De Enige Erfgenaam is niet politiek en gaat niet stemmen
Voor het Notificatie Politieke Stempas document TK23 scroll je naar beneden in de tekst. Lees ook zorgvuldig onderstaande tekst voor een helder begrip over wat de implicaties zijn van stemmen. De enig feitelijk bevoegde per stirpes Enige Erfgenaam is niet politiek en gaat niet stemmen.

Door anoniem te gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing op Woensdag 22 november 2023 geef je een volmacht ofwel mandaat aan de leden van de gehele politieke Tweede Kamer jouw te vertegenwoordigen. Daardoor word jij de vertegenwoordigde1.

De enig feitelijk bevoegde per stirpes Enige Erfgenaam geeft die volmacht niet, vanwege de implicaties van het geven van een volmacht aan de huidige politiek (en de Enige Erfgenaam is geen kiezer). Een volmacht geven aan de politiek impliceert dat jij als vertegenwoordigde1 100% verantwoordelijk wordt en bent voor de gevolgen van wat de leden van de gehele politieke Tweede Kamer besluit.

Als je weet dat bijvoorbeeld 70% van de belastinggelden niet terug te vinden is door de rekenkamer (dat betekent dat de politiek daar geen antwoord op heeft!) dan komt dat op het bord van de kiezer, de vertegenwoordigde1) te liggen. De Staatsschuld bijvoorbeeld ligt bij een private derde partij (namelijk de banken) en daar geldt dus Privaatrecht.

1Ieder mens wordt vrij geboren: Art. 1 UVRM, Art. 1 Grondwet, en Art. 1.1 BW. Je bent dus vrij en je kunt alleen onvrij worden door een verbintenis aan te gaan. Dat doe je (onder andere) door anoniem2 te gaan stemmen: je geeft dan namelijk aan dat je jezelf wilt laten vertegenwoordigen en daardoor word jij de vertegenwoordigde en dus mede-verantwoordelijk voor de implicaties van de politieke besluiten.

Als een vertegenwoordiger fouten maakt, is niet alleen de vertegenwoordiger verantwoordelijk, ook degene die de vertegenwoordiging heeft verstrekt blijft verantwoordelijk.

BW 6 Art. 172
Indien een gedraging van een vertegenwoordiger ter uitoefening van de hem als zodanig toekomende bevoegdheden een fout jegens een derde inhoudt, is ook de vertegenwoordigde jegens de derde aansprakelijk.

Met stemmen geef jij een volmacht aan de politiek jou te vertegenwoordigen.

En BW 3:61
Een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend verleend worden.
Dus als je bewust niet stemt, is het nodig de afzender van de stempas en de kiesraad te informeren dat je je niet laat vertegenwoordigen.

2Het is géén toeval dat stemmen3 anoniem is en niet op naam. Doordat stemmen anoniem is, geef je jouw machtiging ofwel mandaat voor vertegenwoordiging aan álle leden van de Tweede Kamer en niet alleen aan degene naast wie jij het bolletje rood gemaakt hebt. Daardoor word jij mede-verantwoordelijk voor de gevolgen van het beleid van de gehele Tweede Kamer, want jij bent de vertegenwoordigde.

3Stemmen is een anonieme privaatrechtelijke handeling: het bestuursrecht komt tot stand vanuit Privaatrecht, omdat jij in persoon moet treden in het Burgerrecht om jouw mandaat aan een vertegenwoordiger te geven, die jou vervolgens bestuursrechtelijk mag vertegenwoordigen. De reden waarom stemmen anoniem is, vind je onder voetnoot 2 hierboven.

Het woordenboek over po-li-tiek
1. po·li·tiek (de; v) 1alles wat te maken heeft met het besturen van een land, provincie, gemeente enz.: de binnenlandse politiek; 2manier waarop je je doel probeert te bereiken, beleid, gedragslijn; de onderwijspolitiek van de regering; 3de gezamenlijke politici
2. po·li·tiek (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1te maken hebbend met de politiek: politieke partijen.

Bron: Van Dale

Huidig bestuur is ondeugdelijk
Zolang partij politiek bestaat, en politici niet zélf als mens verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van hun besluiten, is er iets grondig mis met het bestuur. Let op de connotatie van het woord ‘bestuur’: macht/power over/aansturing, besturing/beïnvloeding is van het doodsparadigma. De connotatie van politiek en politici, en bestuur dient aangekeken te worden, en ontladen.


