordeel. Je legt uit dat je een belang hebt als beneficiary in het schikken van de zaak, omdat de naam van de natuurlijk persoon en de zaak van jou zijn. Leg de rechtbank uit dat zij de trustee zijn en je kunt hen naar bewijs vragen dat jij volgens hen niet de beneficiary bent. Breng je documenten als bewijs in om de rechtszaal te ‘betreden’ als begunstigde (beneficiary). De rechtbank zal je dan toestaan om te spreken. Als beneficiary is het je eerste plicht om de rechtbank als trustee van de zaak aan te wijzen. Je kunt laten opnemen dat je geen honorarium betaald. Je beveelt de rechtbank de zaak te schikken. Je dient controle te nemen over de rechtbank en dat op een vriendschappelijke manier: je gaat niet in strijd met de rechtbank. Je handelt eervol: je ‘komt de rechtbank binnen’ om een misverstand op te helderen met betrekking tot de naam. Je maakt direct helder dat er sprake is van een procedurele fout en de zaak kan pas verder gaan, nadat deze fout is opgehelderd en opgelost. Omdat de rechtbank publiek domein is, zullen ze je zaak niet in de rechtszaal willen behandelen, maar in het private domein: zorg dat je in het private domein blijft.

2)Update mei 2023: met betrekking tot de rollen in relatie tot de implied Cestui Que Vie geboorte Trust, en met name met betrekking tot de rechtbank, vind op dit moment wereldwijd onderzoek plaats. De beneficiary (begunstigde) heeft niet het recht om ook maar iets te doen met de trust, want is niet de beheerder (trustee) van de trust. De beneficiary kan de trust niet beschermen. Alleen de trustee is hiervoor gemachtigd. De rechtbank neemt de rol van trustee op zich, omdat de general executor van de trust die rol niet op zich genomen heeft. De rechter kan, indien de general executor (jij de levende mens van vlees en bloed) opgestaan is in de rol van trustee deze niet naar zich toetrekken en de macht over de zaak overnemen. Een beneficiary kan een trustee niet laten verwijderen!: dit recht heeft de beneficiary niet indien het een implied trust betreft. De trust is niet expressed (zie hierboven de uitleg wat een expressed trust en implied trust betekenen). De trustee is niet individueel aansprakelijk. De general executor is niet de trustee, maar kan deze positie / rol wél aannemen. Vanuit je positie als trustee moet je de bewijzen van hun claims ontvangen, zodat je hun claims kunt vereffenen. Verdergaande inzichten volgen.

Onderwerpen als hypotheek, scheiding, naamsverandering, bankrekening, rijbewijs, paspoort, etc. zijn allemaal aspecten van de Trust. Met jouw Cestui Que Vie geboorte Trust is jouw vermogen in beheer overgedragen aan de overheid.

Jij en ik zijn de erfgenamen van het Koninkrijk en het Koninginnerijk van Hemel en Aarde.

God’s vertrouwen (God’s Trust)
Wereldwijd vertrouwen (World’s Trust)
Koninkrijken
Landen
Staten
Steden en dorpen
Individuele Cestui Que Vie geboorte Trust
Het vertrouwen (trust) breekt steeds verder af: echter álles is vertrouwen (trust).

Het Koninkrijk der Nederlanden is een verband met federale trekken[1][2] tussen Nederland (het ‘Rijk in Europa’), de Nederlandse Antillen (een groep van vijf eilanden in de Caraïbische Zee) en Aruba. De landen van het Koninkrijk zijn autonoom; de Nederlandse Antillen en Aruba kennen elk een eigen Staatsregeling (d.w.z. grondwet). Het zwaartepunt in de verhoudingen berust zowel feitelijk als juridisch bij Nederland.[3] Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van 28 oktober 1954 bevat de staatsregeling van het Koninkrijk en is tevens de hoogste staatsregeling van de drie landen van het Koninkrijk.[4]

Het Koninkrijk der Nederlanden is bovenal een juridische constructie tussen Nederland en de zes eilanden in de Caraïbische Zee, elk met een eigen cultuur, geschiedenis en identiteit.

België is een federatie.

Bron: Defensieweb wikiGeen enkel mens mag tot eigendom gemaakt worden van iets of iemand! Dit is in strijd met diverse geschreven wetten en regels, met name ‘De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens‘. De leugen dat je als vrij mens van vlees en bloed geboren wordt en leeft, wordt in stand gehouden door de elite en ‘overheid’: geboren als vrij mens inderdaad, maar dat is slechts tot maximaal 3 dagen na je geboorte.


