Tot het 7de jaar staan de na(a)m(en) van het kind schuin
(Scroll naar beneden voor de luisterversie van dit artikel.)
Als de Cestui Que Vie individuele geboorte Trust van het kind voor / in het 7de levensjaar niet aanvaard is, gaan de na(a)m(en) over in KAPITALEN. Voor het 7de levensjaar staan de na(a)m(en) van erflater minderjarige Enige Erfgenaam in CURSIEF KAPITALEN.

De eerste 7 jaar nadat de Cestui Que Vie individuele geboorte Trust nalatenschap is gevestigd, wordt er op de beurs (niet politieke) waarde toegevoegd aan de Trust, op naam van de Erflater, aangeduid met de na(a)m(en) in KAPITALEN geschreven. Daarom maakt de minderjarige Enige Erfgenaam zich pas in het 7de levensjaar bekend.

De Cestui Que Vie geboorte Trusts van de (Rooms-Katholieke) kinderen worden met hun 7de levensjaar binnengehaald door de kerk. De vorige zin refereert aan de Eerste Heilige Communie in het Rooms-Katholieke geloof in het 7de levensjaar van het kind: de Cestui Que Vie individuele geboorte Trusts zijn in wezen een kerkelijke canon.

Het beneficiair aanvaarden van de Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap in het 7de levensjaar van het kind kan een rituele betekenis voor je hebben, want je neemt het ritueel van de Heilige Communie weer in eigendom: je kunt op precies de 7de verjaardag de Spoed VBA, Algemene Volmacht, en Begeleidend schrijven verzenden naar de TrustBelastingdienst.


Vanaf welke leeftijd kúnnen ouders de Cestui Que Vie individuele geboorte Trust van hun kind aanvaarden?
De Erfrechtelijke documenten (zelfde documenten als voor volwassenen: invul-aanwijzingen scroll naar beneden) kúnnen ingezet worden, op elk moment dat jij (jullie) als ouder(s) dit voor jouw minderjarige Enige Erfgenaam raadzaam acht(en). Om bijvoorbeeld kinderroof door Jeugdzorg te stuiten, zul(len) jij (jullie) als ouder(s) op het moment dat jij (jullie) het raadzaam vinden de Erfrechtelijke documenten gereed moeten kunnen maken. Jij (jullie) kan (kunnen) andere individuele redenen hebben om de ‘dood en verloren op zee’ status van je kind(eren) te willen corrigeren door middel van het insturen van de Erfrechtelijke documenten.

De getuigen van de gebeurtenis van de geboorte hebben de directe afstammingslijn (navelstreng) tussen de Enige Erfgenaam en de Erflater aanschouwd en er geregistreerd getuigenis van afgegeven: de minderjarige Enige Erfgenaam mag dus geholpen worden met de documenten. De Erfrechtelijke documenten steunen op de getuigenis van de geboorte registratie.

De toevoeging van waarde waarnaar verwezen werd in het eerste hoofdje hierboven blijft doorgaan, want de rente op rente waarde opbouw in de eerste 7 jaar blijft doorgaan: als die er niet was zou er geen institutie meer bestaan.


Voorlopige Erfrechtelijke
bestaansgeld voorziening
Volgens de Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht dient de gevolmachtigde (Trust)Belastingdienst de voorlopige Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening te treffen. Dat moet op maandbasis de bestaanswaarde zijn die de levende mens heeft voor de bestaanseconomie uitgedrukt in geldige geldgetallen ruim voldoende om een fatsoenlijke levensstandaard te kunnen handhaven (en niet de hoogte van de door de politiek bedachte politieke schaarsteleugen door middel van het basisinkomen*). Ruim voldoende geldige geldgetallen betekent dat indien toegang tot elementaire levensbenodigheden stijgt, de Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening mee stijgt. Toegang tot elementaire levensbenodigdheden ligt nu opgeslagen in euro: als de overheid besluit tot een ander ‘wettelijk geldig’ betaalmiddel, dient het dus dát betaalmiddel te zijn. Hiermee wordt eventuele politiek veroorzaakte inkomensdervingen opgevangen. We zijn niet ver verwijderd van de totale afbraak van de verzorgingsstaat. Dan moet bestaansgeld uit de Erfrechtelijke documenten komen.

Er is vermogen (uit de individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap) nodig om het specifieke talent van je kind(eren) tot ontplooiing te laten komen: ben je bijvoorbeeld musicus dan heb je een authentiek instrument nodig en goede leermeesters etc.

Het kind moet uiteindelijk een eigen levensfonds hebben. Daarvoor moet het vermogensbeheer ingericht worden: het moet een inhoudelijk beheer worden en daar is vermogen voor nodig.