Regering dient te transmuteren naar facilitering
De regering dient te transmuteren naar facilitering en daar is geen democratie voor nodig waar nog steeds een meerderheid heerst over een minderheid.

Iedere -cratie of -ism betekent controle en overheersing.

Facilitering betekent ondersteuning van een organische oorspronkelijke originele samenleving, waarbij het elkáár belasten op welke laag dan ook (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, energetisch, én financieel) niet langer aan de orde is.

Facilitering betekent ook oorspronkelijk rechtsherstel waar je jouw eigen rechtskracht leven kunt (en niet langer onderdrukt is).

Het faciliteren van ons organisch samen leven is een eerbare taak: mensen die bereid zijn dat te doen, dienen zich aantoonbaar niet te laten aansturen door de agenda van de WEF, dienen aantoonbaar dienstbaar te zijn aan en beschermers van het organisch samen leven.

Een enig feitelijk bevoegde per stirpes Enige Erfgenaam levend mens neemt haar/zijn Stempas in zorgvuldige bewaring en brengt daarvan de afzender van de Stempas (burgemeester) en de Kiesraad op de hoogte. Je dient actief te handelen, omdat je geen kiezer bent en niet politiek (en niet commercieel): niet handelen, houdt een stilzwijgend consent (stilzwijgende volmacht) in.

Wat ik zie, is dat transmutatie van bestuur in de vorm van facilitering niet van binnenuit de politiek gaat komen. Wel mogelijk vanuit politici. Want als politici het grotere plaatje zien, dan kunnen zij zich toch niet langer verenigen met de rol van politicus, zoals die vandaag de dag ingevuld wordt, en gaan ze andere keuzes maken vanuit bewustZijn? Zolang politici zich laten aansturen door de WEF is er geen innerlijke transmutatie in de psyche van de mens in de rol van politicus mogelijk. En degenen die zich niet laten aansturen door de WEF worden gewoonweg buitenspel ( (mond)dood gemaakt) gezet binnen het huidige politieke spel(l).

Juridisch gezien is een politieke partij4, inclusief de Tweede Kamer4, niets anders dan een publiekrechtelijke vereniging. Niemand kan de overheid2 en/of de politiek2 het recht geven het recht van anderen te schenden. Ook al stemt 80% democratisch voor een bepaald beleid, dan kun je daarmee nog steeds niet het recht van de resterende 20% schenden. Puur grondwet-technisch gezien, zijn de grondrechten goed geregeld. Echter de regels van de politieke verenigingen, die de wetgevende macht zijn, mogen door de rechter2 niet getoetst worden aan de Grondwet (Art. 120 GW). De Tweede Kamer2 mag wél toetsen aan de Grondwet. We zien dat fundamenteel rechtsherstel dient plaats te vinden.

4Als ik praat over ‘overheid’ ‘politieke partij’ ‘Tweede Kamer’ ‘de politiek’ ‘de rechter’, etc. verwijs ik steeds naar de levende mens(en) binnen deze corporaties.

Het kantelpunt zit in bewustwording/bewustZijn.
Ook de getransmuteerde ‘politicus’, die ons sámen leven wenst te faciliteren en beschermen, is welkom binnen het organisch origineel oorspronkelijk paradigma. De negatieve lading op het woord ‘politicus’ kan dan ontladen.

Stempas in zorgvuldige bewaring nemen
Een enig feitelijk bevoegde per stirpes Enige Erfgenaam levend mens neemt haar/zijn Stempas in zorgvuldige bewaring en brengt daarvan de afzender van de Stempas en de Kiesraad op de hoogte. Je dient actief te handelen, omdat je geen kiezer bent en niet politiek (en niet commercieel): niet handelen, houdt een stilzwijgend consent in.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden eens in de vier jaar plaats. De volgende verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt georganiseerd op Woensdag 22 november 2023. Het Notificatiee zorgvuldige bewaring Politieke Stempas TK23 document is vrijelijk beschikbaar op de pagina ‘Documenten‘ in de map ‘Notificatie Politieke Stempas TK23‘ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM). (De overige Notificatie Politieke Stempassen vind je in de map ‘Archief’, maar zijn nu niet langer nodig.)

