Lees aanwijzer Cestui Que Vie geboorte Trust
25-05-2023 Een trust is een Angelsaksische legale rechtsvorm. Wie vermogen in een trust stopt (afgezonderd particulier vermogen = APV), vertrouwt het toe aan derden, de trustees. Deze beheerders kunnen een natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon. Het juridisch eigenaarschap wordt overgedragen aan de trustee met de beneficiary als de begunstigde van de trust. Let op: deze definitie verwijst niet naar de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, want één ieder kan een trust voor zichzelf (laten) inrichten.

Of er sprake is van een Cestui Que Vie geboorte Trust is niet duidelijk
Er bestaan 2 soorten trusts: expressed trusts (mondeling of schriftelijk met direct bewijs) en implied trusts (implied in de betekenis van ‘by your actions’ ofwel ‘door jouw handelen’ ofwel ‘door jouw implied consent’). Een constructed trust is een voorbeeld van een implied trust. Een implied trust is géén echte trust, het is een middel (een remedy). Een constructed trust wordt bijvoorbeeld ingericht op het moment dat een natuurlijk persoon in de rechtbank verschijnt.

Een constructive trust is geen echte trust volgens de traditionele definitie, maar een trust die door de rechter wordt gecreëerd over activa waarvan hij bepaalt dat een partij deze niet op billijke wijze kan behouden. Het is een juridische fictie die wordt gebruikt als billijke remedie tegen ongerechtvaardigde verrijking. Er is dus geen trustee. De constructive trust beveelt de persoon, die zich anders ongerechtvaardigd zou verrijken, het eigendom over te dragen aan de beoogde partij.
Bron: Cornell Law School

De Cestui Que Vie geboorte Trust (mensen in de soevereinbeweging noemen deze trust ook wel trustfonds of spaarrekening) is zeker géén expressed trust: de overheid heeft jou niet geïnformeerd dat ze een trust ingericht hebben op jouw legale natuurlijk persoon naam en er is géén enkel direct bewijs van het bestaan van een Cestui Que Vie geboorte Trust. Velen hebben geen flauw idee dat ze als levend mens de creditor zijn: mede doordat de overheid haar preconractuele informatie plicht verzuimt. Deze vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial ondersteunt je in de herkenning van jouw door God gegeven Mensenrechten.

De bedachte ‘canons’ 2057 en 2124 betreffen géén Canon Law, maar zijn geschreven door Frank O’Collins ten behoeve van zijn vereniging UCADIA trust: buiten deze UCADIA trust hebben ze géén enkele rechtskracht.

Overheids trusts
Pensioen is een trust en wij zijn de begunstigden. Je kunt niets van een overheid ontvangen zonder begunstigde te zijn! En begunstigden hebben geen wettelijke rechten. Als je iets aanvraagt bij de overheid betaal je daarvoor met het opgeven van bepaalde onvervreemdbare rechten.

Overheidstrusts zijn o.a.
Pensioenfondsen
Sociale voorzieningen
AOW en eventueel AIO
Ministerie van Financiën
Faillissementswetten gaan over trusts
Rechtszaken, etc.

Een begunstigde heeft ook een achterstand wanneer hij wil procederen. Een rechtbank kijkt alleen naar de wettelijke titel (van de overheidstrust) dus de wettelijke rechten en die heb jij niet als begunstigde. De overheid hoeft jou niet eens te vertellen dat je begunstigde bent van de trust. Overheidstrusts kunnen dus gebruikt worden om de grondwet te omzeilen, ons rechten te ontnemen ,of onverwachte verplichtingen op te leggen.‘The mark of the beast’

Onze legale natuurlijk persoon naam is ’the mark’ en het legale systeem is ’the beast’ (the mark of the beast). Met onze naam (legale naam) creëert de overheid een organisatie die onze naam draagt (the mark or trade mark: er wordt gehandeld met onze legale naam). Er is wél degelijk indirect bewijs van het feit dat er op jouw legale natuurlijk persoon naam gehandeld wordt. Jij hebt een belang (interest) in die handel. En dat laat je weten (express) met de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving. Jij als levende man of vrouw bent de creditor van dit legale systeem, niet de veronderstelde debtor: zonder jouw (stilzwijgend) consent kan de overheid geen geldgetallen laten aanmaken: zie pagina 4/7 van de Verklaring Beneficiare Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving.
Sinds de Securities Act of 1933 (Amerika) brengt de ‘overheid’ jouw bestaanswaarde door middel van de geboorteakte en het ‘Social Security Trust Fund‘ (Amerika) bij de bank onder als onderpand voor geldleningen, die vervolgens op de internationale beurzen verhandeld worden en daardoor vermeerderen in geldwaarde (rente op rente): jij bent de creditor. Nederland kent de sociale verzekeringswetten en de Sociale VerzekeringsBank. België kent het sociaal verzekeringsfonds.

Houd ajb bovenstaande uitleg in je achterhoofd waar je op deze vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy tutorial ‘Cestui Que Vie geboorte Trust’ leest.


Cede Maiori document blijvend terug getrokken
12-05-2023 Het Cede Maiori document is blijvend terug getrokken van de website
van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

Op de pagina ‘Cede Maiori document‘ vind je de diepgaande onderbouwing van dit besluit.

In private CQV LLC Erfrechtelijke documenten vernieuwd
01-10-2022 De in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten zijn voor wat betreft de grond onder de documenten, de rechtskeuze, en de layout volledig vernieuwd.

