GOP niet te verwarren met enige politieke beweging In Nederland noch daarbuiten

Een Enige Erfgenaam dwingt en claimt niet
Een Enige Erfgenaam aanvaardt de geboorte Trust nalatenschap Beneficiair.

De ORIGINELE Erfrechtelijke documenten waren vrijelijk beschikbaar via de website HRK. Je kunt de Nederlandstalige documenten nu vinden via Dropbox.


Onderstaande tekst heeft half Maart 2021 openbaar op de facebook pagina van Vincent Zegel gestaan met de naam van mevrouw L. voluit (en staat daar mogelijk nog steeds). Ik heb de volledige naam van mevrouw aangepast, en de verdere tekst laten staan voor individueel onderzoek en groei in onderscheidingsvermogen. Let goed op wat VZ zegt over REGISTRATIE en wat voor IMPLICATIES registratie heeft voor de levende man (m/v). Echter sinds ongeveer Mei 2021 roept VZ op GEREGISTREERD lidmaatschap aan te gaan bij Bossmaker. En sinds Juni 2021 roept VZ op om een NDA (geheimhoudingsverklaring) te ondertekenen, wat een levenslang CONTRACT betekent. Op de pagina ‘Principes vs Wetten‘ vind je meer over de IMPLICATIES van REGISTRATIE: op de pagina ‘Principes vs Wetten’ zie je in de video ‘The Occult Art of Law’ een afbeelding met de legale betekenis van ‘registratie’ en wat je doet als je jezelf of iets registreert, en je een NDA (geheimhoudingsverklaring) ondertekent: je gaat een bond·age (the state of being a slave: “the deliverance of the Israelites from Egypt’s bondage“) aan. (Merk op dat NDA een anagram is van DNA.) In deze Verklaring lees je waarom deze website ‘De Geboorte van het Organisch Paradigma’ niet langer de officiële tutorial website is en van naam is gewijzigd.