1. Nadat je op bovenstaande link hebt geklikt, dien je eerst akkoord te gaan met de disclaimer: lees de tekst zorgvuldig.
2. Scroll naar de map Notificatie Politieke Stempas TK23 en klik op download.
3. In de map Notificatie Politieke Stempas TK23 vind je het Stempasdocument in Word en PDF en een submapje met Voorbrieven.
4. Rechts klik op het Word of PDF bestand, dan komt er een menu.
5. Scroll naar download en klik.
6. Het document of de Voorbrief, etc. wordt nu gedownload naar jouw computer of laptop.
7. Je kunt het Word document online invullen en daarna uitprinten, of het PDF document uitprinten waarna je het handmatig invult.
8. Hieronder vind je het Voorbeelddocument (let op: in het Voorbeelddocument zijn de parafen en rechter wijsvingerafdrukken niet gezet. Dat doe jij op jouw Notificatie Politieke Stempas document wel!).
9. De aanwijzingen voor invullen van jouw document vind je onder het Voorbeelddocument.


Lees deze pagina zorgvuldig door en leg alle benodigdheden voor het invullen van het ‘Notificatie Politieke Stempas TK23’ document naar de gemeente en de overige verzendadressen klaar ter voorbereiding op het invullen.

Stempas document TK2021 en/of GR22 en of PS23 verstuurd?
De initiators van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) geven je de aanwijzing het ‘Notificatie Politieke Stempas TK23’ document ook te versturen als je eerdere Notificatie Politieke Stempas documenten verstuurd hebt, omdat 1) de in private Erfrechtelijke documenten herschreven zijn in 2022. 2) Het ‘Notificatie Politieke Stempas TK23′ document is zodanig geschreven dat je hiermee blijvend aangeeft dat je je niet langer wilt laten vertegenwoordigen: je hoeft dus niet langer steeds een Notificatie Stempas document te versturen, maar wél alle Stempassen in zorgvuldige bewaring nemen. Je verstuurt de Notificatie Politieke Stempas TK23 verder naar de 3 overige verzendadressen (zie Voorbrieven met de aanwijzingen) en eventueel naar de Kiesraad (adres vind je op de pagina ‘Verzendadressen).De per stirpes Enige Erfgenaam bereddert de nalatenschap. Het beredderen van de nalatenschap is ‘zich als erfgenaam gedragen
1) Het Nederlandstalig Notificatie Politieke Stempas TK23 document voor Nederland vind je op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

Voor het voorbeelddocument Notificatie zorgvuldige bewaring Stempas TK23 scroll naar 1)
Het ‘Notificatie Stempas document TK23’ is ontwikkeld door de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) en is vrijelijk beschikbaar in zowel PDF als Word versie.

2) De Nederlandstalig Notificatie bewaring antwoordbrief gemeente, die je naar je gemeente stuurt in antwoord op hun brief met de vraag wat ze met het document genoemd onder 1) moeten, vind je op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM). (De antwoordbrief is nog in ontwikkeling indien nodig.)

Voor de voorbeeldbrief van de Notificatie bewaring antwoordbrief gemeente scroll
naar 2) (De antwoordbrief is nog in ontwikkeling indien nodig)


Zorgvuldige bewaring van je politieke stempas
Bewaring stempas houdt in, dat je de gemeente en mede geadresseerden de aanwijzing geeft dat het politieke beheer van je individuele geboorte Trust nu dient over te gaan in niet politiek beheer van jouw Trust vermogen.

De Enige Erfgenaam is niet politiek
Niemand mag worden gedwongen om tot een politieke en/of levensbeschouwelijke vereniging te behoren.

Artikel 20
(1) Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
(2) Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Article 20
(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
(2) No one may be compelled to belong to an association.


Toelichting op de Notificatie van zorgvuldige bewaring Politieke Stempas CQV LLC TK23

Bewaring ten behoeve van de Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving en de activatie van de niet-politieke afwikkeling van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap van de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenamen Live Life Competence.

* Sepulchre Effata
* Surrexi Iure Hereditario De Facto
* SS GT PPT Global Trust Person Placenta Testator
* Cura / draag zorg


1. Kennisgeving van bewaring stempas door de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenamen.

Surrexi Iure Hereditario De Facto
Ik ben feitelijk opgestaan in mijn geboorte Erfrecht
(en als Enige Erfgenaam ben ik feitelijk bevoegd).