Iedere geborene wordt simpelweg ‘staatseigendom’ middels de creatie van de ‘natuurlijk persoon’.
Er is aangifte gedaan van jouw geboorte als levend mens(enkind) op basis waarvan een ‘natuurlijk persoon’ met hoorbaar dezelfde naam, een legale ‘dode’ entiteit, is gecreëerd. Indien je je vóór je 7de levensjaar niet meldt als mens van vlees en bloed, word jij ‘verloren en dood op zee’ verklaard.

Voor deelname aan economisch verkeer is door de ‘Staat’ een juridische entiteit ontwikkeld, te weten de ‘natuurlijk persoon’. Op basis van de inschrijving in het geboorteregister wordt de ‘natuurlijk persoon’ geschapen, en begint jouw staatsburgerschap van de ‘Staat der Nederlanden’. Je bent echter een mens van vlees en bloed, je bent geen handelsfictie ofwel legale fictie. Als staatsburger krijg je een Burgerservicenummer (BSN) en ben je belastingplichtig, en ben je als burger onderhevig aan allerlei burgerwetten. Je verwordt tot legale fictie waarmee verhandeld kan worden, een verdienmodel.


Op welk moment en waarop is jouw geboorte Trust1) nalatenschap gevestigd?
Op de ‘natuurlijk persoon’: de tweede ‘geborene’ (let op: ook naar de bio-organische placenta wordt verwezen als de tweede geborene ofwel de erlater), de handelsfictie wordt jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust1) nalatenschap (bestudeer de Menu pagina ‘Cestui Que Vie canons 2035 – 2056 bestudeer ook de video van Romley met de titel ‘Agenda 666‘) gevestigd en die ontvangt via de internationale beurshandel van de wereldgemeenschap, waarde. En vanuit handel vermeerdert het vermogen. Politici, rechters, en de belastingdienst onder andere zijn hiervan volledig op de hoogte en werken hieraan mee. De geboorte Trust1) nalatenschap is voor jou verzwegen en de identificatie met de NATUURLIJK PERSOON afgedwongen als een zuivere (=hoofdelijke aansprakelijkheid) aanvaarding. Degenen die van handel met voorkennis profiteren zijn bijvoorbeeld o.a. de leden van het koningshuis. Op de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘ vind je nadere informatie betreffende de onderbouwing van de hoogte van het startbedrag dat in jouw testamentaire indviduele Cestui Que Vie geboorte Trust1) gestort wordt en de onderbouwing van de hoogte van de maandelijkse erfrechtelijke bestaansgeld voorziening.

Zonder dat jij dit weet, worden er vanuit ‘jouw naam’ (je legale entiteit) oorlogen en mensenhandel, inclusief handel in kinderen, bekostigd. En NU weet je dit wél, want ik maak je er zojuist deelgenoot van. Daardoor kun je het opzettelijk veroorzaakte onrecht gaan rechtzetten en corrigeren vanuit de positie van Enige Erfgenaam (de levende mens van vlees en bloed) van jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust1) nalatenschap: je aanvaardt (claimt niets) jouw geboorte Trust nalatenschap beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving. Met het versturen van jouw in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten maak jij kenbaar dat je leeft, zodat derden zonder erfrecht niet langer het niet-politieke deel van jouw geboorte Trust nalatenschap kunnen binnen harken.

En breder: het gaat de Cabal om de geboorte Trust nalatenschap van álle geboortegeregistreerde kinderen!
Laten we als individuen, de één na de ander, de mensen- en kinderhandel op welke manier dan ook, de gedrags- en medische experimenten STOPPEN: laten we opstaan als Enige Erfgenamen.

Wanneer iemand beschikt over een bepaald vermogen, wil die iemand dat vermogen kunnen beschermen. Dat kan op verschillende manieren. De meest bekende en gebruikte vorm is de Cestui Que Vie Trust. Met een trust kan vermogen ook onzichtbaar ontstaan en blijven. Daarnaast wordt een trust niet zelden gebruikt om belastingen te ontwijken. Om een trust tot stand te laten komen, is een overeenkomst nodig tussen een oprichter of settlor (Grantor) en een beherende partij, de trustee. Daarnaast is er vaak nog sprake van een begunstigde, de beneficiary.

