Afbeelding boven dit artikel
Onderscheid De Iure (De Jure is nieuwe Latijnse spelling) vs De Facto uitgelegd in het artikel ‘De Iure vs De Facto‘. Zie ook de inbedding van de afbeelding boven dit artikel in de afbeelding als je naar beneden scrollt. Besef verder dat oorspronkelijk Common Law andere Maxims heeft dan het huidig Common Law, maar dat ook het oorspronkelijk Common Law gebaseerd is op jurisprudentie en dat dit Common Law ongeschikt maakt als rechtskeuze voor de afwikkeling van de testamentaire individuele Cestui Que Vie Live Life Competence geboorte Trust nalatenschap. De aansluitende rechtskeuze is Equity Law met haar Maxims. Zie het artikel ‘Wat is Communisme‘ en de van toepassing zijnde rechtskeuze op de Erfrechtelijke documenten beschreven in de ‘Algemene Volmacht‘ pagina 4/7.


Principes (Natuurwetten) vs Wetten
Een duister complot heeft het verstand van de mensheid al tijden vertroebeld. Dit complot is het donker zelve, en is de baas over enorme hoeveelheden menselijke gedachten, emoties, handelingen, werk, en uitspraken. Het is verantwoordelijk voor de dood van honderden miljoenen mensen, en voor het onderwerpen van bijna elke mens die ooit geleefd heeft.

Om te begrijpen hoe het donker mensen in zijn macht heeft, is het nodig om te begrijpen wat het verschil is tussen een principe, ook wel een natuurwet genoemd, en een wet uit een wetboek. Een principe: een natuurwet, is een waarheid die vrijheid voortbrengt.

Een wet uit een wetboek is een leugen die slavernij brengt.

Principes: natuurwetten, beschrijven de realiteit. Ze zijn bronnen van kennis die je helpen om alles om je heen in de wereld te kunnen gebruiken. Omdat je intelligent bent, begrijp je de principes van alles wat je doet. Alle echte dingen die je leert, zijn een principe. De beweging van je handen, welk voedsel lekker is, wiskunde en het kunnen meeleven met een vriend zijn allemaal gebaseerd op principes.

Wetten uit wetboeken zijn kunstmatige ideeën die door kwaadwillenden in het leven zijn geroepen om het denken en het begrip van mensen te beperken. Wetten verhullen zich in gezag zodat ze zich kunnen voordoen als principes. Wanneer mensen wetten uit wetboeken verkeerd interpreteren en ze verwarren met principes: natuurwetten, is hun vrijheid beperkt. Als mensen de waarheid verwarren met de denkbeelden van het gezag, dan worden hun talenten, vrijheid en hun wijsheid minder. Dat is het doel van wetten. Wetten worden geschreven en afgekondigd om gehoorzaamheid te legitimeren. Een wet imiteert principes.

Mensen wordt geleerd dat de wet juist is. Er wordt ze niet geleerd te doen wat juist is, maar er wordt ze geleerd om blind te gehoorzamen aan de wet.


Het doel van de CULTuur is de legitimiteit van de wet

CULTuur gebruikt wetten om de mensen te laten geloven dat zij zonder deze wetten niet in staat zouden zijn om te zoeken naar waarheid of in vrede met elkaar te leven. Het gezag leert ons dat de wet legitiem is in plaats van de menselijke vrije wil, dat de wet meer waarde heeft dan jou als levende mens van vlees en bloed. Dit is een leugen.


Vrij bestaan is een oer recht vanuit het Overvloedsprincipe dat een aspect is van het Levensprincipe

Als je één enkel principe kunt accepteren – dat je oneindig veel waard bent (en zelf jouw economische tegenwaarde bent: toevoeging van mij) – dan geeft het boek ‘Het Einde van al het Kwaad‘ je de visie die je nodig hebt om de wereld te zien zoals die echt is. Om voor eens en voor altijd te weten dat dit duistere complot niet sterk, maar zwak is; dat het kwaad niet aan het groeien, maar aan het uitsterven is.

Jouw bestaan is van (economische) waarde voor het bestaan (en de bestaanseconomie)!


