Officiële Tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

Principes (Natuurwetten) vs Wetten
Een duister complot heeft het verstand van de mensheid al tijden vertroebeld. Dit complot is het donker zelve, en is de baas over enorme hoeveelheden menselijke gedachten, emoties, handelingen, werk, en uitspraken. Het is verantwoordelijk voor de dood van honderden miljoenen mensen, en voor het onderwerpen van bijna elke mens die ooit geleefd heeft.

Om te begrijpen hoe het donker mensen in zijn macht heeft, is het nodig om te begrijpen wat het verschil is tussen een principe, ook wel een natuurwet genoemd, en een wet uit een wetboek. Een principe: een natuurwet, is een waarheid die vrijheid voortbrengt.

Een wet uit een wetboek is een leugen die slavernij brengt.

Principes: natuurwetten, beschrijven de realiteit. Ze zijn bronnen van kennis die je helpen om alles om je heen in de wereld te kunnen gebruiken. Omdat je intelligent bent, begrijp je de principes van alles wat je doet. Alle echte dingen die je leert, zijn een principe. De beweging van je handen, welk voedsel lekker is, wiskunde en het kunnen meeleven met een vriend zijn allemaal gebaseerd op principes.

Wetten uit wetboeken zijn kunstmatige ideeën die door kwaadwillenden in het leven zijn geroepen om het denken en het begrip van mensen te beperken. Wetten verhullen zich in gezag zodat ze zich kunnen voordoen als principes. Wanneer mensen wetten uit wetboeken verkeerd interpreteren en ze verwarren met principes: natuurwetten, is hun vrijheid beperkt. Als mensen de waarheid verwarren met de denkbeelden van het gezag, dan worden hun talenten, vrijheid en hun wijsheid minder. Dat is het doel van wetten. Wetten worden geschreven en afgekondigd om gehoorzaamheid te legitimeren. Een wet imiteert principes.

Mensen wordt geleerd dat de wet juist is. Er wordt ze niet geleerd te doen wat juist is, maar er wordt ze geleerd om blind te gehoorzamen aan de wet.


Het doel van de CULTuur is de legitimiteit van de wet

CULTuur gebruikt wetten om de mensen te laten geloven dat zij zonder deze wetten niet in staat zouden zijn om te zoeken naar waarheid of in vrede met elkaar te leven. Het gezag leert ons dat de wet legitiem is in plaats van de menselijke vrije wil, dat de wet meer waarde heeft dan jou als levende man (m/v). Dit is een leugen.


Vrij bestaan is een oer recht vanuit het Overvloedsprincipe dat een aspect is van het Levensprincipe

Als je één enkel principe kunt accepteren – dat je oneindig veel waard bent (en zelf jouw economische tegenwaarde bent: toevoeging van mij) – dan geeft het boek ‘Het Einde van al het Kwaad‘ je de visie die je nodig hebt om de wereld te zien zoals die echt is. Om voor eens en voor altijd te weten dat dit duistere complot niet sterk, maar zwak is; dat het kwaad niet aan het groeien, maar aan het uitsterven is.

Jouw bestaan is van (economische) waarde voor het bestaan (en de bestaanseconomie)!


Bronnen met betrekking tot de verschillende vormen van recht
Natuurrecht op WikipediA. Natuurwet of natuurrecht staat voor een geheel van principes en regels die universele geldigheid zouden hebben en mede daarom boven de regels van het positieve recht zouden gaan. Daarmee staat het tegenover positief recht, het recht dat door mensen wordt geschapen. In de middeleeuwen was het natuurrecht nauw verbonden met het canoniek recht van de Rooms-Katholieke Kerk. Zo werd in het Corpus Iuris Canonici, de belangrijkste verzameling van kerkrechtelijke bepalingen, bepaald dat de rede (dat wil zeggen het natuurrecht) voorrang had boven zowel het gewoonterecht als het positieve recht.
Gewoonterecht op WikipediA. Een belangrijk kenmerk van gewoonterecht is dat het van generatie op generatie mondeling wordt doorgegeven. Daarom wordt gewoonterecht ook wel ongeschreven recht. Om als grondslag voor gewoonterecht in aanmerking te komen moet een gewoonte aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder de voorwaarde dat de gewoonte bekrachtigd moet zijn door de persoon of groep die gezag uitoefent over de andere leden van de samenleving. Volgens de middeleeuwse doctrine is aan deze voorwaarde voldaan als de gewoonte in twee vonnissen als rechtsgrond is aanvaard. De Engelse benaming voor gewoonterecht is Common Law. 1 regel: Do No Harm but take No Shit (Common Law).
Canoniek recht op WikipediA. Het Canoniek recht is het kerkelijke recht dat door de Katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk en de orthodoxe kerken is vastgesteld en wordt toegepast door de kerkelijke rechtbanken. Het is gebaseerd op de Bijbel, de apostolische traditie, de geschriften van de kerkvaders en de bevindingen van kerkleraren (de zogeheten doctores ecclesiae). Het Canoniek recht is beschreven in de Codex Iuris Canonici. In totaal zijn er 1752 canons.