Heeft u de Live Life CLAIM ingediend en zich door mevrouw L., Soeverein laten indexeren?
1. Mevrouw L. runt een (Roman) Soeverein Index Site.
2. Op een Soeverein Index Site mag u álle denkbare fouten en vormfouten maken, áls u zich maar op de desbetreffende Roman Soeverein Index Site REGISTREERT met uw hele hebben en houden: legal fiction hebben en levende mens (huis)houden.
3. Een levende mens is reeds autonoom! maar een geïndexeerde levende mens, plaatst zich terug in de slavenprojecten die aan de 12 Presumpties van de maritieme Roman Court Jurisdiction van de Roman Court Soeverein Citizens Peoples Rights (SovCPR) onderworpen zijn.
4. De Enige Erfgenamen / de Hoge Raad van de Kinderen, stuiten en corrigeren de 12 Presumpties van de maritieme Roman Court en mevrouw L. heeft de opdracht van de maritieme Roman Court, om daar een stokje voor te steken.
5. Daarom betrekt mevrouw L. de documenten van de Hoge Raad van de Kinderen bij haar Soeverein Index Site, zodat zij u alsnog als lijfeigene van het Roman Court Ship kan indexeren.
6. In haar documenten ontslaat zij de minister van financiën en de bank van hun Trustee taken. En dat lijkt de lezer wellicht een goed idee om met onmiddellijke ingang het misbruik van uw individuele geboorte trust nalatenschap te stoppen.
7. Volgens de 12 Roman Court Presumpties echter, houdt het ontslag met onmiddellijke ingang in, dat de voormalige Trustees nu úw rol als begunstigde, krijgen toebedeeld en nu is de Enige Erfgenaam de Trustee, en hoofdelijk aansprakelijk! als ware het dat de Enige Erfgenaam een Verklaring Zuivere Aanvaarding heeft getekend en u heeft daarmee de aansprakelijkheden van de minister van financiën en de fiduciary bank overgenomen.
8. De Enige Erfgenaam echter aanvaardt uitsluitend Beneficiair, activeert de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap en stelt juist de Trustee: de (Trust)Belastingdienst onder auspiciën van de minister van financiën, als gevolmachtigde aan om zo de Trustee het mandaat van de afwikkeling te verlenen.
9. Mevrouw L. laat de Enige Erfgenaam opzettelijk de Trustee / minister van financiën ONTSLAAN zodat niemand meer het mandaat heeft om de afwikkeling daadwerkelijk te implementeren en zo blijft de individuele geboorte trust nalatenschap in niet afgewikkelde staat, fijn op de Sea of Commerce ronddrijven en is de Enige Erfgenaam door Soeverein Roman Court mevrouw L., geïndexeerd (geoogst!) om in later stadium, een bijdrage te leveren binnen de context van haar spirituele aanbod, aan life force draining, energetische (slaven) projecten onder de 12 Presumptions Roman Court De Jure.
10. U daarentegen bènt reeds De Facto autonoom, u heeft de individuele geboorte trust nalatenschap Beneficiair aanvaard en u zorgt dat de werkzaamheden van de Trustee / minister van financiën, geen hinder ondervinden van de oude “dood en verloren op zee” dwangvorderingspraktijk gewoonten van de oude Belastingdienst.
11. De Belastingdienst heeft u, de Enige Erfgenaam wéér een brief geschreven, ze vermelden uw gegevens slechts als postverwerkingsgegevens maar mogen u niet eens met uw naam als Enige Erfgenaam, aanschrijven. Zelfs uw geslacht mogen zij niet aanduiden en dus staat er in de aanhef: “Geachte mijnheer / mevrouw”. De brief wordt anoniem ondertekend met “de ontvanger” naar uw postadres verzonden.
12. De Belastingdienst heeft een karakteristieke dwangvorderingstoon maar in werkelijkheid kunnen zij niet verder als u hen niet vertelt met welke Nederlandse Wetgeving zij in strijd handelen als zij uw Algemene Volmacht niet accepteren.
13. De Nederlandse Wetgeving is overeenkomstig de 12 Presumption Roman Court omdat elke wet presumptief door de Roman Court Royal genaamd: Wij, Willem Alexander, bij Koninklijk Besluit wordt bekrachtigd.
14. De eenzijdig gestelde termijnen in de brief van “de ontvanger” zijn eveneens presumptief en vertegenwoordigen slechts een presumptie van afpersende aard overeenkomstig de spirituele en economische schuld presumptie waarop de FariSEA Soeverein Roman Court gebaseerd is.
15. Ook beroept de brief van de anonieme “ontvanger” zich op de presumptie van vermeend “Cestui Que Vie aanhangerschap” alsof de Enige Erfgenaam een soort van voertuig is, en/of lid van een of andere sekte en alsof erfrecht slechts een mening is die niet gehonoreerd hoeft te worden als andere geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied, die onterecht als opzettelijk onwetend gehouden, belasting betalingsplichtigen worden afgeperst, geen beroep (durven) doen op hun, notabene: individuele geboorte trust nalatenschap!
16. Nee, de autonome levende, Live Life Competent Enige Erfgenaam, Aantoonder van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) laat zich niet door een Soeverein indexeren.
17. Heeft u zich toch door mevrouw L., Soeverein laten indexeren? Geen nood. Onder valse voorwendselen en voorkennis, ONRECHTMATIG verkregen indexeringen en vermeende overeenkomsten zijn LEDIG.
18. Het enige wat u dan nog even mag doen is mevrouw L. een CQV LLC Schikkingsdocument doen toekomen, waarin u het schadebedrag vaststelt ten gevolge van de opzettelijke vervreemding van uw Per Stirpes Erfrecht door het, door mevrouw L. geadviseerde ontslag op staande voet van de door de Enige Erfgenaam Algemeen gevolmachtigde Trustee / minister van financiën en de fiduciary bank van de Trustee.
19. De Enige Erfgenaam is géén project slaaf, is géén vrijwilliger en rekent derhalve Fee Time Equity (FTE) aan derden zonder erfrecht, zoals Soeverein mevrouw L., die zichzelf middels indexering van de trust gegevens van de Enige Erfgenaam op haar website, op volstrekt onrechtmatige wijze, aanspraken en vorderingen op de individuele geboorte trust nalatenschap van de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen, toebedeeld en de activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap verhinderd.
20. Soeverein mevrouw L. heeft géén bevoegdheid voor de verwerking van privacygevoelige gegevens van de Enige Erfgenaam.
21. Uitsluitend de Enige Erfgenaam is feitelijk bevoegd.

