Stop met klagen en bijdragen aan de belast(end)e (geld)systemen en maak de (innerlijke) beweging naar het organisch paradigma en handel van daaruit

De piramidale machtsstructuur anders verbeeld
Wij zijn de vele individuen van de Ene
Sommigen zeggen de Ene van de Ene
De betekenis van beide zinnen is dezelfdeWe zitten in een transitiefase en kunnen in die fase allerlei tools inzetten
We zitten in een transitiefase en kunnen in die fase allerlei tools inzetten. Een individu gaat zijn / haar eigen pad afhankelijk van wat bij hem / haar past. Ieder individu bevrijdt zichzelf. Vele bevrijdde individuen veroorzaken de kanteling. Tijdens de transitiefase brengen we bewustzijn én handvatten.

Niemand hoeft een martelaar te zijn. We hebben allemaal toegang tot eerste levensbehoeften nodig. Wat iemand daarnaast nodig heeft, is voor ieder individu anders.

Eén ieder is volledig vrij om mee te lopen op het pad, te stoppen met meelopen (tijdelijk) en later weer in te stappen, zonder ook maar enige implicaties.


LevenGevende keuzes maken
Het gaat zoals het gaat (in de wereld) vanwege de keuzes die ‘we’ maken, of juist weigeren te maken.
(Het gaat niet zoals het gaat omdat het zo moet gaan… alsof er een spiritueel plan uitgerold wordt…)

Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ keuzes (als in oordeel): er zijn LevenGevende keuzes en LevenNemende. LevenGevende keuzes worden gemaakt vanuit het Ik-in-Wij bewustzijn ten behoeve van het collectief, het grotere geheel (waar jij onderdeel van bent als de Ene van de Ene). Vanuit ‘vrije toegang tot Leven’ accepteer je niet langer de ‘privileges’, emoties, ego en ‘systeem gedachten, slaven mentaliteit, en je stelt de waarheid van de ander niet boven die van jezelf.

Jezelf van dit alles bevrijden (Persoonlijke Healing) maakt je (weer) een vrije spirit. Klagen, protesteren, organiseren, stemmen, contracteren (werken met contracten), tekenen (opting in or out), zoeken naar oplossingen en remedies, het nodig hebben om ‘samen te komen’, unite, samen sterk staan… zijn allemaal deel van de ‘slaaf-mentaliteit’ en het accepteren van denkbeeldige ‘power’.

Het gaat om de keuzes die je maakt in je eigen leven en in je eigen sámen leven en je kunt ze vandaag maken (of weigeren, want die keuze is er ook natuurlijk).


De transmutatie dient uit de levende mens van vlees en bloed zélf te komen
Anders worden oude programma’s en (religieuze) (geloofs)overtuigingen meegesleept naar het Organisch Paradigma.

De (innerlijke) oude programma’s en (religieuze) (geloofs)overtuigingen dienen (h)erkend en doorleefd te worden, zodat ze ‘als vanzelf’ oplossen (en nee dat gaat niet vanzelf: dit proces vraagt tijd en aandacht, en focus).


En vanzelfsprekend vind je in het Organisch Paradigma geen nieuwe programma’s en (religieuze) (geloofs)overtuigingen
Het Organisch Paradigma is vrij hiervan, want de levende mens van vlees en bloed is vrij hiervan. De levende mens ként zichZelf en zijn / haar directe verbinding met de Ene: niet via channeling of een andere ‘in between’ maar direct vanuit de eigen directe ervaring.

De middle man praat over de appel, bij voorkeur in ingewikkeld esoterisch taalgebruik, en de ontvanger ontvangt de verwijzing naar de appel, maar heeft daar niet de directe ervaring van (de middle man zelf meestal ook niet: zeker niet als de informatie via een channeling ‘binnen komt’). Je kunt een appel tekenen en zeggen: dat is een appel. Daarmee heb jij geen directe ervaring van een appel: je ruikt de appel niet, weet niet hoe de appel smaakt en/of voelt in jouw hand, weet niet hoe de appel groeit en bloeit.