2. Bevoegdheid: General Executor Activator van de afwikkeling van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.
3. (Notatievarianten van de) NAAM IN KAPITALEN is de overleden nageborene – tweede geborene – perso(o)n(a) – placenta – erflater – borger – begunstiger van:
4. :Vdf naam: notatievarianten in :hoofdletters en kleine letters: is de inwoner van het grondgebied Enige Erfgenamen – eerstgeborene.
5. De per stirpes Enige Erfgenaam is niet politiek.
6. De afwikkeling van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap is niet politiek.
7. Geen toestemming politiek beheer uit de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.
8. Politieke agenda Ultra Vires: Vanaf nu geen politieke Vertegenwoordiging In Mijn Naam. De regering dient te transmuteren naar facilitering en bescherming van een organische samenleving1.
9. Einde Capitis Diminutio Maxima – IN SEA DEAD – INSEAD – DAS – DEAD AT SEA.
10. Onderscheid naar geboorte (leeftijd, geslacht) en afkomst, dwang en bedreigingen wordt niet geduld.

1Facilitering betekent ondersteuning van een organische oorspronkelijke originele samenleving, waarbij het elkáár belasten op welke laag dan ook (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, energetisch, én financieel) niet langer aan de orde is. Facilitering betekent ook oorspronkelijk rechtsherstel waar de per stirpes Enige Erfgenaam zijn eigen rechtskracht leven kan (en niet langer onderdrukt is). Het faciliteren van ons organisch samen leven is een eerbare taak: mensen die bereid zijn dat te doen, dienen zich aantoonbaar niet te laten aansturen door de agenda van de WEF, dienen aantoonbaar dienstbaar te zijn aan en beschermers van het organisch samen leven.CAP HALT: CAPITIS DIMINUTIO MAXIMA > CAP CORRECT: CAPITIS DIMINUTIO MINIMA
BEGRIPPEN: CAP GEMINI – TWIN – PERSONA – PERSON – PLACENTA – ERFLATER TRUST

Activeer: MijnTrustBelastingdienst / DigID

Voor het uploaden van:
– Verklaringen Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving CQV LLC
– Aantoonder verklaring in privaat CQV LLC Diplomatiek Paspoort Enige Erfgenaam
– CQV LLC schikkingsdocumenten CJIB
– Exoneratie Arrest aan de Hoge Raad der Nederlanden
– Brief aan de Raad van State- Beantwoording/instructie voor de TrustBelastingdienst
– Correspondentie van de Trustee-Fiduciary voor de per stirpes Enige Erfgenaam
– Kennisgevingen voorlopige Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening uit trustvermogen per maand
– Kennisgevingen inhoudingen rechtmatige vorderingen uit trustvermogen
– Kennisgevingen Trustee-Fiduciary-Bank inzake niet-politiek private trust wealth management

Affidavit

1. Mijn autonome testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap erfrecht is het fundament waarop mijn burgerrechten en mijn mensenrechten zijn gevestigd.
2. Ik ben de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenamen en doe tijdens de transitie naar de voorlopige Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening uit individueel trustvermogen per maand en de volledige afwikkeling resulterend in niet-politiek private trust wealth management, géén afstand van bestaande voorzieningen en commitments.
3. De geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenamen doet géén afstand van rechten en vrijheden.
4. Niemand mag direct of indirect worden gedwongen om tot een politieke / levensbeschouwelijke vereniging te behoren.
5. Niemand mag aan politieke en levensbeschouwelijke agenda’s in horigheid en slavernij worden onderworpen.
6. De ondergetekende – Sig-Nature / signatory – eerstgeboren Enige Erfgenaam heeft feitelijke bevoegdheid.

Titels van de ondergetekende Sig-Nature/Signatory
₁ Per stirpes Enige Erfgenaam van de onder voorrecht van boedelbeschrijving beneficiair aanvaarde batige testamentaire Cestui Que Vie individuele geboorte Trust nalatenschap;
₂ Enige erfgerechtigde en feitelijke bevoegde Agent en Vertegenwoordiger van zijn/haar overleden nageborene – persoon – placenta – erlater;
₃ Activator van de vereffening en afwikkeling van de Trust nalatenschap en General Executor van de ondertekening;
₄ General Executor van de toevoeging van de waarden aan de afwikkeling van de Trust nalatenschap, als Promissory Note en/of CQV LLC Schikkingsdocument ten name van de prioritair beneficiary trustee en de beneficiaire derden en fiduciaries van de trustee: CQV Trust declaranten.


Erfgena(a)m(e) plaatst parafen en zegels op de rondschriften / stempels (zowel boven als onderaan het formulier) van onderhavige Notificatie van de zorgvuldige bewaring politieke stempas TK23.