De settlor* van jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust1) nalatenschap ligt in handen van de Crown of England en het Vaticaan en in jouw geval betreft het een Cestui Que Vie Trust op naam van een rechtspersoon met de Nederlandse nationaliteit ofwel de Staat der Nederlanden. De Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap is niet van jou, maar van de Staat. Echter ben jij de begunstigde ofwel de beneficiary, niet de eigenaar. De startwaarde in de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap op naam van jouw legale entiteit is de tegenwaarde van de Euro (niet goud of zilver is de tegenwaarde: zie ook de pagina ‘Economie van Zekerheid‘).

*De settlor is ook bekend onder verschillende andere namen, zoals donor, concessieverlener en trustor. In sommige soorten trusts kan de oprichter ook de begunstigde, de trustee, of beide zijn. Met betrekking tot jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap is de Minister van Financiën de trustee, en de ABNAMRO MeesPierson Bank is de fiduciary: zij hebben dan ook in 2018 de notarieel gelegaliseerde VBA ontvangen (zie voor nadere uitleg de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘).


Het verschil tussen de geboorteakte en het geboortebewijs in de betekenis van de Verklaring van geboorte vind je op deze pagina.


Jouw geboortedatum is te herleiden naar jouw bankcode nummer
Bijvoorbeeld geboortejaar 59, geboorte maand 03, geboortedag 27 dan is jouw bankcode 9032. Via google kun je de bank vinden die gerelateerd is aan jouw bankcode. De bankcode is niet gelijk aan je geheime Trust / schaduw rekening nummer en wij ontraden je te proberen je schaduw rekening te kraken: je kunt niet zelf beschikken over jouw geheime Trust rekening, want de Staat is eigenaar van je Cestui Que Vie geboorte Trust en precies dat is de reden dat je de (Trust)Belastingdienst volmacht geeft voor het beheren van het niet-politieke deel van jouw Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap. Je kunt niet de belastingdienst zelf volmachtigen, omdat er een executor aangesteld dient te worden die daarvoor opdracht geeft. Daarom richt je je tot de Directeur van de (Trust)Belastingdienst. Vanaf het moment dat je de belastingdienst volmacht geeft tot beheren van jouw Trust transmuteert deze naar TrustBelastingdienst. De huidige beneficiary van jouw Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap zijn de verschillende investeerders, die geld storten in de Cestui Que Vie Trust op naam van jouw legale entiteit, die eigendom is van de Staat, vanaf het moment dat deze wordt aangemaakt. Door je Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden, geef je aan zelf de begunstigde te willen zijn van het niet-politieke deel van jouw batige Trust. Een Enige Erfgenaam wacht geduldig op beleid dat de (Trust)Belastingdienst dient te maken tijdens de transitiefase van belastingdienst naar TrustBelastingdienst.


Onderstaande geciteerde teksten zijn oudere, inmiddels achterhaalde, teksten en deze voorwaarden gelden niet langer
Ik herhaal deze geciteerde teksten hier, omdat ze als bewustzijn onder de huidige in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten liggen. Uit deze geciteerde teksten begrijp je dat het corrigeren van jouw legale status en het beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden van jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap voorbij het individu ligt in het energetische gebied van ‘collectieve healing’ ofwel voorbij de dualiteitsdriehoek waarin je remedies tegen de huidige shit volop aanwezig zijn, maar een remedie is een perspectief-verschuiving en geen transmutatie in paradigma. De essentie van de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten als inbedding in het Organisch Paradigma komt vanuit het Levensparadigma voorbij de dualiteitsdriehoek.

Onderstaande geciteerde teksten heb ik in 2017 opgenomen in een artikel met de titel ‘Toegang tot je Geboorte Trust‘. Dit artikel is geschreven nadat Astrid van Triet het antwoord gevonden hadden vanuit het Levensparadigma voorbij de dualiteitsdriehoek: het gevonden antwoord lieten wij door de dualiteitsdriehoek van het tekortenparadigma ofwel het doodsparadigma gaan, waardoor het doodsparadigma volledig diende op te lossen.