Bronnen met betrekking tot de verschillende vormen van recht
Natuurrecht op WikipediA. Natuurwet of natuurrecht staat voor een geheel van principes en regels die universele geldigheid zouden hebben en mede daarom boven de regels van het positieve recht zouden gaan. Daarmee staat het tegenover positief recht, het recht dat door mensen wordt geschapen. In de middeleeuwen was het natuurrecht nauw verbonden met het canoniek recht van de Rooms-Katholieke Kerk. Zo werd in het Corpus Iuris Canonici, de belangrijkste verzameling van kerkrechtelijke bepalingen, bepaald dat de rede (dat wil zeggen het natuurrecht) voorrang had boven zowel het gewoonterecht als het positieve recht.
Gewoonterecht op WikipediA. Een belangrijk kenmerk van oorspronkelijk Gewoonterecht is dat het van generatie op generatie mondeling wordt doorgegeven. Daarom wordt gewoonterecht ook wel ongeschreven recht. Om als grondslag voor gewoonterecht in aanmerking te komen moet een gewoonte aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder de voorwaarde dat de gewoonte bekrachtigd moet zijn door de persoon of groep die gezag uitoefent over de andere leden van de samenleving. Volgens de middeleeuwse doctrine is aan deze voorwaarde voldaan als de gewoonte in twee vonnissen als rechtsgrond is aanvaard. De Engelse benaming voor gewoonterecht is Common Law. 1 regel: Do No Harm but take No Shit (Common Law). Echter: ook in oorspronkelijk Gewoonterecht is jurisprudentie aanwezig en dus uitspraken in het publieke domein. Dat maakt Gewoonrecht ongeschikt als rechtskeuze voor de afwikkeling van de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.
Canoniek recht op WikipediA. Het Canoniek recht is het kerkelijke recht dat door de Katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk en de orthodoxe kerken is vastgesteld en wordt toegepast door de kerkelijke rechtbanken. Het is gebaseerd op de Bijbel, de apostolische traditie, de geschriften van de kerkvaders en de bevindingen van kerkleraren (de zogeheten doctores ecclesiae). Het Canoniek recht is beschreven in de Codex Iuris Canonici ofwel voor Nederland in de Codex van het kerkelijk recht. Ga voor een overzicht van de Canons voor Nederlands recht naar de Menu pagina ‘Cestui Que Vie‘.


Afbeelding onderscheid ongeschreven Universele en Natuurlijk Wetten en geschreven legale ‘Wetten’
In bovenstaande video ‘The Occult Art of Law’ zie je de afbeelding terug die ik als ‘uitgelichte afbeelding’ bij dit artikel gebruik. Daarnaast zie je in de video een afbeelding met de legale betekenis van ‘registratie’ en wat je doet als je jezelf of iets registreert, en je een NDA (geheimhoudingsverklaring) ondertekent: je gaat een bond·age (the state of being a slave: “the deliverance of the Israelites from Egypt’s bondage“) aan. (Merk op dat NDA een anagram is van DNA.)

Met betrekking tot geld merk je op dat de spreker een vergissing maakt over de etymologische betekenis van geld: de etymologische betekenis van geld is namelijk ruilmiddel en niet goud of zilver. We hoeven niet op zoek naar ‘goud’ noch ‘zilver’ als tegenwaarde voor ons geld (goud en zilver zijn het bloed van de Aarde en behoren de Aarde toe), want wijzelf zijn de tegenwaarde van geld (betaalmiddel aka ruilmiddel). Vanuit het besef dat JIJ (het feit dat jij bestaat / in leven bent) de TEGENWAARDE van geld bent, besef je dat het geld dat in jouw geboorte Trust gaat op het moment van jouw geboorte aangifte, AL van jou is: JIJ bent de TEGENWAARDE van dit geld (niets buiten jou is dat: dus ook niet goud of zilver). De tegenwaarde van het inleggeld in jouw geboorte Trust nalatenschap is ook NIET jouw ARBEID ofwel jouw levenskracht-energie en het inzetten van jouw talent(en). Nee, nogmaals… de tegenwaarde van het inleggeld in jouw geboorte Trust nalatenschap ben JIJ: het feit dat JIJ bestaat / in leven bent, want jouw bestaan is de waarde voor de bestaanseconomie. Jij brengt deze geldgetallen naar de bakker, de huur, de energiemaatschappij, etc. Dit bestaansgeld gaat echter niet naar jou (je bent / was zelfs niet op de hoogte van de creatie van jouw geboorte Trust: maar nu wel). Het inleggeld in jouw geboorte Trust dient naar jou te gaan: het is nu dus van jou geroofd / in beslag genomen. De roof / inbeslagname dient gecorrigeerd te worden, en uiteindelijk hersteld. Dit is de transmuterende betekenis van de ‘Economie van Zekerheid‘.