Het gaat uiteindelijk om de directe ervaring van iedere levende mens zelf
Vanuit de directe doorleefde ervaring ben je niet langer te manipuleren, en doorzie (doorvoel, weet) je misleiding en afleiding: je geeft jouw levenskracht energie niet (langer) weg aan iemand (een groep) of iets buiten jou.


Waarom wil iemand bij een bepaald(e) iemand, groep, of iets horen?
1. Vanuit gemakzucht: geloven wat anderen zeggen in plaats van zelf nadenken.
2. Vanuit ‘lafheid’: bang om door anderen als ‘apart’ te worden gezien, onderuit gehaald te worden, belachelijk gemaakt te worden, pijn gedaan te worden (deze angst kan zeer terecht zijn en het vraagt moed en gezond verstand om je eigen pad zelf-samen te gaan.
3. Psychologische afhankelijkheid: de leemte die ontstaat wanneer niets meer wordt ingevuld door buitenaf, je wereld stort in.
4. Angst geïsoleerd te worden (ook deze angst kan terecht zijn: mensen die ervaring hebben met narcisten weten dat narcisten je zullen vragen met die of die geen contact meer te onderhouden, want die en die is dat en dat… en dan volgt een projectie van wie en wat ze zelf zijn en doen).
5. Angst voor wegvallen van privileges in de vorm van geld, mogelijkheden, afgesneden worden van kennis, macht.


De uitnodiging aan je is om bovenstaande in je te laten doorwerken en jezelf de vraag te stellen of en waar dit zo is in jouw eigen (samen) leven.


Transitiefase correctie DAS status en activeren van de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap

Advies hoe te handelen tijdens de transitiefase van belastingdienst naar TrustBelastingdienst
De eerste stap om de afwikkeling van je geboorte Trust nalatenschap te activeren zet je met het insturen van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving (VBA), Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht (AV, en begeleidend schrijven (AVbs). Wij adviseren om het Exoneratie Arrest (EA) mee te sturen, maar dat moet niet. Indien er schulden zijn, kun je direct de Promissory Note vergezeld van een Cede Maiori document toevoegen. Daarmee corrigeer je jouw DAS status naar levende mens van vlees en bloed staat en zet je de afwikkeling in gang, maar je testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap is nog niet afgewikkeld. Dat is de betekenis van een transitiefase: de overgangsfase van een situatie naar een volledig andere. Hoelang deze transitiefase duurt, weet niemand. Je geeft de (Trust)Belastingdienst de volmacht om tijdens de transitiefase de voorlopige Erfrechtelijke bestaansgeld voorziening van 2.500,00 euro uit jouw geboorte Trust nalatenschap te onttrekken ten gunste van jou als per stirpes Enige Erfgenaam.


Hoe handel je tijdens de transitiefase met betrekking tot bijvoorbeeld toekomstige gemeentelijke belastingen?

1. Als je het kunt opbrengen kun je tijdens de transitie fase, het beste beiden doen: betalen en Promissory Note nasturen.
2. Enerzijds activeer je de afwikkeling van jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, anderzijds probeer je jouw schip recht te houden.
3. Je schip wordt namelijk geschu(d)t in de sluis.
4. ‘Schudden’ of ‘schutten’ betekent dat er passage plaats kan vinden, zodra het water hoogteverschil is geëffend.


Betalen en een Promissory Note vergezeld van een Cede Maiori document sturen?
Ja…
1. Afgedwongen betalingen zijn onverschuldigd daarom dien je die, bij de gevolmachtigde (Trust)Belastingdienst, toe te voegen aan de afwikkeling.
2. Op basis van de Erfrechtelijke documenten, doorstaan al deze afgedwongen en dus: onverschuldigde betalingen, de rechtmatigheidstoets niet.


Naar wie stuur je de documenten?
In dit stadium gaan alle documenten naar de gevolmachtigde (Trust)Belastingdienst en / of de verzendadressen aangegeven bij de verschillende documenten.