“VOOR VERMOGEN ONTVANKELIJK WORDEN
………
Wie vermogend is dient iemand die in de schulden zit uit de greep van zijn schuldeisers vrij te kopen om zo eerst de oorspronkelijke staat van degene die je helpt, in zijn oorspronkelijke staat van schuldenloosheid te herstellen. Dan dient degene die je geholpen hebt zich in zijn staat van schuldenvrij zijn in zijn familienaam bekend te maken en zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens te verenigen. Daarvoor is een procedure in ontwikkeling die niet treedt in de bewaarrechten en rechten van de Staat Trustee beheerder en zijn Trusted Third Parties. Deze procedure is voor wie in mensenrecht niet statenloos mag en wil worden en door wie bestaande instituties hernieuwd als faciliterend zullen worden benaderd. Als je je overal uit terugtrekt ontvalt je ook je trustvermogen. Je trust wordt ontvlochten tot in de zoveelste macht en ledigt zichzelf daardoor automatisch. Het kan anders.

Met trustvermogen moet van binnen uit alle geschade en geschonden trust/vertrouwen hersteld worden.

Degene die jou vrijkocht betaal je uit jouw eigen vermogen weer terug. Vervolgens doe jij op jouw beurt hetzelfde voor weer een ander. Je koopt diegene VOLLEDIG vrij uit de greep van zijn schuldeisers. En diegene dient vervolgens in een staat van schuldenvrij zijn eveneens zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens zijn, te verenigen. Diegene betaalt jou ook terug want hij is immers zelf vermogend. En ook hij koopt weer een ander vrij en herstelt zijn staat van schuldenvrij zijn. Ieder kent wel iemand voor wie hij/zij/het, dat zou willen doen. Het is iemand waarvan je weet en van op aan kunt dat diegene deze procedure eveneens zal volgen om een ander in ere te herstellen en zo ontstaat een proces van bevrijding door een vermogende voor een aanstaande vermogende. Vermogen dat gegrondvest is op goedheid, eerherstel en bevrijdende betaling kan niet ontsporen. Alleen in een staat van schuldenvrijheid kan vermogen worden ontvangen.”

Vincent Zegel verwijst naar artikel 22 van de UVRM
‘Vermogen is/wordt gegenereerd zoals in art.22 UVRM beschreven.’

Artikel 22 Rechten van de Mens
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Vincent Zegel:

“Wij zijn begunstigden van geboorte certificaten trusts en naar mijn mening moeten wij voortdurend onze mensenrechten inroepen om ons te vrijwaren van elke bewijslast. Ook dienen wij niet verantwoordelijk te worden gehouden voor de veroordeling en berechting van de creaties en onwrikbare overtuigingen van derden. In NL zijn niet de anonieme kiezers maar de beëdigde Leden van de Staten-Generaal direct verantwoordelijk. Blijf er dus buiten en laat je er niet toe verleiden om verantwoordelijkheden die je niet kunt dragen en niet kunt overzien, van politici over te nemen. Vele WOB verzoeken zijn compleet onleesbaar gemaakt omdat het bedrijfsgeheimen zijn van de corporatie Nederland. Wij kijken dus naar de debatten zoals die plaatsvinden in de bestuurskamers van een gigantische multinational! Alles vindt plaats in het politieke territorium dat corporate is en weliswaar openbaar maar niet vàn het publiek. Niemand mag gedwongen worden om van een (politieke) vereniging lid te worden (zie de rechten van de mens). We zijn beslist NIET mede verantwoordelijk voor de daden van de besloten politieke vereniging die de Staten Generaal met beëdigde leden is! Focus liever op eigen visie en eigen vermogen.”


Vanuit ieders Cestui Que Vie geboorte Trust1) nalatenschap wordt ook o.a. de oorlogsmachine in stand gehouden en ‘betaald’. In aanleg gaat het dan om tonnen en vanuit dit ‘start-bedrag’ (wat je kunt zien als jouw bestaansgeld) wordt er belegd en vermogen opgebouwd door derden.

Wat, vanuit natural law waargenomen, niet aansluitend is hierin is
1) De verplichte geboorte aangifte binnen het legale systeem, waardoor je juridisch niet langer als levende mens van vlees en bloed op Aarde aanwezig bent en leeft vanuit jezelf (je bent bij de geboorte aangifte al in beslag genomen door het legale corporate establishment).
2) Het ‘start-bedrag’ in de geboorte Trust1) (jouw bestaansgeld) niet naar jou gaat en niet namens jou beheerd wordt (na afwikkeling van de activatie van de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap heeft een levend mens van vlees en bloed private wealth management nodig voor beheer van het niet-politieke deel van zijn / haar geboorte Trust nalatenschap).
3) Er vermogen opgebouwd wordt door derden: vanuit dit vermogen wordt o.a. de oorlogsmachine in stand gehouden en ‘betaald’ én de gehele ‘legale overlay’ wordt er uit betaald.
4) Het politieke deel blijft ook na de afwikkeling van de activatie van de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap bestaan.