Individueel vermogensbeheer
De ontvlechting / afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap duurt plm 11 jaar, afgaande op de vermeende staatsschuld per inwoner / Enige Erfgenaam.

Dan duurt het dus nog tot aan zijn / haar 18de levensjaar voor de afwikkeling en het niet politieke, individuele vermogensbeheer.

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat het zo: Artikel 22, Eenieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden. “Door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat” is niet-politiek financieel beheer.


Kinderen zélf hun documenten laten invullen
Bij voorkeur laat je jouw kind(eren) zélf hun Erfrechtelijke documenten invullen (met blauwe pen), zegelen (plaatsen rechter wijsvingerafdruk in blauwe inkt), paraferen, en tekenen. Vanzelfsprekend nádat je hen uitleg gegeven hebt over het hoe en waarom van het activeren van de afwikkeling van hun geboorte Trust nalatenschap: kinderen snappen het hoe en waarom prima. In de URVM staat niets over leeftijd. Kinderen zijn capabel en bij zinnen om zelf te beslissen en te tekenen. Het maakt niet uit dat hun handtekening nog niet bekend is of dat ze die zelfs maar hebben. Zelfde geldt voor hun paraaf. Oefen gewoon met ze, en op een later moment in hun leven kunnen ze hun handtekening en paraaf naar gelieven wijzigen.

Jouw kind(eren) gebruik(t)en de geboorte geregistreerde naam voor het invullen van de documenten set bestaande uit de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving, Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht, en begeleidend schrijven Algemene Volmacht. Burgerlijke staat van een minderjarige is ongehuwd (mits wel gehuwd vanzelfsprekend).


Invullen documenten voor baby’s en (heel) jonge kinderen
Bekijk zelf of jouw kind in staat is om de documenten zelf in te vullen, te paraferen, en te tekenen. Zoals in het hoofdje hierboven staat, mag je ze alles zelf laten doen. Het invullen van de Erfrechtelijke documenten van een baby en (heel) jong kind zul je als ouder(s) moet(en) doen. Let op: dat je de na(a)m(en) van minderjarige Enige Erfgenaam onder het 7de levensjaar in CURSIEF KAPITALEN schrijft.

Ouders zijn gemachtigd de documenten voor hun minderjarige kind(eren) in te vullen
Moeder is gemachtigd voor haar minderjarige kind. Dit kan worden vastgesteld op basis van de, in de Erfrechtelijke documenten, vermelde geboortedatum van de minderjarige Enige Erfgenaam. Door de Erfrechtelijke documenten voor de minderjarige Enige Erfgenaam in gereedheid te brengen, kan moeder zelfs kenbaar maken dat zij haar kind wel degelijk erkent en zo kan zij de geboorte aangifte – presumptie, dat moeder vermeend haar gezag aan de overheid zou hebben overgedragen, corrigeren hetgeen de minderjarige Enige Erfgenaam beschermt tegen de interventies van een jeugd’zorgende’ instantie, welke op minderjarige Enige Erfgenamen jaagt, die hun individuele geboorte Trust nalatenschap nog niet beneficiair hebben aanvaardt. Moeder vult de naam en geboortedatum van haar kind(eren) in, en verder documenten set ( de VBA, Algemene Volmacht, en begeleidend schrijven Algemene Volmacht) invullen zoals ze bij zichzelf gedaan heeft, maar dan met de gegevens van haar kind(eren). Als Familienaam van je kind gebruik je zijn / haar geboorte geregistreerde naam. Je gebruikt zowel jouw handtekening* en wijsvingerafdruk* als dat van je kind(eren). Plaats op de Erfrechtelijke documenten van de minderjarige Enige Erfgenaam zijn of haar eigen bankrekeningnummer vermits dit bankrekeningnummer geen saldo limietbeperking per maand kent, anders dien je je eigen bankrekeningnummer te vermelden. Burgerlijke staat van een minderjarige is ongehuwd (mits wel gehuwd vanzelfsprekend).

Oók de vader is gemachtigd voor zijn minderjarig kind vanzelfsprekend: eenieder is de Enige Erfgenaam van zijn of haar placenta en de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust is gevestigd op de placenta. Met andere woorden: ook de papa kan de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap van zijn minderjarig(e) kind)eren activeren.

Je kind, als de Enige Erfgenaam van zijn of haar testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust, machtigt jou: met andere woorden… je hebt GEEN toestemming nodig van de andere ouder om de afwikkeling van de geboorte Trust van jouw kind te activeren
Rechter wijsvingerafdruk van je baby of heel jonge kind dat de documenten nog niet zelf kan invullen (beoordeel zelf) als Tekenen van Leven:
1) in het rondschrift stempel Durable Power of Attorney In Fact links bovenaan de pagina;
2) in het ovaalschrift Land Air Water het natuurlijk recht LAW om te leven rechts bovenaan de pagina.