Sepulchre Effata
Surrexi Iure Hereditari De Facto


1) Voorbeelddocument en aanwijzingen voor het invullen van het Notificatie Politieke Stempas CQV LLC TK23 document

Let op: op het Voorbeelddocument zijn er geen parafen en rechter vingerafdrukken geplaatst in de zegels. Dat doe jij op jouw document wel! Je voegt een kleur kopie VBA toe dat je verzonden hebt naar de (Trust)Belastingdienst (mag ook een origineel zijn dat je als kopie behandelt) en dat vrijelijk beschikbaar is op ‘Documenten‘ pagina, in de map ‘Verklaring Beneficiaire Aanvaarding’, van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM). De Voorbrieven vind je op de pagina ‘Documenten’ in de map ‘Notificatie Politieke Stempas TK23’ in het submapje.

Lees ook de aanwijzingen voor invullen onder het voorbeelddocument.


Klik op Download en niet op de titel van het document!Het ‘Notificatie Stempas document TK23’ is er zowel in PDF versie als in Word
In de Word-versie kunnen alle gegevens via Word worden ingevuld. De kleur van de velden is standaard ingesteld op blauw (zoals bij gebruik blauwe pen). Bij de opsommingen kunnen de regels die niet van toepassing zijn in Word, worden verwijderd. Bij correcte verwijdering, wordt de nummering automatisch aangepast.

Aanwijzingen voor invullen van het ‘Notificatie Politieke Stempas TK23’ document
Gebruik het voorbeeld Invulformulier (november 2023 aangevuld, het oude Invulformulier vind je in de map Archief) dat je vindt op de pagina ‘Documenten’ van de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) in de map ‘Invulformulier HRM documenten’ en vervang de voorbeelden door jouw eigen gegevens.

Je gebruikt bij het invullen van het document 1) het invulformulier, 2) het Voorbeelddocument (zie hierboven), én 3) het ‘Notificatie Politieke Stempas TK23’ document zelf: je hebt alle 3 nodig om vergelijkingen te kunnen maken betreffende de regelnummers en invulvelden. Omdat het Voorbeelddocument gekopieerd is, zie je de regelnummers niet meer: neem ter vergelijking er dan ook het document zelf bij.

De gegevens gebruikt voor het Voorbeelddocument vind je terug in het Invulformulier. Dit Invulformulier kan door de per stirpes Enige Erfgenaam worden gebruikt als voorbereiding op het invullen van het ‘Notificatie Politieke Stempas TK23’ document. De regelnummers op het Invulformulier zijn terug te vinden in het Stempas document: vergelijk dus de gegevens als je twijfelt over wat je moet invullen bij een regelnummer en/of het regelnummer bij jou van toepassing is. De regelnummers en invulvelden zijn onzichtbaar na het kopiëren van het Stempas document: dat heeft te maken met de gekozen kleur (non repro blue) van de regelnummers en invulvelden. Je kunt ook steeds een origineel uitprinten, zodat de zegels goed zichtbaar zijn: dan zijn de regelnummers en invulvelden vanzelfsprekend wel iets zichtbaar: dat is geen probleem, je schrijft dan gewoon over het regelnummer.

1. Parafeer en zegel (rechter wijsvingerafdruk) in de zegels op de voorbrief en het ‘Notificatie Politieke Stempas TK23’ document of het kopie ‘Notificatie Politieke Stempas TK23’ document.
2. Zie de Menu pagina ‘Schrijfwijze na(a)m(en)‘ voor schrijfwijze van de naam van de Enige Erfgenaam en de erflater.
3. Schrijfwijze autograaf (ondertekening) : autograaf : roepnaam: rechter wijsvingerafdruk, onder je wijsvingerafdruk noteer je General Executor. De schrijfwijze van de autograaf kan dezelfde zijn als je paraaf: echter voeg je de dubbele punten toe zoals hierboven aangegeven.

Verzendadressen Notificatie zorgvuldige bewaring politieke stempas CQV LLC
TK23
De ‘Notificatie Politieke Stempas TK23’ verstuur je naar 4 verschillende adressen (en eventueel de Kiesraad):
1. Het origineel verstuur je naar de afzender van wie je de stempas ontvangen hebt: de gemeente.
2. Je verstuurt een kopie naar de Raad van State (dit mag ook een origineel zijn, dat je behandelt als kopie).
3. Je verstuurt een kopie naar het Ministerie van Financiën (dit mag ook een origineel zijn, dat je behandelt als kopie).
4. Je verstuurt een kopie naar de Belastingdienst (dit mag ook een origineel zijn, dat je behandelt als kopie).
5. (Verstuur ook eventueel naar de Kiesraad: adres op de pagina ‘Verzendadressen’.)