Echter de transitiefase van het doods (tekorten) paradigma naar het Levend (waar het overvloedsprincipe een aspect is) kan niet overgeslagen worden. De transitie gaat niet óver geld, maar viá geld. De transitie begint ermee deze innerlijk te doorleven en belichamen, zodat je de innerlijke waarden van het Organisch Oorspronkelijk Origineel Paradigma belichaamt en leeft.
~Mascha Vdf Roedelof


Wat is de Cestui Que Vie geboorte Trust1) nalatenschap?
1. De Cestui Que Vie geboorte Trust is een testamentair erfrechtelijk gegeven.
2. Enerzijds registreert de geboorteaangifte jou als levend ter wereld gekomen.
3. Anderzijds registreert de geboorteakte het ‘overlijden’ (je nageboorte placenta sterft af) van je nageboorte placenta.
4. De bio-organische placenta, tweede ‘geborene’, is de erflater van je Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap. Jij bent de Enige Erfgenaam.
5. Die kennis is vrijgegeven, echter: niet aan jou, maar aan de bedrijfspolitieke derde partijen-zonder-erfrecht.
6. Ten aanzien van jou (de Enige Erfgenaam levende mens) hanteren deze derde partijen de ‘Dood en verloren op zee’ presumptie. Je bent als levende mens van vlees en bloed zogenaamd afwezig.
7. Ook hanteren deze derden de aanname dat de Enige Erfgenaam zijn / haar individuele Cestui Que Vies geboorte Trust nalatenschap, zuiver zou hebben aanvaardt. Zo kunnen de derden al hun schuld en schade creaties van de Enige Erfgenaam, vorderen.
8. De Enige Erfgenaam is hier nu achter gekomen.
9. Geen van de derde partijen kan jouw Verklaring Zuivere Aanvaarding overleggen.
10. De Enige Erfgenaam corrigeert nu de zuivere aanvaarding aanname door de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving.
11. Bij Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving wordt de nalatenschap belast en niet de Enige Erfgenaam.

Drie voorgestelde woordgebruik wijzigingen
1. Burger moet zijn Erflater / borger.
2. Ingezetene moet zijn inwoner van het grondgebied / Enige Erfgenaam.
3. Global moet zijn World / wereld.”


Vraag:
Hoe kan ik het verantwoorden dat het geld / de waarde in mijn Geboorte Trustfonds van mij is? Dit is toch andermans geld (van de mensen uit de overheid, bedrijven e.d. die het in de Trust hebben gezet)? Dat is dan toch niet mijn geld? Waarom kan ik het dan toch beneficiair aanvaarden en het toe-eigenen?