Afbeelding onderscheid ongeschreven Universele en Natuurlijk Wetten en geschreven legale ‘Wetten’
In bovenstaande video ‘The Occult Art of Law’ zie je de afbeelding terug die ik als ‘uitgelichte afbeelding’ bij dit artikel gebruik. Daarnaast zie je in de video een afbeelding met de legale betekenis van ‘registratie’ en wat je doet als je jezelf of iets registreert, en je een NDA (geheimhoudingsverklaring) ondertekent: je gaat een bond·age (the state of being a slave: “the deliverance of the Israelites from Egypt’s bondage“) aan. (Merk op dat NDA een anagram is van DNA.)

Met betrekking tot geld merk je op dat de spreker een vergissing maakt over de etymologische betekenis van geld: de etymologische betekenis van geld is namelijk ruilmiddel en niet goud of zilver. We hoeven niet op zoek naar ‘goud’ noch ‘zilver’ als tegenwaarde voor ons geld (goud en zilver zijn het bloed van de Aarde en behoren de Aarde toe), want wijzelf zijn de tegenwaarde van geld (betaalmiddel aka ruilmiddel). Vanuit het besef dat JIJ (het feit dat jij bestaat / in leven bent) de TEGENWAARDE van geld bent, besef je dat het geld dat in jouw geboorte Trust gaat op het moment van jouw geboorte aangifte, AL van jou is: JIJ bent de TEGENWAARDE van dit geld (niets buiten jou is dat: dus ook niet goud of zilver). De tegenwaarde van het geld in jouw geboorte Trust is ook NIET jouw ARBEID ofwel jouw levenskracht-energie en het inzetten van jouw talent(en). Nee, nogmaals… de tegenwaarde van het inleggeld in jouw geboorte Trust ben JIJ (het feit dat JIJ bestaat / in leven bent). Dit geld gaat echter niet naar jou (je bent / was zelfs niet op de hoogte van de creatie van jouw geboorte Trust: maar nu wel). Het inleggeld in jouw geboorte Trust dient naar jou te gaan: het is nu dus van jou geroofd / inbeslag genomen. De roof / inbeslagname dient gecorrigeerd te worden, en uiteindelijk hersteld. Dit is de transmuterende betekenis van de ‘Economie van Zekerheid‘.


The Law of Equity and Trust Trust Equity Law
The Law of Equi(ty) (valent) Exchange
– Fair and Impartial;
– Common Law-Writs narrow and rigid;
– The Earl of Oxfords case 1615:
• ‘Common  Law/Equity conflict equity should prevail’;  
• Built on previous decisions of judges;
• 12 Maxims;
– Equity will not suffer a wrong to be without a remedy;
– Equity follows the law;
– He who seeks equity must do equity;
– He who comes with equity must come with clean hands;
– Delay defeats equity;
– Equality is equity;
– Equity looks to the intent rather than the form;
– Equity looks on that as done which ought to have been done;
– Equity imputes an intention to fullfil an obligation;
– Equity acts in personam;
– Where the equities are equal, the first in time prevails:
– Where the equities are equal, the law prevails.

Bron: Law of Equity and Trust (PDF)

De Nederlandse grondwet en ongeschreven staatsrecht. Soevereiniteit wordt beschreven in het staatsrecht.
Burgerlijk wetboek boek 1 t/m 9: boek 1 Personen- en familierecht; boek 2 Rechtspersonen; boek 3 Vermogensrecht algemeen; boek 4 Erfrecht; boek 5 Zakelijke rechten; boek 6 Verbintenissenrecht algemeen; boek 7 Bijzondere overeenkomsten; boek 8 Verkeersmiddelen en vervoer; boek 9 Intellectueel eigendom.
Burgerlijk wetboek op WikipediA.

Fordham Law Review Volume 23 Issue 1 Article 2 1954
The Natural Law and Our Common Law
~John C. H. Wu

Studiestof Inleiding in de rechtswetenschap 2017-2018 PDFUniversele Verklaring van de Rechten van de Mens
Algemeen is men na de Tweede Wereldoorlog teruggekomen van een al te strikte scheiding tussen recht en moraal en zijn o.a. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (U.V.R.M.) geformuleerd. Net als het vroegere Natuurrecht worden ook deze mensenrechten gezien als hogere normen die overal en altijd (dienen te) gelden. De 30 mensenrechten regels opgesomd.

Zuiveringseed afleggen
Verschillende functionarissen dienen een eed af te leggen: ze werken daarmee volgens de 12 presumpties ‘canon 3228’ en zweren trouw aan de Koning en het Rijk. Niet aan de mens. Ze beschermen dus het establishment en niet de mens in haar organisch samen leven.

Degene die als advocaat ingeschreven wil worden moet de eed of belofte afleggen die in artikel 3 lid 2 van de Advocatenwet is weergegeven: ‘Ik zweer (beloof) 1) getrouwheid aan de Koning, 2) gehoorzaamheid aan de Grondwet, 3) eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en 4) dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn.’