Naast deze zegels zelf paraferen als kind dat niet kan doen (volgens mij kan een kind van 3 best zelf iets tekenen / paraferen spelenderwijs).

Pagina 7/7 van de VBA onderin mee zegelen en paraferen + handtekening, indien jij oordeelt dat jouw kind dat nog niet kan vanuit jouw ouderlijk gezag, zoals die reeds bij de overheid bekend is middels ID kaart bijvoorbeeld. Zo ook begeleidend schrijven en Algemene Volmacht bekijken en probeer hierin logisch na te denken.


De minderjarige Enige Erfgenaam heeft een eigen Diplomatiek Paspoort nodig om de track en trace verzendcodes in te noteren
In het Diplomatiek Paspoort worden 3 foto’s geplakt (zie foto voorbeelden Diplomatiek paspoort). De foto’s pas je aan naarmate het kind ouder wordt.


Minderjarige Enige Erfgenaam stuurt geen brief naar de Raad van State. Minderjarige Enige Erfgenaam antwoordt wel de ontvanger (belastingdienst) nadat zij van hen een brief ontvangen hebben.


Indien je tegen een kleine vergoeding ondersteuning wenst bij het invullen van de Erfrechtelijke documenten voor je minderjarige Enige Erfgenaam vind je via de pagina ‘Producten’ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) een beschrijving van de ondersteuning.

Note aangaande de Erfrechtelijke voorziening
*De niet-politieke erfrechtelijke voorziening van 2.500,00 op maandbasis, en overigens de hele erfrechtelijke procedure, moet klaar staan voordat het politieke (communistische) basisinkomen wordt ingevoerd. Complicatie is dat de vacciNazis wensen dat iedereen die zich niet gefaseerd laat dood injecteren, van het maatschappelijke leven wordt uitgesloten: zij willen nu eenmaal precies weten welke vastgestelde termijn dat basisinkomen hun trust loot winst verminderd.


Vraag van een mama wiens kinderen geroofd zijn

Kan ik als moeder bij afwezigheid van de kinderen de documenten voor mijn kinderen in orde maken?
Ze kunnen vanwege hun afwezigheid niet zelf zegelen en paraferen, etc.

Antwoord

De moeder kan de documenten voor haar kinderen in orde maken als erkenning van haar kinderen en zij is daar dan als enige toe bevoegd.

Zij kan er een korte verklaring bijvoegen en in de stempels en bij de ondertekening van de documenten bij schrijven: Ik erken dit kind, het is uit mij geboren.

In een extra begeleidend schrijven, verklaart moeder:
Ik Ben, de moeder van de minderjarige Enige Erfgenaam, de in dit document genoemde Aantoonder Verklaring Beneficiaire Aanvaarding van zijn / haar individuele geboorte trust nalatenschap, genaamd: NAAM VAN DE MINDERJARIGE ENIGE ERFGENAAM IN KAPITALEN.

Ik weerspreek de 12 presumpties van de Roman Court en weerspreek dat ik de vader van mijn kinderen erken. Zijn erkenning als vader is met voorkennis door de gemeente en met behulp van de verplichte geboorte aangifte verkregen met opzet nog binnen de periode die nodig was voor mijn herstel na de gebeurtenis van het ter wereld brengen van mijn kind.

Het gezag van de vader, is op de voorkennis van de burgemeester inzake de verplichte geboorteaangifte gebaseerd, een presumptie tot gevolg hebbend dat ik mijn kind in de steek zou hebben gelaten en binnen drie dagen na de geboorte, zou hebben overgedragen aan de staat en daarmee het trustvermogen van de minderjarige erfgenaam zou hebben overgedragen aan de staat.

Het kind met het badwater, het individuele geboorte trustvermogen van het kind weggooien, is een presumptie die ik ten stelligste weerspreek en doorhaal, alsmede het gezag over mijn kinderen, welke aan de vader door de presumptieve, bevooroordeelde rechter van de Roman Court, werd toebedeeld.

Etische en morele voorwaarde om te handelen als bovenstaand
De erkenning door de moeder voor de zich misdragende vader, dient door de moeder te worden ingetrokken! Als vader de moeder en haar kinderen niet liefheeft, beschermt en behoedt tegen verlies van vermogen, huis en haard en goede naam, verliest de vader de eervolle titel: PATER FAMILIAS en wordt hij door moeder gestraft met ontneming van zijn eretitel en als ROVER en ONTKRACHTER uit zijn gezag gezet.