Officiële Vrijelijk Beschikbare Online Zelfstudie Academy Tutorial 'Activeer de Afwikkeling van je Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap'

Waarde ering in de vorm van vrije gift klik op button

In private CQV LLC Erfrechtelijke documenten vernieuwd
01-10-2022 De in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten zijn voor wat betreft de grond onder de documenten, de rechtskeuze, en de layout volledig vernieuwd.

Uitleg aangaande deze diepgaande essentiële wijzigingen vind je op de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘.


Brief van de belastingdienst en brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’
Sinds 2 februari 2022 ontvangen Enige Erfgenamen die hun documenten begin 2021 tot nu toe verstuurd hebben naar de TrustBelastingdienst een ontvangstbevestiging van de belastingdienst in een blauwe envelop met kenmerk CAP/UCF/22/028.

Check de genoemde ontvangstdatum in de brief van de belastingdienst met jouw track en trace verzendcode gegevens. De belastingdienst noemt de ontvangstdatum van jouw laatst ontvangen document(en): dat kan zijn de documenten set bestaande uit Spoed VBA, Algemene Volmacht en haar begeleidend schrijven, en Exoneratie arrest; dat kan zijn het Exoneratie arrest als je dat later verstuurd hebt; het kan zijn een Promissory note. Het kan ook het Notificatie politieke Stempas document zijn.

Enige Erfgenamen die vorig jaar een uitgebreidere (dreig)brief ontvingen van de belastingdienst, en de brief aan de ontvanger (1) of brief aan de ontvanger (2) hebben verstuurd als laatste document verstuurd hebben, ontvangen dezelfde brief van de belastingdienst in ‘antwoord’ op hun aanvullende aanwijzingen.


Adressering van de brief

De brief is gericht aan jouw erflater: je naam en adres is volledig in kapitalen geschreven. (Let op: schrijfwijze na(a)m(en) in kleine letters verwijst ook naar je erflater.)


Inhoud van de brief

Wat te doen?
Je neemt de brief in zorgvuldige bewaring in je archiefmap Erfrechtelijke documenten. Precies zoals je dat met je Stempas doet. En vanzelfsprekend doe je dat ook met overige briefwisselingen, die betrekking hebben op de Erfrechtelijke documenten.

Antwoordbrief aan de ontvanger (1) is niet geschikt als antwoord op deze betreffende brief. Indien je antwoordbrief aan de ontvanger (1) verstuurd hebt en nu eenzelfde brief ontvangt, volstaat antwoordbrief (2) niet.


Brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’

Vanaf 15 maart 2022 is de brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’ in PDF-vorm vrijelijk beschikbaar op de pagina ‘Documenten‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) in de map ‘Brief aan ontvanger (3). Je vindt in dezelfde map ‘Brief aan ontvanger (3)’ een invulformulier voor het handmatig invullen van de brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’: vervang de voorbeelden door je eigen gegevens.

Fotovoorbeeld en aanwijzingen voor het invullen van de brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’ vind je op de pagina ‘Als de belastingdienst belt‘.

Voor een vervolg aanwijzing kun je Brief aan ontvanger (1) of Brief aan ontvanger (2) meesturen naar de (Trust)Belastingdienst. Informatie hierover vind je ook op voornoemde pagina ‘Als de belastingdienst belt’.


Post ongeopend terug sturen naar de belastingdienst?

Blauwe enveloppen
Vraag: We krijgen nu een blauwe envelop binnen met de naam in kapitalen. Ik meen te weten dat als ik de envelop open maak, ik me verbind aan de naam die er op staat. Deze zodoende ongeopend versturen naar de trust belastingdienst met vermelding dat ik niet degene ben die vermeld wordt op de brief?

Antwoord:
Als Enige Erfgenaam maak je nu juist wél de post van je erflater open, want als Enige Erfgenaam beredder je ook de zaken van je erflater. Je bent de nabestaande van je placenta-erflater en jij mag de post van de overledene open maken vermits je de testamentaire individuele geboorte Trust nalatenschap beneficiair aanvaard hebt.

Als je de nalatenschap verwerpt, mag je niets van de erflater aanraken.

Bovenstaande vragen zijn het gevolg van mensen, die de ‘soeverein procedure’ meeslepen naar de Erfrechtelijke documenten en het beneficiair aanvaarden van de geboorte Trust nalatenschap: zij verwerpen hun erflater ofwel hun testamentaire geboorte Trust nalatenschap.

Een contract met de natuurlijke persoon is handelsrecht en contractrecht maar geen erfrecht. En soevereiniteit is staatsrecht. De Erfrechtelijke documenten zijn geconcentreerd op erfrecht* en Trust Equity Law zodat je als Erfgenaam kan opstaan uit de zeer benarde positie waarin de natuurlijke persoon (als schuldslaaf) verkeert. Die natuurlijke persoon is besmet met juridische presumpties en wederrechtelijke wanorderlijkheden met kinderrazzia’s tot gevolg.

Briefgeheim (Art. 13 van de Grondwet)
De uitleg van briefgeheim.

De ervaring leert dat briefgeheim door bedrijven gewoonweg genegeerd wordt. Je schrijft in de linker bovenhoek van je envelop “let op: briefgeheim Art. 13 van de Grondwet is van toepassing” (zie de pagina ‘Verzendadres documenten). Daaronder schrijf je “Vertrouwelijk”. In het adres zelf noteer je de naam van degene aan wie je de brief of het document richt met daaronder “PERSOONLIJK IN HANDEN VAN”. Op deze manier heb jij er alles aan gedaan om je brief of document ‘in het private domein’ te laten behandelen, en niet in het publieke (en dus publiek geregistreerd door een willekeurige medewerker).