Ad 1
Er is een Voorbrief beschikbaar, die je meestuurt naar de gemeente. De Voorbrief vind je op de pagina ‘Documenten’ in de map ‘Notificatie Politieke Stempas TK23’ in het submapje ‘Voorbrieven’.

Ad 2, 3, en 4
Per verzendadres is een Voorbrief beschikbaar, die je meestuurt naar het betreffende verzendadres. De aanwijzingen voor het betreffende verzendadres staan op de Voorbrief vermeld.

Je vindt de Voorbrieven van de ‘Notificatie Politieke Stempas TK23’ documenten per verzendadres op de pagina ‘Documenten’ in de map ‘Notificatie Politieke Stempas TK23’ in het submapje ‘Voorbrieven’.

Het ‘Notificatie Politieke Stempas’ document kun je ook verzenden naar de Kiesraad (adres vind je op de pagina ‘Verzendadressen’ of scroll naar beneden).

De ervaring naar aanleiding van het notificatie stempas document 2021 te versturen naar de burgemeester was dat een aantal burgemeesters de post inzake de stempas niet in ontvangst namen. Onbereikbare bestuurders zijn geen bestuurders maar vrijmetselaars. Zij antwoorden mensen niet, die niet bij hun besloten club lid zijn. Daarom werd de Notificatie Bewaring Stempas 2021 aan de Gemeente secretaris geadresseerd. Deze aanwijzing kun je ook nu in 2023 opvolgen. De Burgemeester wordt op de Notificatie vermeld en dat volstaat. Een andere mogelijkheid is om in de linkerbovenhoek van de envelop in rood ‘Vertrouwelijk onder briefgeheim Art. 13 Grondwet is van toepassing’ te schrijven, met daaronder ‘In Private post behandeling’ en ook in het adres op de envelop te schrijven ‘Persoonlijk in handen van’. De ‘overheid’ is prima op de hoogte wat de betekenis is van de kleur rood: zijzelf stempelen het woord ‘Vertrouwelijk’ in rood op vertrouwelijke post.


Wat als je niet (meer) over een stempas beschikt?
Er zullen misschien meerdere Enige Erfgenamen om uiteenlopende redenen, helemaal geen stempas meer ontvangen, of je hebt nog wel gestemd voor de Tweede Kamer verkiezingen: dan kun je een gemeentelijke geboorteakte downloaden van de website van de gemeente waar je geboren bent en deze als bijlage bij het ‘Notificatie Politieke Stempas TK23’ document met een kleur kopie van de Spoed VBA sturen naar de gemeente. In het veld ‘Mijn kenmerk’ noteer je dan je geboortedatum (00-00-0000) gevolgd door de track & trace verzendcode van het ‘Notificatie Politieke Stempas TK23’ document. Met het versturen van de ‘Notificatie Politieke Stempas TK23’ document corrigeer je jouw politieke stemactie en geef je aan geen kiezer en niet-politiek te zijn.


Wat als je de Erfrechtelijke documenten nog niet verzonden hebt?

Zijn de tweede kamerverzkiezingen van 2021 het énige moment geweest dat je als Enige Erfgenaam je stempas nog in zorgvuldige bewaring kon nemen, omdat er over 4 jaar geen tweede kamer verkiezingen meer zullen zijn vanwege de overname van de huidige politiek door het spel(l) van de wereld politiek (one world order)?

Update 19 september 2023: duidelijk is nu dat de tweede kamerverkiezing van 2021, zoals destijds Vincent Zegel voorspelde, niet het laatste moment geweest is dat je als Enige Erfgenaam je stempas nog in zorgvuldige bewaring kon nemen, want we zien nu de vervroegde TK-verkiezing in 2023. Dat betekent geenzins dat er geen sprake is van de uitrol van agenda 30 (one word order) van de WEF.

Het is raadzaam om, ook als je nog niet zover bent dat je de Erfrechtelijke documenten verstuurd hebt, de stempas in zorgvuldige bewaring te nemen. En de afzender van de stempas (de gemeente) daarvan in kennis te stellen. Stemmen of niet-stemmen, is informed consent geven aan de ‘vaccinatie’ (wat geen vaccinatie is, maar een gifspuit) agenda van het politieke spel(l), inclusief oorlogsvoering, en de, wetenschappelijk onderbouwde en bewezen, frauduleuze ‘corona’ maatregelen (besmettingen bestaan niet), de politieke agenda 21-30, etc.