Op welk moment komt JOUW geboorte Trust nalatenschap tot stand
Het inleggeld in jouw geboorte Trust nalatenschap is het niet-politieke deel dat vermeerdert als gevolg van rente op rente vergoedingen, en verhandeling op beurzen. Het is dit niet-politieke deel dat je beneficiair aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving met het insturen van de Erfrechtelijke documenten.


The Law of Equity and Trust Trust Equity Law
The Law of Equi(ty) (valent) Exchange

MAXIMS
Note the difference between Commercial Maxims (indisputable principles in law – which NB
MUST be asserted) in the Admiralty maritime jurisdiction and those for Equity and Trust Law.

Trusts are therefore the very best way to protect all assets and property, which is why they are used
by the super rich: they can honestly say they no longer own the property, they just have use of it,
as beneficiaries
.

Maxims of Equity Equity is higher than common law since it is the Law of God
1. Equity regards done what ought to be done
2. Equity will not suffer a wrong to be without a remedy
3. Equity delights in equality
4. One who seeks equity must do equity
5. Equity aids the vigilant, not those who slumber on their rights
6. Equity imputes an intent to fulfill an obligation
7. Equity acts in personam.
8. Equity abhors a forfeiture
9. Equity does not require an idle gesture
10. One who comes into equity must come with clean hands
11. Equity delights to do justice and not by halves
12. Equity will take jurisdiction to avoid a multiplicity of suits
13. Equity follows the law
14. Equity will not aid a volunteer
15. Between equal equities the law will prevail
16. Between equal equities the first in order of time shall prevail
17. Equity will not complete an imperfect gift
18. Equity will not allow a statute to be used as a cloak for fraud
19. Equity will not allow a trust to fail for want of a trustee

Bron: Griswold-Cesti-Que (PDF)

We don’t want legal titles! That makes us trustee! Only the trustee has legal titles, the beneficiary, the one who is not recognized at law, because that’s public, the one that is recognized in the private, in the exclusive equity inherent jurisdiction, that’s the equitable title, but that title is not put down on a piece of paper.

Common law has been codified, it’s inside the United States code now, it’s statutes and codes. So we don’t want to use statutes and codes terms, because that’s just right back into their turf, into their law. We want to stay out of there! We want to stay on the private side. Create a private trust. Create the records for the trust.

Nederlandse vertaling
We willen geen wettelijke titels! Dat maakt ons gevolmachtigde! Alleen de beheerder heeft wettelijke titels, de begunstigde, degene die niet wordt erkend bij wet, want dat is openbaar, degene die wordt erkend in de private, in de exclusieve equity inherente jurisdictie, dat is de billijke titel, maar die titel is niet vastgelegd op een stuk papier.

Het Gewoonterecht is gecodificeerd, het staat nu in de code van de Verenigde Staten, het zijn statuten en codes. Dus we willen geen statuten en codes termen gebruiken, want dat is gewoon terug in hun gebied, in hun wet. Daar willen we buiten blijven! We willen aan de privé kant blijven. Creëer een privé trust. Maak de documenten voor de trust.

Bron: bron van bovenstaande quote (a must read!)

Bron: Law of Equity and Equitable Remedies

Equity
In Anglo-American law, the custom of courts outside the common law or coded law. Equity provided remedies in situations in which precedent or statutory law might not apply or be equitable.