Erfrechtelijke documenten naar de gemeente sturen?
Eventueel kun je de gemeente kleur kopieën sturen van het doorsturen van de gemeentelijke aanslagen naar de gevolmachtigde (Trust)Belastingdienst en niet andersom.

Disclaimer | Algemene toelichting
1. Als je doel is om alle betalingen abrupt stop te zetten, dan ontraad ik je de erfrechtelijke procedure.
2. De gevolgen van abrupte betaling stopzetting zijn niet te wijten aan de Erfrechtelijke documenten maar aan het oneigenlijke gebruik van de Erfrechtelijke documenten.
3. Deze zijn namelijk niet bedoeld om tijdens het naderen en schutten, de strenge aanwijzingen van de sluiswachter aan de laars te lappen.
4. Je zult dan wegens ordeverstoring, uit de wachtrij van de passanten verwijderd worden omdat je je niet wenste te houden aan de juiste attitude tijdens de transitie.
5. Er zijn ook agenten die deze ordeverstoringen opzoeken om daarmee de Erfrechtelijke documenten in een kwaad daglicht te stellen.
6. Ik raad de per stirpes Enige Erfgenaam aan, om zich door niemand tot ordeverstoringen te laten verleiden.
7. Indien het mogelijk is, dien je de betalingen niet abrupt te stoppen onder het mom van de Erfrechtelijke documenten.
8. Tijdens de afwikkeling zullen de betalingen die je onverschuldigd hebt gedaan, vereffend worden.

Wees voorzichtig en geduldig

Het gaat om het voldoen aan je vereffeningsplicht als Enige Erfgenaam en daarom de schijn van betalingsweigering en dissidente ordeverstoringen voorkomen.


Samenvatting
Bijvoorbeeld toekomstige aanslagen Gemeentelijke belastingen betaal je tijdens de transitiefase, indien je daar financiële ruimte voor hebt. Daarnaast kun je deze vordering toevoegen met een Promissory note vergezeld van een Cede Maiori document aan de afwikkeling van je geboorte Trust (nasturen dus aan de (Trust)Belastingdienst + een kopie van je documenten set toevoegen).


Vragen
Als je een vraag hebt, type dan je vraag in het zoekvenster en druk op enter. Om deze website leesbaar te houden worden individuele vragen veralgemeniseerd terug gegeven of in een artikel of in een reactie onder een artikel. Mensen die een herhaalde vraag hebben, krijgen het antwoord dat het antwoord al te vinden is op deze website.


Schuldeisers die de Erfrechtelijke documenten ontvangen vragen vaak: “Wat is hiervan de bedoeling?”

Antwoordt de schuldeiser
Met behulp van de navolgende toelichting: volgens de Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht aan de (Trust)Belastingdienst, dienen thans alle derde partijen zonder erfrecht, de onderhavige gestapelde sommaties, aanspraken, vorderingen, heffingen en dwangvorderingen, aan te brengen bij de Directeur (Trust)Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen (verstuur naar de Postbus indien je een brievenbuspakketje verstuurt en naar het straatadres indien je jouw documenten aangetekend via de Koninklijke PostNL verstuurt: zie de pagina ‘Verzendadres documenten‘), aan wie machtiging is verleend om alle commerciële derden aanspraken formeel te toetsen en vervolgens ten laste van het individuele geboorte Trust nalatenschapsvermogen aan de finale afwikkeling toe te voegen, in plaats van voor privérekening van de Enige Erfgenaam. Onderstaande toelichting kun je vervangen door het versturen van het Cede Maiori document.

1. De Enige Erfgenaam heeft de individuele geboorte Trust nalatenschap namelijk niet Zuiver, maar uitsluitend beneficiair aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.
2. Vanaf de dagtekening van de Beneficiaire Aanvaarding en de Algemene Volmacht, mogen schuldeisers tijdens de afwikkeling door de gevolmachtigde, de per stirpes Enige Erfgenaam zelf, NIET meer dwingend aanschrijven.
3. De formele toetsing houdt in, dat de gevolmachtigde vaststelt of de hypotheek aan de per stirpes Enige Erfgenaam is verstrekt met Cestui Que Vie voorkennis.
4. Gezien het feit dat de bank met Cestui Que Vie voorkennis heeft gehandeld betreft het een overeenkomst onder valse voorwendselen, welke om reden daarvan, per de dagtekening van de Beneficiaire Aanvaarding, is vernietigd.
5. De betalingen worden niet abrupt opgeschort, echter de doorlopende betalingen zijn onverschuldigd, derhalve is de bank gehouden tot terugbetaling.
6. De gevolmachtigde (Trust)Belastingdienst zal de vereffening van onverschuldigde betalingen met de hoofdsom in overeenstemming brengen.