~Vincent Zegel

————————-


Live Life CLAIM op Burgerrechtsherstel.nl
En wat betekent de domeinnaam: Burgerrechtsherstel.nl? Het herstel van uw burgerrechten.

Sinds wanneer waren deze burgerrechten aan renovatie toe?
Sinds de “Word Soeverein” procedure.

Ook Burgerrechtsherstel.nl is een Roman Court Soeverein Index Site om de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam in het Roman Court mandje te houden van de Roman Court Sovereign Royals die werken voor de Roman Court Vatican Oligarchy Pope.

Live Life Claim is indexeren dat u leeft terwijl u de levend geborene bént
Met de Live Life Claim laat u zich bij de 12 Presumpties Roman Court registreren en dat is dezelfde Court die wereldwijd de testamentaire geboorte aangifte runt, daarvan alle geboortecertificaten op de beurs brengt en na een cyclus van ongeveer 70 jaar, wordt de onwetend gehouden en volledig bedrogen Enige Erfgenaam geoogst zodat de Roman Court definitief over uw individuele geboorte trust nalatenschap beschikt en als u niet bezweken bent onder de 12 schuld presumpties van de Roman Court kunt u zich met uw Live Life Claim bij de Roman Court laten indexeren en bent u dan op papier! een levend mens van vlees en bloed maar bezit u nog altijd NIETS van uw individuele geboorte trust nalatenschap en de veroorzaker van al het leed: de grote bedrieger! beschikt over letterlijk ALLES wat ú toekomt!

U bent dan “terug gebouwd” tot een lid van de Sovereign Citizens People, het huidige Build Back Better (By Life Born Indexing) World Economic Forum o.l.v. Sovereign Black Adler (Sarastro) Klaus Schwab.

Het indexeren ofwel oogsten van de levend geborenen gebeurt thans via het walgelijke, wereldwijde Sovereign Co*ona / C*vid-19 V*cciNazi programma. Het leven (bloed) wordt vastgesteld door middel van injectie. Daarna sterft de Enige Erfgenaam en valt diens zeer batige! individuele geboorte trust nalatenschap definitief toe aan de Sovereign Royals van de Sovereign Roman Court Pope.

~Vincent Zegel

————-


Chris Rice over grondlegger van syntax grammar Russel Jay Gould
Chris Rice heeft een aantal video’s gemaakt over de grondlegger van syntax grammar Russel Jay Gould.
“On this episode, I will share my thoughts and opinions on Fools Gould. I will explain why I DO NOT endorse or support him in any way. In my search for truth, I have found RJG to be without honor or integrity! He is a known liar and thief.”
~Chris Rice
(Helaas is Chris Rice in cryptocurrency: kijk daar ajb aan voorbij, want zijn informatie is waardevol: begin ajb op 4:26min.)

Een Live Life Claim kost maar liefst $150,- en je hebt ervoor nodig in digitale vorm: pasfoto, uittreksel geboortebewijs, gegevens ouders, jouw motivatie, 1€ postzegels en inkt kussentje blauw). Alles aangetekend versturen!
Bron: fortheclaimofthelife.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

mascha Vdf roedelof

Het is mijn intentie in co-creatie een plek voor het 'nieuwe sámen leven' te laten ontstaan, een manier van samen leven waar mijn Hartsverlangen verwezenlijkt kan worden. Waar alle bewoners samen leven vanuit het Overvloedsprincipe en gebruik maken, als ze dat willen, van een transparant vrij beschikbaar onbelastend ruilmiddel. Ik ben ondersteunend aan elkaars Vrijheid, en bied elkaar een bedding, en ben binnen die Vrijheid beschikbaar voor elkaars bronkracht. Ik heb de transitie in gang gezet, samen met een aantal anderen die zichzelf hierin herkennen. Anderen: steden, dorpen, woongemeenschappen, of wie of wat ook maar de innerlijke impuls vanuit het Overvloedsprincipe op willen pakken, nodig ik uit in te stappen in de Cirkel van het Overvloedsprincipe.

Het is mijn diepste hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, mijn innerlijk gevoelde waarheid te verwerkelijken en, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een fysieke plek op aarde te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers meer en meer op kunnen lossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid.

Gerelateerde artikekelen...