Bron: Equity Law

Cestui Qui Vie Act 1666 and
Equitable rights in Trust
Bron: the forgotten law


Common Law vs Rules of Equity
Het meest onderscheidende kenmerk van de Common Law is het vertrouwen op de doctrine van het precedent bij het doen van rechterlijke uitspraken. Dit geldt niet alleen voor rechterlijke uitspraken die in Hongkong zijn gedaan, maar voor jurisprudentie uit alle jurisdicties in de hele Common Law-wereld. Artikel 84 van de basiswet bepaalt dat de rechtbanken van Hongkong kunnen verwijzen naar precedenten uit andere landen die onder de Common Law-rechtsgebieden vallen. Bovendien krijgen het Hooggerechtshof en de rechterlijke macht van Hongkong de bevoegdheid om rechters uit andere Common Law-rechtsgebieden uit te nodigen om deel te nemen aan de rechtsgang.

Het belangrijkste onderscheid tussen Common Law en de equity-regels is dat Common Law middelen van rechtswege beschikbaar zijn, terwijl equity-middelen discretionair* zijn. De rechter hoeft een billijke voorziening niet toe te kennen wanneer hij van oordeel is dat het gedrag van de partij die om een dergelijke voorziening verzoekt, een dergelijke voorziening niet verdient. De gebruikelijke middelen van billijkheid zijn onder meer een rechterlijk bevel (een bevel van de rechter waarbij iemand wordt gelast iets niet meer te doen) en een specifieke prestatie (een rechterlijk bevel waarbij een van de partijen bij een overeenkomst wordt gelast zijn deel van de overeenkomst uit te voeren). Zie de Maxims voor Equity.

*discretionair betekenis: betreffende de vrijheid om zelfstandig te oordelen of te handelen, goeddunken, toestemming

Bron: How are the Common Law and the Rules of Equity operating in Hong Kong?

Bron: Wiki


Trust Law
A trust is a legal relationship in which the holder of a right (eg. title to a chattel) gives it to another person or entity who must keep and use it solely for another’s benefit. In English common law, the party who entrusts the right is known as the “settlor“, the party to whom the right is entrusted is known as the “trustee“, the party for whose benefit the property is entrusted is known as the “beneficiary“, and the entrusted property itself is known as the “corpus” or “trust property”.[1][2] With the strategic and legal use of Trusts, individuals can ensure that their children and grandchildren or chosen beneficiaries are able to benefit completely from the inheritance they want them to receive.

Bron: Wiki


Fordham Law Review Volume 23 Issue 1 Article 2 1954
The Natural Law and Our Common Law
~John C. H. Wu

Studiestof Inleiding in de rechtswetenschap 2017-2018 PDF

De Nederlandse grondwet en ongeschreven staatsrecht. Soevereiniteit wordt beschreven in het staatsrecht.
Hoofstuk 1 van de Grondwet beschrijft de Grondrechten (1-23: vergelijk de Grondrechten met de 30 Artikelen van de UVRM).
Burgerlijk wetboek boek 1 t/m 10: boek 1 Personen- en familierecht; boek 2 Rechtspersonen; boek 3 Vermogensrecht algemeen; boek 4 Erfrecht (de Erfrechtelijke documenten zijn gebaseerd op Erfrecht); boek 5 Zakelijke rechten; boek 6 Verbintenissenrecht algemeen; boek 7 Bijzondere overeenkomsten; boek 8 Verkeersmiddelen en vervoer; boek 9 Intellectueel eigendom (wat er nog steeds niet is); boek 10 Internationaal privaatrecht.
Bron: Maxius.nl.


Wetgeving Nederland


Wetboek van Strafrecht
Waar in de ‘Uitgelichte afbeelding’ van dit artikel positioneer jij het Wetboek van Strafrecht?
Waar positioneer jij de Nederlandse Grondwet?
Waar positioneer jij de Nederlandse Grondwetten?
Waar positioneer jij de 30 Artikelen van de UVRM?
Waar positioneer jij de levende mens van vlees en bloed ofwel de autonome Enige Erfgenaam van de geboorte Trust nalatenschap?Het linker plaatje ‘Indeling recht’ hoort gepositioneerd onder het rechter plaatje waar ‘INDELING RECHT’ staat.
In het boek ‘Ken uw recht‘ wordt de indeling van het (inter)nationaal recht binnen het Publieke domein helder uiteengezet. Wie dus de vraag heeft waarom de ‘natuurlijk persoon’ niet valt onder Publiekrecht heeft het boek ‘Ken uw recht’ niet gelezen of (onvoldoende) begrepen. In voornoemd boek staat ook de legale juridische rechtsgeldigheid van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mensen (UVRM) uitgelegd!


Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)

Gezien VANUIT de levende mens

Algemeen is men na de Tweede Wereldoorlog teruggekomen van een al te strikte scheiding tussen recht en moraal en zijn o.a. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (U.V.R.M.) geformuleerd. Net als het vroegere Natuurrecht worden ook deze mensenrechten gezien als hogere normen die overal en altijd (dienen te) gelden. De 30 mensenrechten artikelen opgesomd.

De 30 artikelen van de U.V.R.M. (UVRM), ofwel de Universele Verklaring (Verdrag) van de Rechten van de Mens, staan bóven de nationale én Europese Verdragen. De 30 mensenrechten artikelen worden / zijn geldig doordat de levende mens van vlees en bloed ze bekrachtigt en toepast.

Gezien VANUIT het legale rechtssysteem

Vanuit het legale rechtssysteem gezien, ziet het er heel anders uit. Dan zien we dat het Internationaal Recht boven het Europees Recht staat, wat weer boven het Nederlands Recht staat. Pas daaronder komt de EVRM en dááronder de UVRM. Zoek eens uit waar de EVRM voor staat en dan met name Artikel 2 van de EVRM Recht op leven: De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit artikel te zijn geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld, dat absoluut noodzakelijk is:
a. ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;
b. teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen;
c. teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken.

Met andere woorden: EVRM Artikel 2 rechtvaardigt! verdediging, arrestatie, het onderdrukken van een oproer of opstand!

De rechter toetst niet aan de UVRM!

Als in de UVRM staat dat er naar geboorte en afkomst geen onderscheid gemaakt mag worden, dan gaat Nederlands Recht daar overheen, omdat de UVRM op geen enkele manier bindend is.

Voor de Koning en het Koningshuis gelden ándere wetten en regels, en dan met name op het gebied van fiscaal recht en uitkeringen per jaar. Op de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘ kun je hier meer over lezen.

Beoordeling
Als natuurlijk persoon of rechtspersoon (de Staat en overige commerciële private partijen zonder erfrecht inclusief rechters) kán er niet geoordeeld worden over de Mensenrechten (zie Artikel 30 van de UVRM): alleen levende mensen van vlees en bloed mogen over de UVRM oordelen. Dit heeft echter in het nu (nog) geen enkele rechtskracht in de rechtszaal.

Zuiveringseed afleggen
Verschillende functionarissen dienen een eed af te leggen: ze zweren trouw aan de Koning en het Rijk. Niet aan de mens. Ze beschermen dus het establishment en niet de mens in haar organisch samen leven.

Degene die als advocaat ingeschreven wil worden moet de eed of belofte afleggen die in artikel 3 lid 2 van de Advocatenwet is weergegeven: ‘Ik zweer (beloof) 1) getrouwheid aan de Koning, 2) gehoorzaamheid aan de Grondwet, 3) eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en 4) dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn.’

Bij deze eed worden enkele (kritische) opmerkingen geplaatst. En er wordt een herformulering van deze eed voorgesteld.
Bron: Nederlands Juristen Blad

Een politieagent moet de volgende eed dan wel verklaring en belofte van zuivering afleggen (Besluit algemene rechtspositie politie, artikel 9): ‘Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk of onmiddellijk, onder welke vorm of voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner aanstelling aan niemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, of zal geven of beloven. Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd, middellijk of onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal aannemen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat verklaar en beloof ik!)’

Daarna legt de politieagent een eed of belofte van trouw aan de Koning, de Grondwet, de wetten des Rijks, nakoming van voorschriften, volbrenging van opdrachten en geheimhouding af.