Antwoord:
1. Met ingang van de, door de Staat verplicht gestelde geboorte registratie, is er door de Staat, een testamentaire Cestui Que Vie Trust gevestigd op de tweede ‘geborene’, de natuurlijk persoon, de legale dode entiteit.
2. De levende eerst geborene: inwoner van het grondgebied is de Enige Erfgenaam van de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.
3. De startwaarde in de geboorte Trust nalatenschap (zie pagina 4/7 van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving), is door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, aan de individuele geboorte trust toegevoegd.
4. De waarde in de individuele geboorte Trust nalatenschap, heeft zich compound: rente op rente vermeerderd.
5. De individuele geboorte Trust nalatenschap is bedoeld voor de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam. Artikel 22 – Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.
6. De maritieme handelswetgeving heeft, met de ‘dood en verloren op zee’ presumptie, de Enige Erfgenaam middels het creëren van de juridische legale natuurlijk persoon met hoorbaar dezelfde naam, doodverklaard zodat de ‘mensen van de overheid en bedrijven’ de enige begunstigden zijn.
7. De mensen van de overheid en van de bedrijven, gaan er tevens van uit dat de verplichte geboorte aangifte dienst doet als de Verklaring van Zuivere Aanvaarding van de Enige Erfgenaam zodat de mensen van de overheid en van de bedrijven, naar hartenlust schuld en schade creaties, voor rekening van en ten koste van de Enige Erfgenaam kunnen declareren.
8. Omdat de mensen van de overheid en van de bedrijven, onderling hebben gezworen dat de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen niets over hun individuele geboorte Trust nalatenschap te weten mogen komen, factureren zij de natuurlijk persoon van de Enige Erfgenaam zodat die gelooft, dat hij of zij alle beslagen, dwangvorderingen en facturen uit eigen maandelijks leefgeld, moet voldoen.
9. De mensen van de overheid en van de bedrijven, hebben onder leiding van de #EU #WHO #WEF een monopolistisch handelssyndicaat gevormd, dat alle geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied, voor de opzettelijke schuld en schade creaties van de overheid en van de bedrijven, laat opdraaien tot de dood erop volgt, zodat de mensen van de overheid en de mensen van de bedrijven, de individuele geboorte trust nalatenschap, voor het monopolistische handelssyndicaat, tegen beloning, opstrijken.
10. Door exoneraties / exemption clauses tussen overheids-bedrijven en trusted third parties van de overheidsbedrijven, is de overheid en het door de overheid erkende bedrijfsleven, niet aansprakelijk te stellen voor de dodelijke schuld en schade creaties ten koste en voor rekening van de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen.
11. Daarom tekenen de ministers van het overheidsbedrijf zonder enig schaamtegevoel, op de staatstelevisie, contracten met de vaccinatie industrie en maakt het voor hen niet uit dat de vaccinaties dodelijk zijn. Integendeel.
12. De inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, hebben met het monopolistische handelssyndicaat geen handelsovereenkomst.
13. Het feit dat de Enige Erfgenamen geen handelsovereenkomst hebben, ontslaat de Enige Erfgenaam geenszins van zijn of haar vereffeningsplicht.
14. Terwijl het handelssyndicaat carte blanche heeft, om het leven op aarde te vernietigen teneinde al het compound trustvermogen wereldwijd te innen, heeft de Enige Erfgenaam de plicht om de afwikkeling van zijn of haar individuele geboorte Trust nalatenschap te activeren, alleen al om niet langer medeplichtig te zijn, aan de grove schendingen van de Live Life Competence, zelfbeschikking en mensenrechten, door het handelssyndicaat.
15. De Enige Erfgenaam is uitdrukkelijk géén vrijwilliger. Hij of zij is de CQV Live Life Competent Postmaster die, Fee Time Equity (FTE) mag, kan en moet rekenen voor zijn of haar inspanningen en prestaties (=arbeid).
15. Het handelssyndicaat is een wereldwijde dwangvorderings-beroepspraktijk, die front office, de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, afperst en oneindig gestapelde vorderingen oplegt, zodat deze afgedwongen onverschuldigde betalingen, het handelssyndicaat back office toegang verschaft, tot de geboorte Trust nalatenschap van al hun klanten die tegenwoordig aangeduid worden als: ‘gecontroleerde entiteiten’ om het handelssyndicaat in staat te stellen, de mensenrechten te schenden zonder aansprakelijk te zijn. De klant is geen mens meer, maar een ‘gecontroleerde entiteit’.
16. Iedere afgedwongen transactie is een vermeend consent van de Enige Erfgenaam om zijn of haar individuele geboorte Trust nalatenschap te toucheren.
17. En omdat het handelssyndicaat zich, via allerlei onverschuldigde betalingen voor rekening van de Enige Erfgenaam, tot diens individuele geboorte Trust nalatenschap toegang verschaft, dient de Enige Erfgenaam de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap te activeren.
18. De Enige Erfgenaam aanvaardt de individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving.
19. Het handelssyndicaat is gehouden om onverschuldigde betalingen terug te betalen. Alle onder dwang verkregen, afgesloten (wurg) contracten, zijn NIETIG.
20. Tegenover de talloze exoneraties / exemption clauses / aansprakelijkheid ontduikingen, afgesproken tussen de bedrijven onderling, staat de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding van de Enige Erfgenaam en het Exoneratie Arrest van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).


Onstaansgeschiedenis van de Cestui Que Vie Trusts
Om iets over het ontstaan van de Cestui Que Vie act (CQV) te kunnen zeggen, moeten we terug in de geschiedenis. De CQV kwam tot stand door drie trusts (‘fondsen’), elk gebaseerd op een pauselijk decreet. Deze decreten werden uitgevaardigd door drie Pausen en staan samen ook wel bekend als de ‘pauselijke tiara’, of de ‘Triple Crown of Ba’al’.

Lees meer