Bij deze eed worden enkele (kritische) opmerkingen geplaatst. En er wordt een herformulering van deze eed voorgesteld.
Bron: Nederlands Juristen Blad

Een politieagent moet de volgende eed dan wel verklaring en belofte van zuivering afleggen (Besluit algemene rechtspositie politie, artikel 9): ‘Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk of onmiddellijk, onder welke vorm of voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner aanstelling aan niemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, of zal geven of beloven. Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd, middellijk of onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal aannemen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat verklaar en beloof ik!)’

Daarna legt de politieagent een eed of belofte van trouw aan de Koning, de Grondwet, de wetten des Rijks, nakoming van voorschriften, volbrenging van opdrachten en geheimhouding af.

Een leerplichtambtenaar legt de volgende eed dan wel verklaring en belofte van zuivering af alvorens zijn ambt te aanvaarden bedoeld in artikel 16 van de wet): “Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk of onmiddellijk, onder welke vorm of onder welk voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner benoeming aan niemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd of zal geven of beloven. Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd, middellijk of onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal aannemen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat verklaar en beloof ik)”.

Daarna wordt door de ambtenaar de volgende eed of belofte afgelegd: “Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten des Rijks. Ik zweer (beloof), dat ik krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en de verordeningen zal nakomen en handhaven, dat ik de mij verstrekte opdrachten zal volbrengen en de zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben, en dat ik mij als een nauwgezet en ijverig ambtenaar zal gedragen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat beloof ik!)

Bron: WikipediA


De Ware Geschiedenis
We dienen te begrijpen dat er essentieel is ingegrepen op onze geschiedenis. Meeste mensen weten wel dat WWII niet verlopen is zoals in de geschiedenis boekjes vermeld.

De schaakstukken van de wereld op niveau zijn de Joodse Bolshevics en die geven zich niet zomaar gewonnen
De Joosdse Bolshevics willen de ALLEEN HEERSING over de wereld en zijn werkelijk tot gruwelijke wandaden en onrecht in staat om de ALLEEN HEERSING te behouden / verkrijgen: bekijk de docu ‘Europe the Last Battle‘ (trigger alert).

Uit gedegen onderzoek blijkt dat er nooit Bataven in Nederland gewoond hebben
Wist je dat er nooit! Bataven in Nederland gewoond hebben? Dus Nederland zien als ‘Bataven Republiek‘ klopt vanuit essentie niet. Consequently uitgaan van een ‘grondwet’ gebaseerd op een niet bestaande republiek is vals: we dienen de vervalsingen en onrechtmatigheden te (h)erkennen en niet op de valse fundamenten het organische te bouwen.

Iemand die hier nauwgezet onderzoek naar gedaan heeft, is Albert Delahaye.

“St.Bonifatius, St.Willibrord, Karel de Grote en de Noormannen zijn voor Nederland volkomen legendarisch.
Ze zijn nooit in Nederland geweest!”

Lees meer


Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Het onrecht ligt aantoonbaar eerder dan de staatsgreep (in Nederland) van 1801 (denk aan de veel oudere papal bulls).

Een stukje Nederlandse geschiedenis (die in de schoolboekjes vervalst opgetekend is).

De Bataafse republiek was een opvolger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, wat op zich een bende criminelen was… Denk aan de VOC etc.!

Lees meer


Staatsregeling van het Bataafsche Volk?
Het instituut ‘regering’ en de ‘grondwet’ (uit welk jaar dan ook) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik heb de ‘grondwet’ doorgelezen (niet bestudeerd) en zie dan legale regels en ‘wetten’ waar ik geen consent aan geef.

En je geeft consent aan de ‘grondwet’ inclusief ALLE daaruit volgende legale regels en ‘wetten’ of niet (je geeft consent aan het instituut of niet).

Staatsregeling voor het Bataafsche Volk 1798 
“(Het ontwerp dezer Staatsregeling voor het Bataafsche Volk is namens de Constitueerende Vergadering bekend gemaakt 23 Maart; door de Volksstemming is zij goedgekeurd 23 April; geproclameerd als zoodanig 1 Mei; in werking getreden 4 Mei 1798.)

Lees meerVrijelijk beschikbaar e-book

STRAWMAN —The Real Story Of Your Artificial Person

“Please enjoy this free copy as my gift to you.

While all of this will become perfectly clear, the reader must understand that the Bible is not religion, it is the common Law. It is the very foundation of Law, also called as the Natural Law.

We may suddenly realize that all things legal, from the law to the corporations bound by it to the products they create as patented or copyrighted works to the money used to purchase and sell them, are merely a collection of registered, patented, and copyrighted words and other symbols on paper. What is Real is never property.”
~Clint Richardson

“He who learns must suffer
And even in our sleep pain that cannot forget
Falls drop by drop upon the heart…
And in our own despair, against our will,
Comes wisdom to us by the awful grace of God.”
~Agamemnon; Aeschylus


Als je liever luistert naar Clint Richardson