Een leerplichtambtenaar legt de volgende eed dan wel verklaring en belofte van zuivering af alvorens zijn ambt te aanvaarden bedoeld in artikel 16 van de wet): “Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk of onmiddellijk, onder welke vorm of onder welk voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner benoeming aan niemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd of zal geven of beloven. Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd in mijn betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd, middellijk of onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal aannemen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat verklaar en beloof ik)”.

Daarna wordt door de ambtenaar de volgende eed of belofte afgelegd: “Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten des Rijks. Ik zweer (beloof), dat ik krachtens de wet uitgevaardigde voorschriften en de verordeningen zal nakomen en handhaven, dat ik de mij verstrekte opdrachten zal volbrengen en de zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben, en dat ik mij als een nauwgezet en ijverig ambtenaar zal gedragen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat beloof ik!)

Bron: WikipediA


De Ware Geschiedenis
We dienen te begrijpen dat er essentieel is ingegrepen op onze geschiedenis. Meeste mensen weten wel dat WWII niet verlopen is zoals in de geschiedenis boekjes vermeld.

De schaakstukken van de wereld op niveau zijn de Joodse Bolshevics en die geven zich niet zomaar gewonnen
De Joosdse Bolshevics willen de ALLEEN HEERSING over de wereld en zijn werkelijk tot gruwelijke wandaden en onrecht in staat om de ALLEEN HEERSING te behouden / verkrijgen: bekijk de docu ‘Europe the Last Battle‘ (trigger alert).

Uit gedegen onderzoek blijkt dat er nooit Bataven in Nederland gewoond hebben
Wist je dat er nooit! Bataven in Nederland gewoond hebben? Dus Nederland zien als ‘Bataven Republiek‘ klopt vanuit essentie niet. Consequently uitgaan van een ‘grondwet’ gebaseerd op een niet bestaande republiek is vals: we dienen de vervalsingen en onrechtmatigheden te (h)erkennen en niet op de valse fundamenten het organische te bouwen.

Iemand die hier nauwgezet onderzoek naar gedaan heeft, is Albert Delahaye.

“St.Bonifatius, St.Willibrord, Karel de Grote en de Noormannen zijn voor Nederland volkomen legendarisch.
Ze zijn nooit in Nederland geweest!”

Lees meer


Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Het onrecht ligt aantoonbaar eerder dan de staatsgreep (in Nederland) van 1801 (denk aan de veel oudere papal bulls).

Een stukje Nederlandse geschiedenis (die in de schoolboekjes vervalst opgetekend is).

De Bataafse republiek was een opvolger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, wat op zich een bende criminelen was… Denk aan de VOC etc.!

Lees meer


Staatsregeling van het Bataafsche Volk?
Het instituut ‘regering’ en de ‘grondwet’ (uit welk jaar dan ook) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik heb de ‘grondwet’ doorgelezen (niet bestudeerd) en zie dan legale regels en ‘wetten’ waar ik geen consent aan geef.

En je geeft consent aan de ‘grondwet’ inclusief ALLE daaruit volgende legale regels en ‘wetten’ of niet (je geeft consent aan het instituut of niet).

Staatsregeling voor het Bataafsche Volk 1798 
“(Het ontwerp dezer Staatsregeling voor het Bataafsche Volk is namens de Constitueerende Vergadering bekend gemaakt 23 Maart; door de Volksstemming is zij goedgekeurd 23 April; geproclameerd als zoodanig 1 Mei; in werking getreden 4 Mei 1798.)

Lees meerVrijelijk beschikbaar e-book

STRAWMAN —The Real Story Of Your Artificial Person

“Please enjoy this free copy as my gift to you.

While all of this will become perfectly clear, the reader must understand that the Bible is not religion, it is the common Law. It is the very foundation of Law, also called as the Natural Law.

We may suddenly realize that all things legal, from the law to the corporations bound by it to the products they create as patented or copyrighted works to the money used to purchase and sell them, are merely a collection of registered, patented, and copyrighted words and other symbols on paper. What is Real is never property.”
~Clint Richardson

“He who learns must suffer
And even in our sleep pain that cannot forget
Falls drop by drop upon the heart…
And in our own despair, against our will,
Comes wisdom to us by the awful grace of God.”
~Agamemnon; Aeschylus


Als je liever luistert naar Clint Richardson