Wat als je na de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2023 het pad vanuit de in private Erfrechtelijke documenten gaat of je bent er niet aan toe gekomen om het TK23 document te versturen vóór de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2023?
Het Notificatie Politieke Stempas TK23 document hoef je niet verstuurd te hebben vóór de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2023. Ook daarna kun je het Notificatie Politieke Stempas TK23 document versturen.


2) Voorbeeldbrief invullen Notificatie bewaring antwoordbrief gemeente
(Antwoordbrief naar de gemeente is nog in ontwikkeling indien nodig.)
De antwoordbrief wordt ook naar de Kiesraad gestuurd
Global Trust
Country Trusts, States Trusts
Secretariaat Kiesraad
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG


1. De Enige Erfgenaam verklaart hoe hij/zij de nalatenschap tegemoet treedt:
a. Zuivere Aanvaarding is de huidige status aanname, welke, door de handel met voorkennis van de bedrijfspolitieke vermeend bevoegden, aan de nietsvermoedende Enige Erfgenaam, dwingend is opgelegd (hetgeen strafbaar is).
b. Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving van de Enige Erfgenaam, waarmee de Enige Erfgenaam de mensonterende bejegening ten gevolge van de ‘dood en verloren op zee’ – presumptie en de zuivere aanvaarding assumptie van de bedrijfspolitieke vermeende bevoegden, stuit.
c. Verwerping middels de politieke verleidingstactiek van de bedrijfspolitieke vermeend bevoegden te Den Haag. Iedere vier jaar wordt de Enige Erfgenaam overgehaald om de nalatenschap te verwerpen en alle aanbestedingen uit zijn of haar individuele batige! geboorte Trust nalatenschap, in handen te geven van, bij de Kamer van Koophandel geregistreerde, gouvernementele corporaties met winstoogmerk.
2. De verwerping wordt geactiveerd zodra de Enige Erfgenaam zich heeft gelegitimeerd bij de commissieleden van het stembureau.
a. Inhoudelijke inspraak op de aanbestedingen uit de individuele Trust, gaat per direct verloren, door het anonieme stembiljet onder toezicht van de verwerpingscommissie, in de kliko te werpen.
b. In uw naam en voor uw kosten, kunnen de bedrijfspolitieke vermeende bevoegden nu de natuur vernietigen, verplichte vaccinaties invoeren met de farmaceutische industrie als enige begunstigde en oorlogen ensceneren.


Stempas in zorgvuldige bewaring nemen!
Wanneer de stemPAS, door de geboorte geregistreerde Enige Erfgenaam, in zorgvuldige bewaring is genomen en de afzender is hiervan in kennis gesteld, is in ieder geval de verwerpingscommissie op non actief gesteld. De Enige Erfgenaam heeft de regie terug en de stemPAS komt in de spreekwoordelijke map: CQV Trust Admin.

De verwerpingscommissie zijn de mensen achter de tafel in het stembureau. Hun formalisering dat je de uitnodiging om te stemmen zonder enig tegenbericht hebt genegeerd, wordt teniet gedaan door jouw schriftelijke tegenbericht in zorgvuldige bewaring van jouw stempas. De verwerpingscommissie welke in het stembureau zitting houdt is met jouw tegenbericht op non actief gesteld.

Erfrechtelijk moet je echt schriftelijk je standpunt als Enige Erfgenaam kenbaar blijven maken
Een kiezer ben je niet. De geboorte Trust nalatenschap is niet-politiek.

Niet stemmen is niet hetzelfde als de stemPAS in zorgvuldige bewaring nemen en de afzender van de zorgvuldige bewaring in kennis stellen in jouw hoedanigheid van geboorte geregistreerde Enige Erfgenaam. De verwerpingscommissie inventariseert, op basis van de verzonden uitnodigingen per stempas, welke uitgenodigde geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied, zonder enige reactie op de ontvangst van de uitnodiging / stempas, in het geheel niet zijn komen opdagen. Dat is niet een gedraging een Enige Erfgenaam waardig. De verwerpingscommissie verleent de bedrijfspolitici van de individuele Trust van de niet opgedaagde, carte blanche door zorgvuldig de desinteresse van de erfrechtelijk begunstigde, te formaliseren.