In het vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft, met vriendelijke groet,
Enige Erfgenaam van de individuele geboorte trust nalatenschap: [NA(A)M(EN) IN KAPITALEN] (naam in hoofdletters), alle rechten voorbehouden
[Doopna(a)m(en)] Vdf [Familienaam] :[Roepnaam]: (naam in kleine letters) General Executor

Wettelijke termijn voor reactie van (Trust)Belastingdienst?
Is er een wettelijke termijn waarin de (Trust)Belastingdienst dient te reageren, zoals bijvoorbeeld inzake erfbelasting? Er is geen wettelijke termijn. Bedenk ook dat de documenten de Belastingdienst laten transmuteren van belastingdienst naar TrustBelastingdienst, wat een geheel nieuwe situatie is, en die ligt buiten de huidige wetgeving (vanzelfsprekend).

De financieel technische ontvlechting van politieke lasten en private baten, laten we graag aan de expertise van de gevolmachtigde TrustBelastingdienst over. Vandaar dat wij volmacht hebben verleend.


1. Zoveel vragen over hoe te stoppen met hypotheek en belastingbetalingen.
2. En dat je hebt geprobeerd om de hypotheek rechtstreeks van jouw Trust account te laten afschrijven met een rekeningnummer wijzigingsformulier van de bank.
3. En dat het toen niet lukte en of wij dat kunnen oplossen.
4. En zo vaak is je op het hart gedrukt niet jouw Trust account proberen te kraken.
5. Kijk. Als Enige Erfgenaam stuur je je Erfrechtelijke documenten.
6. En omdat je documenten stuurt heb je referenties nodig.
7. Referenties zijn dossiernummers, kenmerken en zo ook: de cijfer letter combinaties op jouw legitimatiedocumenten van overheidswege.
8. Er is nergens aan je verteld dat jouw Trust een soort gokkast is, waar je een muntje in gooit en vervolgens net zo lang op de knoppen drukt tot de geldlade zich spectaculair vult, omdat je uiteindelijk de juiste match gevonden heeft.
9. Je interpreteert jouw geboorte Trust nalatenschap als direct geld, en vervolgens stel je ons allerlei vragen over de risico’s en eventuele gevolgen van jouw kraak gedrag en of het anderen al gelukt is.
10. Het enige wat er werkelijk toe doet en dat kun je voortdurend lezen, is dat je de maritieme dood en verloren op zee – presumptie en de aanname van het maritieme overheid handelssyndicaat, dat je de gestapelde dwangvorderingen zuiver voor jouw rekening zou wensen te nemen, stuit en corrigeert.
11. Je bent geen ‘gecontroleerde entiteit’ maar geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenamen, levend mens.
12. Dan vraag je naar bewijzen. Bijvoorbeeld dat je gecontroleerde entiteit zou zijn in plaats van mens.
13. Wil je bewijzen? Stel dan jouw kritische vragen in het zoekvak van je browser. Je typt dan bijvoorbeeld: “gecontroleerde entiteit” en scrollt langs de informatie waarin dit specifieke begrip voor komt. En zo doe je dat met al jouw kritische vragen.
14. De zin en onzin conclusies zijn aan jou voorbehouden en niet aan ons.
15. Onze research heeft reeds geleid tot conclusies en die zijn in de Erfrechtelijke documenten neergelegd.
16. Met de Erfrechtelijke documenten communiceer je met een handelssyndicaat dat uitsluitend “ons kent ons”, over jouw hoofd heen regeert!
17. Je bent de CQV Live Life Competence Postmaster die de mensenrechten schendende, derden behorend tot het overheid handelssyndicaat, stuit en corrigeert.
18. De kaderopleidingen van de commerciële derden, bevatten alle maritieme IN SEA DEAD trucs, waarover de Erfrechtelijke documenten veto’s uitspreken.