Uitleg aangaande deze diepgaande essentiële wijzigingen vind je op de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘.


Brief van de belastingdienst en brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’
Sinds 2 februari 2022 ontvangen Enige Erfgenamen die hun documenten begin 2021 tot nu toe verstuurd hebben naar de TrustBelastingdienst een ontvangstbevestiging van de belastingdienst in een blauwe envelop met kenmerk CAP/UCF/22/028.

Check de genoemde ontvangstdatum in de brief van de belastingdienst met jouw track en trace verzendcode gegevens. De belastingdienst noemt de ontvangstdatum van jouw laatst ontvangen document(en): dat kan zijn de documenten set bestaande uit Spoed VBA, Algemene Volmacht en haar begeleidend schrijven, en Exoneratie arrest; dat kan zijn het Exoneratie arrest als je dat later verstuurd hebt; het kan zijn een Promissory note. Het kan ook het Notificatie politieke Stempas document zijn.

Enige Erfgenamen die vorig jaar een uitgebreidere (dreig)brief ontvingen van de belastingdienst, en de brief aan de ontvanger (1) of brief aan de ontvanger (2) hebben verstuurd als laatste document verstuurd hebben, ontvangen dezelfde brief van de belastingdienst in ‘antwoord’ op hun aanvullende aanwijzingen.


Adressering van de brief

De brief is gericht aan jouw erflater: je naam en adres is volledig in kapitalen geschreven. (Let op: schrijfwijze na(a)m(en) in kleine letters verwijst ook naar je erflater.)


Inhoud van de brief

Wat te doen?
Je neemt de brief in zorgvuldige bewaring in je archiefmap Erfrechtelijke documenten. Precies zoals je dat met je Stempas doet. En vanzelfsprekend doe je dat ook met overige briefwisselingen, die betrekking hebben op de Erfrechtelijke documenten.

Antwoordbrief aan de ontvanger (1) is niet geschikt als antwoord op deze betreffende brief. Indien je antwoordbrief aan de ontvanger (1) verstuurd hebt en nu eenzelfde brief ontvangt, volstaat antwoordbrief (2) niet.


Brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’

Vanaf 15 maart 2022 is de brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’ in PDF-vorm vrijelijk beschikbaar op de pagina ‘Documenten‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) in de map ‘Brief aan ontvanger (3). Je vindt in dezelfde map ‘Brief aan ontvanger (3)’ een invulformulier voor het handmatig invullen van de brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’: vervang de voorbeelden door je eigen gegevens.

Fotovoorbeeld en aanwijzingen voor het invullen van de brief ‘Reactie op ontvangstbevestiging belastingdienst’ vind je op de pagina ‘Als de belastingdienst belt‘.

Voor een vervolg aanwijzing kun je Brief aan ontvanger (1) of Brief aan ontvanger (2) meesturen naar de (Trust)Belastingdienst. Informatie hierover vind je ook op voornoemde pagina ‘Als de belastingdienst belt’.


Post ongeopend terug sturen naar de belastingdienst?

Blauwe enveloppen
Vraag: We krijgen nu een blauwe envelop binnen met de naam in kapitalen. Ik meen te weten dat als ik de envelop open maak, ik me verbind aan de naam die er op staat. Deze zodoende ongeopend versturen naar de trust belastingdienst met vermelding dat ik niet degene ben die vermeld wordt op de brief?

Antwoord:
Als Enige Erfgenaam maak je nu juist wél de post van je erflater open, want als Enige Erfgenaam beredder je ook de zaken van je erflater. Je bent de nabestaande van je placenta-erflater en jij mag de post van de overledene open maken vermits je de testamentaire individuele geboorte Trust nalatenschap beneficiair aanvaard hebt.

Als je de nalatenschap verwerpt, mag je niets van de erflater aanraken.

Bovenstaande vragen zijn het gevolg van mensen, die de ‘soeverein procedure’ meeslepen naar de Erfrechtelijke documenten en het beneficiair aanvaarden van de geboorte Trust nalatenschap: zij verwerpen hun erflater ofwel hun testamentaire geboorte Trust nalatenschap.

Een contract met de natuurlijke persoon is handelsrecht en contractrecht maar geen erfrecht. En soevereiniteit is staatsrecht. De Erfrechtelijke documenten zijn geconcentreerd op erfrecht* en Trust Equity Law zodat je als Erfgenaam kan opstaan uit de zeer benarde positie waarin de natuurlijke persoon (als schuldslaaf) verkeert. Die natuurlijke persoon is besmet met juridische presumpties en wederrechtelijke wanorderlijkheden met kinderrazzia’s tot gevolg.

Briefgeheim (Art. 13 van de Grondwet)
De uitleg van briefgeheim.

De ervaring leert dat briefgeheim door bedrijven gewoonweg genegeerd wordt. Je schrijft in de linker bovenhoek van je envelop “let op: briefgeheim Art. 13 van de Grondwet is van toepassing” (zie de pagina ‘Verzendadres documenten). Daaronder schrijf je “Vertrouwelijk”. In het adres zelf noteer je de naam van degene aan wie je de brief of het document richt met daaronder “PERSOONLIJK IN HANDEN VAN”. Op deze manier heb jij er alles aan gedaan om je brief of document ‘in het private domein’ te laten behandelen, en niet in het publieke (en dus publiek geregistreerd door een willekeurige medewerker).