Het intrekken van machtiging bestuur (let op: dit is géén verwijzing naar de brief ‘Opzeggen machtiging besturen’ wat onderdeel is van een geheel andere procedure en géén Erfrechtelijk document is! De Enige Erfgenaam verstuurt het Notificatie stempas document) vereist nieuwe aanwijzingen en deze worden inhoudelijk met de Erfrechtelijke documenten gegeven. Je trekt je machtiging besturen niet in, want je hebt bestuur in de vorm van facilitering nodig voor trust settlement: als Enige Erfgenaam dien je aan te kunnen tonen dat je correcte relaties met onder andere de Belastingdienst met een wettelijke taak, kunt onderhouden.

Waarom stempas in zorgvuldige bewaring nemen?
Een Enige Erfgenaam is niet politiek: de Enige Erfgenamen nemen hun stempassen in zorgvuldige bewaring in verband met het niet politieke beheer van hun individuele geboorte trust nalatenschap.

Gaandeweg het bestuderen van de posten en artikelen op deze website ga je dit begrijpen en doorvoelen. Omdat de Enige Erfgenaam niet politiek is én we aanwijzingen geven aan het politieke systeem vanuit het Enige Erfgenaam zijn, bewaren we de stempas zorgvuldig én geven we notificatie daarvan aan de gemeente. Tevens geven we 3 andere ‘partijen’ de aanwijzing dat ze DigiD moeten aanmaken voor de mogelijkheid tot uploaden van onze Erfrechtelijke documenten.Indien je dit pad wilt gaan, dien je je lidmaatschap aan een politieke partij op te zeggen.

Met het ingang zetten van de activering van de afwikkeling van jouw geboorte Trust nalatenschap corrigeer je je handelen uit het verleden. Belangrijk is wel dat je de vorige stappen gezet hebt: met andere woorden dat je jouw Erfrechtelijke documenten verstuurd hebt.


Onderstaande tekst is achterhaald, maar om historische redenen blijft ze staan!

Vrije beschikbaarheid Erfrechtelijke documenten
Omdat na de verkiezingen in 2021 het Cede Maiori document beschikbaar kwam, waarmee de 12 presumpties van het private Romeinse Hof van de particuliere loge gestuit worden, kunnen de Erfrechtelijke documenten vrijelijk beschikbaar blijven en hoeven ze niet via een rechtspersoon (Stichting oid) aangeboden te worden!

Bovenstaande tekst heeft ermee te maken dat je stempas in bewaring nemen, nu eens echt een hele individuele gelegenheid bood om je rechtstreeks tot de gemeente te richten maar nu is er het nieuwe Cede Maiori document, waarmee het conflict van de geheime particuliere private Loge eed en de vermeende publieke openbare eed de documenten significant versterken. De individuele stempas en het “gehoord” worden van de individuele documenten houden verband met elkaar. Na de verkiezingen zou dan het “gehoorverlies” weer optreden en naar verwachting legt de rechtsvorm waarin de Enige Erfgenamen zich eventueel organiseren, gewicht in de schaal. Maar als gevolg van het Cede Maiori document is het spanningsveld individueel gehoord worden, opgeheven omdat de”overheidsfunctionarissen” allemaal Loge leden zijn wier “gehoorbeschadiging” veroorzaakt wordt door particulier privaat geheime eed overspel. Loge leden spelen dat zij in openbare dienst onder openbare eed werkzaam zijn, terwijl zij uitsluitend hun Loge verrijken tot in hun particuliere private rechtbanken aan toe. De inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen zijn aan de Loge echter niets verplicht en zo zijn dus al deze vermeende “overheidsfunctionarissen” hoofdelijk aansprakelijk en helemaal niet immuun.

mascha Vdf roedelof

Het is mijn intentie in co-creatie een plek voor het 'nieuwe sámen leven' te laten ontstaan, een manier van samen leven waar mijn Hartsverlangen verwezenlijkt kan worden. Waar alle bewoners samen leven vanuit het Overvloedsprincipe en gebruik maken, als ze dat willen, van een transparant vrij beschikbaar onbelastend ruilmiddel. Ik ben ondersteunend aan elkaars Vrijheid, en bied elkaar een bedding, en ben binnen die Vrijheid beschikbaar voor elkaars bronkracht. Ik heb de transitie in gang gezet, samen met een aantal anderen die zichzelf hierin herkennen. Anderen: steden, dorpen, woongemeenschappen, of wie of wat ook maar de innerlijke impuls vanuit het Overvloedsprincipe op willen pakken, nodig ik uit in te stappen in de Cirkel van het Overvloedsprincipe.

Het is mijn diepste hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, mijn innerlijk gevoelde waarheid te verwerkelijken en, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een fysieke plek op aarde te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers meer en meer op kunnen lossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid.

Gerelateerde artikekelen...