19. Men weet exact waarover je het hebt. De mensen van de overheid en van de overheidserkende bedrijven, hebben geleerd hoe zij jou als dood en verloren op zee dienen te bejegenen.
20. Alle bedrijven die klanten als levende mensen zien, zoals restaurants en sportscholen, worden momenteel kapot gemaakt.
21. De maritieme overheid was nu net zo fijn op dreef en daar blijven de Erfrechtelijke documenten maar binnenkomen. Wat nu?
22. De maritieme overheid moet brieven lezen, duiden, archiveren, de afzender analyseren, vergaderen en beleid ontwikkelen.
23. Is jouw administratie op orde dan stuur je de Erfrechtelijke documenten en doet geen afstand van jouw betalingsverplichtingen.
24. Ben je reeds diep in de ellende van het, jou opzettelijk toegebrachte, maritieme statusverlies, verzeild geraakt, dan dien je de, voor jouw ellende verantwoordelijke derden, te blijven aanschrijven als per stirpes Enige Erfgenaam.
25. Als per stirpes Enige Erfgenaam beredder je de activatie van de afwikkeling van jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.
26. Je bent Aantoonder Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder Voorrecht van Boedelbeschrijving, Testamentaire Erfrechtelijke Algemene Volmacht TrustBelastingdienst, CQV LLC Ambassade Legatie document, Private CQV LLC Diplomatiek Paspoort, Exoneratie Arrest, CQV LLC pauliana vordering, CQV LLC schikkingsdocument etc. etc.
27. Je bent bezig om de koers van het maritieme oorlog mammoetschip, dat op je afstevent om jouw schip te overvaren en met leugens, dwang en oplichterij, onrechtmatig beslag te leggen op jouw geboorte Trust nalatenschap, af te wenden, te stuiten en te corrigeren.
28. Het handelssyndicaat zal de ‘dood en verloren op zee’ – presumptie en de ‘zuivere aanvaarding’ – assumptie, individueel corrigeren.
29. Volharden en kalm blijven in het oog van de zeestorm. De per stirpes Enige Erfgenaam is niet politiek, leeft op het land en is géén zeerover.


Activeer MijnTrustbelastingdienst
“Kijkend naar de toekomst. Burgers en bedrijven verwachten een eigentijdse belastingdienst, met een hoog niveau van dienstverlening en toezicht. Om dit te realiseren vernieuwen we. De uitdaging voor de Belastingdienst is een hoogwaardige digitale dienstverlening te combineren met een persoonlijke benadering: massaal en digitaal waar het kan, maar kleinschalig en persoonlijk waar het moet.”


Wat te doen bij geen antwoord van de (Trust)Belastingdienst?

Als de (Trust)Belastingdienst NIET antwoordt, hoef je verder niets te doen: de afwikkeling van de activatie van jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap is in gang gezet met de ontvangst van jouw documenten set aan de (Trust)Belastingdienst. Wat te doen als de Belastingdienst je belt, lees je via de pagina ‘De belastingdienst belt‘. Wat te doen als je een antwoordbrief van de (Trust)Belastingdienst, lees je via voornoemde pagina ‘De belastingdienst belt’.


Enige Erfgenamen lopen hun individuele autonome pad

Tijdens de transitiefase lopen per stirpes Enige Erfgenamen een individueel autonoom pad. Het zijn de per stirpes Enige Erfgenamen zelf die de transitiefase verkorten of verlengen, afhankelijk van de individuele keuzes die zij tijdens de transitiefase maken in het al dan niet toepassen van de aangereikte handvatten. Via de categorie ‘Ervaringsverhalen Enige Erfgenamen‘ kun je lezen over ervaringen met toegepaste handvatten.